Tekst ksiąg biblijnych i komentarze

Stary Testament

Stary Testament
Rodzaju Wyjścia Kapłańska Liczb Powtórzonego Prawa Jozuego Sędziów
Rut 1 Samuela 2 Samuela 1 Królewska 2 Królewska 1 Kronik 2 Kronik
Ezdrasza Nehemiasza Estery Joba Psalmy
więcej:
* 1 Księga (1-41)
* 2 Księga (42-72)
* 3 Księga (73-89)
* 4 Księga (90-106)
* 5 Księga (107-150)
Przysłów Kaznodziei
Pieśń nad Pieśniami Izajasza Jeremiasza Lamentacji Ezechiela Daniela Ozeasza
Joela Amosa Abdiasza Jonasza Micheasza Nahuma Habakuka
Sofoniasza Aggeusza Zachariasza Malachiasza

Nowy Testament

Nowy Testament
Mateusza Marka Łukasza Jana Dzieje Apostolskie Rzymian 1 Koryntian
2 Koryntian Galacjan Efezjan Filipian Kolosan 1 Tesaloniczan 2 Tesaloniczan
1 Tymoteusza 2 Tymoteusza Tytusa Filemona Hebrajczyków Jakuba 1 Piotra
2 Piotra 1 Jana 2 Jana 3 Jana Judy Objawienia (Apokalipsy)

Septuaginta

Targumy

Zwoje znad Morza Martwego

Reguła wspólnoty
1QS 1 1QS 2 1QS 3 1QS 4 1QS 5 1QS 6 1QS 7
1QS 8 1QS 9 1QS 10 1QS 11

Judaizm (Druga Świątynia)

  • Wojna Żydowska (Józef Flawiusz)

Wojna Żydowska (księga druga)

Rozdział 1 Rozdział 2 Rozdział 3 Rozdział 4 Rozdział 5 Rozdział 6 Rozdział 7
Rozdział 8 Rozdział 9 Rozdział 10 Rozdział 11 Rozdział 12 Rozdział 13 Rozdział 14
Rozdział 15 Rozdział 16 Rozdział 17 Rozdział 18 Rozdział 19 Rozdział 20 Rodzaju 21
Rozdział 22

Apokryfy Nowego Testamentu

Świat grecko-rzymski

Talmud

Miszna

Ojcowie Kościoła

Średniowiecze

Analizy

Stary Testament

Chiazmy (ST)

Chiazmy (ST)
Rodzaju Wyjścia Kapłańska Liczb Powtórzonego Prawa Jozuego Sędziów
Rut 1 Samuela 2 Samuela 1 Królewska 2 Królewska 1 Kronik 2 Kronik
Ezdrasza Nehemiasza Tobiasza Judyty Estery 1 Machabejska 2 Machabejska
Hioba Psalmy Przysłów Koheleta Pieśń nad Pieśniami Mądrości Syracha
Izajasza Jeremiasza Lamentacje Barucha Ezechiela Daniela Ozeasza
Joela Amosa Abdiasza Jonasza Micheasza Nahuma Habakuka
Sofoniasza Aggeusza Zachariasza Malachiasza

Nowy Testament

chiazmy

chiazmy (NT)
Mateusza Marka Łukasza Jana Dzieje Apostolskie Rzymian 1 Koryntian
2 Koryntian Galacjan Efezjan Filipian Kolosan 1 Tesaloniczan 2 Tesaloniczan
1 Tymoteusza 2 Tymoteusza Tytusa Filemona Hebrajczyków Jakuba 1 Piotra
2 Piotra 1 Jana 2 Jana 3 Jana Judy Objawienia

Teologia

Cytaty

Stary Testament

Cytaty (ST)
Rodzaju Wyjścia Kapłańska Liczb Powtórzonego Prawa Jozuego Sędziów
Rut 1 Samuela 2 Samuela 1 Królewska 2 Królewska 1 Kronik 2 Kronik
Ezdrasza Nehemiasza Estery Hioba Psalmy Przysłów Koheleta
Pieśń nad Pieśniami Izajasza Jeremiasza Lamentacje Ezechiela Daniela Ozeasza
Joela Amosa Abdiasza Jonasza Micheasza Nahuma Habakuka
Sofoniasza Aggeusza Zachariasza Malachiasza

Nowy Testament

Cytaty (NT)
Mateusza Marka Łukasza Jana Dzieje Rzymian Sędziów
Koryntian Galacjan Efezjan Filipian Kolosan Tesaloniczan Tymoteusza
Tytusa Filemona Hebrajczyków Jakuba Listy Piotra Listy Jana Judy
Objawienia

Historia

Języki

Język aramejski

Język hebrajski

Język grecki

Łacina

Pismo w różnych językach

* język hiszpański

 

Książki

Kategorie
Autorzy Informacje o książkach Recenzje

Blogi