chiazmy w Biblii

chiazmy w Biblii

Chiazmy w Biblii

Księga Rodzaju

1 Księga Samuela

1 Samuela 28:15-20

Księga Koheleta

Księga Koheleta 11:7-12:2

Psalmy

Psalm 1
Psalm 70

Księga Joela

Księga Joela 2:32

Księga Amosa

Księga Amosa 5:4-6

Ewangelia Mateusza

Ewangelia Mateusza 1:1 i 1:17
Ewangelia Mateusza 5:10-12
Ewangelia Mateusza 7:4-5
Ewangelia Mateusza 8:1-4
Ewangelia Mateusza 9:17
Ewangelia Mateusza 13:34-36
Ewangelia Mateusza 19:30

Ewangelia Marka

Ewangelia Marka 8:35

Ewangelia Łukasza

Ewangelia Łukasza 6:1-5
Ewangelia Łukasza 15:11-32
Ewangelia Łukasza 24:13-53

Ewangelia Jana

Ewangelia Jana 1:1-18

1 List do Koryntian

1 List do Koryntian 15:4-28

List do Efezjan 

List do Filipian

List do Filipian 2:3-18
List do Filipian 2:6-11 [7 etapów uniżenia i wywyższenia]

List Jakuba

1 List Jana

1 List Jana 2:27

Księga Objawienia

Porównania fragmentów biblijnych