Czy Jezus stworzył świat? O czym mówi Kolosan 1:15-18

1.13 Czy Jezus stworzył świat?

Fragment książki: ,,Prawdziwy Chrystus” autorstwa Duncana Heastera

On jest obrazem niewidzialnego Boga, praprzyczyną wszelkiego stworzenia, ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko — w niebie i na ziemi, to, co widzialne i niewidzialne, trony oraz rządy, zwierzchności i władze; wszystko zaistniało przez Niego i dla Niego. On sam jest przed wszystkim i w Nim trwa wszystko razem połączone. On też jest Głową Ciała — Kościoła; On jest początkiem, pierwszym zmartwychwstałym, aby we wszystkim mieć rangę pierwszeństwa

List do Kolosan 1:15-18 / Biblia Ewangeliczna

To jeden z typowych wersetów, który może sprawiać wrażenie, że to Jezus właściwie stworzył ziemię.

1. Gdyby to była prawda, wtedy ten fragment staje w sprzeczności z tak wieloma wersetami, które uczą, że Jezus nie istniał przed swoim narodzeniem. Zapis z Księgi Rodzaju jasno uczy, że to Bóg był stwórcą. Albo Jezus, albo Bóg mógł być stworzycielem; jeśli stwierdzimy, że to Jezus był stwórcą, podczas gdy ks. Rodzaju podaje, że był nim Bóg, mówimy, że Jezus był wprost równy Bogu. W takim przypadki niemożliwe staje się wyjaśnienie wielu wersetów, które pokazują różnice między Bogiem a Jezusem (zobacz przykłady na to w Studium 8.2).

2. Jezus był ,,pierworodnym”, co wskazuje na początek. Nie istnieje dowód na to, że Jezus był ,,pierworodnym” Boga, zanim zaistniało stworzenie świata w dosłownym znaczeniu. Wersety takie jak 2 Samuela 7:14 oraz Psalm 89:27 zawierały proroctwo, że prawdziwy potomek Dawida stanie się pierworodnym Boga. Widać wyraźnie, że nie istniał w czasie, kiedy te wersety były pisane, a tym samym również nie w momencie opisu stworzenia z księgi Rodzaju. Jezus stał się ,,Synem Bożym w mocy” za sprawą swojego zmartwychwstania (Rzymian 1:4). ,,Bóg wskrzesił Jezusa, jak to napisane jest w Psalmie drugim: ,, Synem moim ty jesteś; jam dziś zrodził ciebie” (Dzieje 13:32-33).

W ten sposób Jezus stał się pierworodnym Boga poprzez swoje zmartwychwstanie. Zauważ również, że syn, stojący po prawicy ojca, kojarzy się z byciem pierworodnym (Rodzaju 48:13-16). Tymczasem Chrystus został wywyższony do roli prawej ręki Boga po swoim zmartwychwstaniu (Dzieje 2:32; Hebrajczyków 1:3).

3. To, w takim sensie Jezus jest opisywany jako pierworodny z umarłych (Kolosan 1:18), odpowiada wyrażeniu ,,pierworodnemu wszelkiego stworzenia” (Kolosan 1:15). Dlatego sam o sobie mówi jako o ,,pierworodnym z umarłych […] początku stworzenia Bożego” (Objawienia 1:5; Objawienia 3:14). Jezus był pierwszym spośród nowego stworzenia nieśmiertelnych mężczyzn i kobiet, których zmartwychwstanie i pełne narodzenie jako nieśmiertelnych synów Bożych stało się możliwe dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa (Efezjan 2:20; Efezjan 4:23-24, 2 Koryntian 5:17).

I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności: Chrystus jako pierwociny, potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia

(1 Koryntian 15:22-23, Biblia Tysiąclecia V).

Jest to dokładnie ta sama myśl, co w Kolosan 1 Jezus stał się pierwszą osobą, która powstała z martwych i która otrzymała nieśmiertelność, to on był pierwszym spośród nowego stworzenia, a prawdziwi wierzący podążą jego śladami według tego samego wzoru podczas jego powrotu.

4. Stworzenie, o którym mowa w Kolosan 1 odnosi się zatem do nowego stworzenia, a nie do tego z Księgi Rodzaju. Za sprawą dzieła Chrystusa ,,zostało wszystko stworzone […] trony, władztwa, zwierzchności, potęgi”. Paweł nie mówi, że Jezus stworzył wszystkie rzeczy, podając jako przykłady rzeki, góry, ptaki etc. Elementy nowego stworzenia odnoszą się do nagród, które przypadną nam w Królestwie Bożym. ,,Trony… zwierzchności” itd. dotyczą zmartwychwzbudzonych wierzących, którzy będą ,,królami i kapłanami i królować będą na ziemi” (Objawienia 5:10).

Te rzeczy stały się możliwe dzięki dziełu Jezusa. ,,W Nim zostało stworzone wszystko — w niebie” (Kolosan 1:16). W Efezjan 2:6 czytamy o wierzących w Chrystusie zasiadający na ,,wyżynach niebieskich”. Jeśli jakikolwiek człowiek jest w Chrystusie za sprawą swojego chrztu, jest on nowym stworzeniem (2 Koryntian 5:17).

Poprzez bycie w Chrystusie jesteśmy pojednani przez Jego śmierć (Kolosan 1:22). Literalna planeta nie mogła zostać stworzona poprzez bycie w Chrystusie. Tym samym wersety te uczą, że wywyższona pozycja duchowa, którą mamy obecnie, a także której zaznamy w przyszłości, stała się możliwa dzięki Chrystusowi. W ,,niebiosach i na ziemi” znajduje się wszystko, co potrzebowało pojednania poprzez krew Chrystusa na krzyżu”, co wskazuje, że ,,wszystkie rzeczy… w niebie” odnoszą się do wierzących, którzy obecnie zasiadają w ,,miejscach niebiańskich w Chrystusie Jezusie”, a nie do rzeczy fizycznych wokół nas.

5. Jeśli to Jezus byłby stworzycielem, byłoby dziwne w kontekście tego, co mówił: ,, od początku stworzenia Bóg stworzył ich mężczyzną i kobietą” (Marka 10:6). To z pewnością brzmi, jakby to Boga rozumiał za stworzyciela, a nie samego siebie. I jeśli to on dosłownie stworzył wszystko w Niebie, obejmowałoby to również samego Boga.

Zauważyłeś błąd w artykule? Poinformuj nas o nim w komentarzu

Spojrzenie na List do Filipian 2:5-11 w jego prawdziwym kontekście