Cytaty Izajasza w Ew. Mateusza pokazują życie i cel Jezusa [chiazm]

Cytaty Izajasza w Ew. Mateusza: opis chiazmu

Cytaty Izajasza w Ew. Mateusza pokazują życie i cel Jezusa [chiazm]

Cytaty Izajasza w Ew. Mateusza pokazują życie i cel Jezusa [chiazm]Cytaty Izajasza w Ew. Mateusza pokazują życie i cel Jezusa [chiazm]

Ewangelista Mateusz z pełnym rozmysłem cytuje proroka Izajasza, pokazując całe życie Chrystusa z perspektywy Bożego planu zbawienia – a cytaty na przestrzeni całej księgi układają się w jeden chiazm. Celem Boga było zebranie wszystkich prawdziwych czcicieli, „by czcili Ojca w Duchu i prawdzie” (Jana 4:23). To ma miejsce nie w żadnej ludzkiej świątyni (Jana 4:21: „ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawać Ojcu czci”), lecz w Chrystusie – duchowej świątyni (domu; oba słowa w kulturze hebrajskiej tożsame).

I tak pierwszy cytat z Izajasza [A1] zawiera wymowną wzmiankę („Bóg z nami”), bo jedynie Chrystus jest drogą do Boga (Jana 14:6: „Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie”). To początek budowy Bożej świątyni. Kolejne dwa wersety z Izajasza w Ew. Mateusza mówią o przygotowaniu na przyjęcie Pana [B1] i nadejściu światła [C1]. Centralną częścią chiazmu jest postać cierpiącego sługi (ziemska posługa Jezusa) [D1] i następnie wymowny cytat o słudze, w którym „narody będą pokładać nadzieję” (głoszenie Ewangelii w imię Jezusa) [D2].

Kolejne punkty, powiązane z poprzednimi, pokazują odrzucenie światła. [C2] wskazuje, że naród ówczesnego Izraela nie może zobaczyć światła, bo „utyło serce tego ludu, stępiały ich uszy i zamknęli swe oczy, żeby przypadkiem oczami nie widzieli ani uszami nie słyszeli, a sercem nie zrozumieli i nie nawrócili się” – a Bóg nie może ich uzdrowić. [B2] pokazuje brak gotowości do przyjęcia Chrystusa, Bożego reprezentanta – światła („ich serce daleko jest ode mnie  (…) uczą nauk, które są przykazaniami ludzkimi”).

Ostatnia część chiazmu [A2] związana jest z oczyszczeniem świątyni. Jezus, cytując Izajasza, wydaje wyrok: „wy zrobiliście z niego jaskinię zbójców” na tych, którzy nie przyjęli go. Jednocześnie plan Boga jest wciąż ten sam: „Mój dom będzie nazwany domem modlitwy” – a w cytowanym fragmencie Izajasz dodaje: „dla wszystkich narodów” (Izajasza 56:7); por. [D2].

Teraz Jego domem (świątynią) jesteśmy my, a jego głową (arcykapłanem) Chrystus (por. Hebrajczyków 3:6: „Zaś Chrystus jako Syn, jest nad Jego domem.
Jego domem jesteśmy my, jeśli aż do końca zachowamy mocną szczerość, a także chlubę z nadziei”).

Cytaty Izajasza w Ew. Mateusza: chiazm

W tabeli kolejne rozdziały Ew. Mateusza, które zawierają cytaty z Ks. Izajasza. Porównaj fragmenty chiazmu: [A] na górze z [A] na dole itd.

[A] narodziny Chrystusa / początek budowy duchowego domu (świątyni) (Jana 2:21) (Mateusza 1:22-23, por. Izajasza 7:14)
Czytaj werset
(22) A to wszystko się stało, aby się wypełniło, co powiedział Pan przez proroka: (23) Oto dziewica będzie brzemienna i urodzi syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, co się tłumaczy: Bóg z nami.

  [B] zapowiedź zmiany (Mateusza 3:3; por. Izajasza 40:3)
Czytaj werset
To bowiem jest ten, o którym powiedziano przez proroka Izajasza: Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Pana, prostujcie jego ścieżki.
[C] nadejście światłości (Mateusza 4:14-16, por. Izajasza 9:1)
Czytaj werset
(14) Aby się wypełniło, co zostało powiedziane przez proroka Izajasza:
(15) Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, wzdłuż drogi nadmorskiej, za Jordanem, Galilea pogan.
(16) Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światłość wielką, a siedzącym w krainie i cieniu śmierci wzeszła światłość.
[D] cierpiący sługa (Mateusza 8:17, por. Izajasza 53:4)
Czytaj werset
Aby się wypełniło, co zostało powiedziane przez proroka Izajasza: On nasze słabości wziął na siebie i nosił nasze choroby.
[D] „oto mój sługa” (Mateusza 12:17-21, por. Izajasza 42:1-4)
Czytaj werset
(17) Żeby się wypełniło, co zostało powiedziane przez proroka Izajasza, który powiedział:
(18) Oto mój sługa, którego wybrałem, mój umiłowany, w którym moja dusza ma upodobanie.
Złożę na nim mojego Ducha, a on ogłosi sąd narodom.
(19) Nie będzie się spierał ani krzyczał i nikt nie usłyszy na ulicach jego głosu.
(20) Trzciny nadłamanej nie złamie, a knota tlącego się nie zagasi, dopóki nie doprowadzi sądu do zwycięstwa.
(21) A w jego imieniu narody będą pokładać nadzieję.

[C] zamknięcie oczu na światłość (Mateusza 13:14-15, por. Izajasza 6:9-10)

Czytaj werset
(14) I spełnia się na nich proroctwo Izajasza, które mówi: Słuchając, będziecie słyszeć, ale nie zrozumiecie i patrząc, będziecie widzieć, ale nie zobaczycie.
(15) Utyło bowiem serce tego ludu, stępiały ich uszy i zamknęli swe oczy, żeby przypadkiem oczami nie widzieli ani uszami nie słyszeli, a sercem nie zrozumieli i nie nawrócili się, i żebym ich nie uzdrowił.
[B] brak gotowości na zmiany Mateusza 15:7-9, por. Izajasza 29:13)
Czytaj werset
(7) Obłudnicy, dobrze prorokował o was Izajasz:
(8) Lud ten przybliża się do mnie swymi ustami i czci mnie wargami, ale ich serce daleko jest ode mnie.
(9) Lecz na próżno mnie czczą, ucząc nauk, które są przykazaniami ludzkimi.
[A] duchowy dom (świątynia) modlitwy (Mateusza 21:13, por. Izajasza 56:7)
Czytaj werset
I powiedział im: Jest napisane: Mój dom będzie nazwany domem modlitwy, a wy zrobiliście z niego jaskinię zbójców.

cytaty biblijne za: UBG

źródło chiazmu: ChiasmusExchange

Zobacz także: chiazm w Ew. Mateusza 1:1 i Mateusza 1:17