Ewangelia o Królestwie Bożym: od Starego Testamentu do Nowego

Poniżej nagranie Bible Project, które przedstawia obietnicę o zaprowadzeniu Bożego Królestwa, wyrażaną m.in. przez proroka Izajasza, a która została zaniesiona światu przez Chrystusa. To on będzie panował w imieniu PANA, Boga Izraela – podczas swojego pierwszego przyjścia pokazał zasady, jakie obowiązują w Królestwie Bożym.

Ewangelia o Królestwie Bożym: nagranie

Dostępne POLSKIE napisy (w prawym dolnym rogu).

Ewangelia o Królestwie Bożym: zapis nagrania

Posłaniec Dobrej Nowiny w Ks. Izajasza

Jest taki piękny poemat w Księdze Izajasza  1.

Miasto Jerozolima zostało właśnie zniszczone przez Babilon, wielkie królestwo na północy 2. A wszyscy Żydzi zostali zesłani na wygnanie 3. Ale nieliczni pozostali w mieście 4 i zastanawiają się, co się wydarzyło? Czy nasz Bóg nas opuścił?

Właśnie, ponieważ Jerozolima miała być miastem, z którego Bóg będzie panował nad światem, aby przynieść pokój i błogosławieństwo wszystkim. 5

Otóż Izajasz mówił, że zniszczenie Jerozolimy było kłopotami, które Izrael sam sobie zgotował. Odwrócili się od swojego Boga, stali się zepsuci, a ich miasto i ich świątynia zostały zniszczone.6

Tak, wszystko wydaje się być stracone.

Ewangelia o Królestwie Bożym: zapowiedź i realizacja

Ewangelia o Królestwie Bożym: zapowiedź i realizacja / screen: Bible Project

Ale poemat się nie kończy. Na murach miasta stoi stróż. A daleko na wzgórzach widzimy posłańca, który biegnie w kierunku miasta. Biegnie i krzyczy: „Dobra nowina!”. A Izajasz mówi: „Jak piękne są na górach nogi tego, kto zwiastuje dobrą nowinę”. 7

Piękne nogi?

Tak! Nogi są piękne, ponieważ niosą piękną wieść.

Co to za wiadomość?

Że pomimo zniszczenia Jerozolimy, Bóg Izraela nadal panuje jako król i że sam Bóg 8 pewnego dnia powróci do tego miasta, obejmie swój tron i przyniesie pokój. 9 (Bóg wykona swoje dzieło za sprawą swego wywyższonego Sługi – Izajasza 52:13 – red.).

A straże śpiewają z radości z powodu dobrej nowiny, że ich Bóg wciąż panuje 10.

Nowy Testament: Dobra Nowina nowego Króla

Teraz w Nowym Testamencie odnajdujemy to samo wyrażenie: „dobra nowina”. 11 To greckie słowo „euangelion” jest tłumaczone jako „dobra nowina” (ewangelia). 12

A więc kiedy chrześcijanie mówią: „Czy wierzysz w Ewangelię?”, mają na myśli: „Czy wierzysz w nowinę?”

Ale nie w pierwszą-lepszą wiadomość. W Biblii to wyrażenie zawsze dotyczy zapowiedzi panowania nowego króla. 13 A w Nowym Testamencie Ewangelie używają tego wyrażenia, aby podsumować wszystkie nauki Jezusa. Mówią, że „zwiastował dobrą nowinę o Królestwie Bożym”. 14

A więc Jezus uważał się za posłańca przynoszącego wieści, że Bóg panuje. 15

Tak, ale sposób, w jaki opisywał Boże panowanie, zaskoczył wszystkich. Pomyślmy: potężne, prężne królestwo musi być silne, zdolne do narzucania swojej woli, zdolne do pokonywania wrogów. Ale Jezus powiedział, że największą osobą w Królestwie Bożym jest najsłabszy, ten, który miłuje biednych 16 i służy im. I powiedział, że żyjesz pod Bożym panowaniem, kiedy reagujesz na zło, kochając swoich wrogów i szukając pokoju. 17 To jest Królestwo stojące na głowie.

Jezus powiedział również, że Królestwo przychodzi wraz z nim. [red. „Królestwo Boże jest blisko”]. 18

Tak. Na przykład jest bardzo interesująca historia, w której wysoki rangą rzymski oficer przychodzi do Jezusa, błagając go, aby uzdrowił jego sługę. A wręcz nazywa Jezusa jego „Panem”, uznając, że Jezus ma nad nim autorytet. 19 Jezus pochwala tego człowieka za to, że rozpoznał to, czego nikt inny jeszcze nie zrobił: że nie tylko zwiastował Królestwo Boże, ale że był królem. 20

I tak rozchodzi się słowo, że ten Żyd z Galilei mówi i zachowuje się, jakby był królem Izraela: 21 mianuje dwunastu uczniów, którzy są obrazem dwunastu plemion Izraela, uzdrawia ludzi, przebacza ludziom ich grzechy. 22

I wszystko to stanowiło zagrożenie dla przywódców Izraela, tak że w końcu decydują się go zabić, a Jezus im na to pozwala. 23

Inny rodzaj króla i królestwa

Tak, co jest dziwną rzeczą, jeśli próbujesz zostać królem.

Zgadza się, ale dla Jezusa to właśnie musiało się stać. Jezus widział grzech i spustoszenie swego ludu Izraela jako tylko małą część całkowitego ludzkiego stanu, jak cała ludzkość zbuntowała się przeciwko Bogu, czego rezultatem była tragedia i spustoszenie całego naszego świata. 24 A więc jak Bóg zaprowadzi swoje rządy nad takim światem? Jezus wierzył, że stanie się to poprzez akt ofiarnej miłości swoich wrogów. 25 Dlatego w Ewangeliach ukrzyżowanie Jezusa jest przedstawiane jako jego intronizacja jako Króla Żydów. 26

Tak, otrzymuje koronę, otrzymuje także szatę.

Zostaje wywyższony, nie na tronie, ale na krzyżu. 27

Jak piękne są nogi, które niosą dobrą nowinę. 28

A teraz dobra wiadomość brzmi, że Jezus pokonał śmierć i panuje jako Król, że sam rozprawił się z naszym grzechem i zepsuciem i że zwyciężył swoim życiem i swoją miłością. 29

A potem Jezus wysłał swoich uczniów, aby ruszyli dalej głosić Dobrą Nowinę o tym Królestwie „do góry nogami”. 30

I do zaproszenia każdego, aby był wierny Królowi, który pokonał śmierć swoją miłością. 31

Użyte biblijne wersety
 1. Izajasza 52
 2. Jeremiasza 52:12-23
 3. Jeremiasza 52:24-30
 4. Jeremiasza 52:31-34
 5. Psalm 132:13-18
 6. Izajasza 30:9-14; Izajasza 52:1-6
 7. Izajasza 52:7-8
 8. Izajasza 52:7
 9. Izajasza 52:8-15
 10. Izajasza 52:9
 11. Łukasza 2:10; Mateusza 11:5
 12. Mateusza 24:14; Marka 1:1
 13. Izajasza 52:7
 14. Łukasza 4:18; Łukasza 4:43
 15. Łukasza 4:18; Łukasza 4:43
 16. Mateusza 23:11-12
 17. Mateusza 5
 18. Mateusza 4:17
 19. Mateusza 8:5-9
 20. Mateusza 8:10-13
 21. Marka 1:27-28
 22. Mateusza 10:1-4
 23. Mateusza 26:1-3
 24. Mateusza 23
 25. Jana 19:1-16; Rzymian 5:6-8
 26. Marka 15:16-20
 27. Marka 15:26-32
 28. Izajasza 52:7; Rzymian 10:15
 29. Kolosan 2:9-15; Rzymian 7:24-25; Rzymian 8:1-2
 30. Dzieje 1:8; Dzieje 2:22-41; Dzieje 17:1-9
 31. Jana 3:16-17