Księga Objawienia 1:1-11 [chiazm]

Księga Objawienia 1:1-11 [Toruński Przekład Nowego Przymierza]

(1) Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg,  aby pokazał swoim sługom  to, co musi się stać wkrótce; a co zaznaczył przez posłanie swojego anioła słudze swojemu Janowi,
(2) Który poświadczył  Słowo Boga  i  świadectwo Jezusa Chrystusa , a także cokolwiek zobaczył.
(3) Błogosławiony ten, który czyta i ci, którzy słuchają słów tego proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane; albowiem czas jest bliski.
(4) Jan do siedmiu zborów, które są w Azji. Łaska wam i pokój  od Tego, który jest i był, i który przychodzi ; i od siedmiu duchów, które są przed Jego tronem;
(5) I od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i władcą królów  ziemi ;
który nas umiłował i obmył nas z naszych grzechów w swojej krwi,
(6) I uczynił nas królami i kapłanami Boga i Ojca swojego; Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen.
(7) Oto przychodzi z obłokami i ujrzy Go każde oko i ci, którzy Go przebili; i uderzą się w piersi przez wzgląd na Niego wszystkie pokolenia  ziemi . Tak! Amen.
(8) Ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec, mówi Pan,  który jest i był, i który przychodzi , Wszechmogący.
(9) Ja, Jan i wasz brat i współuczestnik w ucisku i w Królestwie, i w wytrwałości w Jezusie Chrystusie, byłem na wyspie, zwanej Patmos, z powodu  Słowa Bożego  i z powodu  świadectwa Jezusa Chrystusa .
(10) Byłem w Duchu w dniu Pańskim i usłyszałem za sobą potężny głos jakby trąby, mówiący:
(11) Ja jestem Alfa i Omega, pierwszy i ostatni; a to, co widzisz,  napisz w zwoju i poślij do siedmiu zborów, które są w Azji : do Efezu, do Smyrny, do Pergamonu, do Tiatyry, do Sardes, do Filadelfii i do Laodycei.

Księga Objawienia 1:1-11 [chiazm]

 Księga Objawienia 1:1-11 [chiazm] 
[A] (1) Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg,  aby pokazał swoim sługom  to, co musi się stać wkrótce; a co zaznaczył przez posłanie swojego anioła słudze swojemu Janowi,
[B]
(2) Który poświadczył  Słowo Boga i świadectwo Jezusa Chrystusa , a także cokolwiek zobaczył.
(3) Błogosławiony ten, który czyta i ci, którzy słuchają słów tego proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane; albowiem czas jest bliski.
[C] (4) Jan do siedmiu zborów, które są w Azji. Łaska wam i pokój  od Tego, który jest i był, i który przychodzi ; i od siedmiu duchów, które są przed Jego tronem;
[D] (5) I od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i władcą królów  ziemi 
[E] (5) który nas umiłował i obmył nas z naszych grzechów w swojej krwi, 
(6) I uczynił nas królami i kapłanami Boga i Ojca swojego; Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen.
[D] (7) Oto przychodzi z obłokami i ujrzy Go każde oko i ci, którzy Go przebili; i uderzą się w piersi przez wzgląd na Niego wszystkie pokolenia  ziemi . Tak! Amen.
[C] (8) Ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec, mówi Pan,  który jest i był, i który przychodzi , Wszechmogący.
[B] (9) Ja, Jan i wasz brat i współuczestnik w ucisku i w Królestwie, i w wytrwałości w Jezusie Chrystusie, byłem na wyspie, zwanej Patmos, z powodu  Słowa Bożego  i z powodu  świadectwa Jezusa Chrystusa .
[A]
(10) Byłem w Duchu w dniu Pańskim i usłyszałem za sobą potężny głos jakby trąby, mówiący:
(11) Ja jestem Alfa i Omega, pierwszy i ostatni; a to, co widzisz,  napisz w zwoju i poślij do siedmiu zborów, które są w Azji : do Efezu, do Smyrny, do Pergamonu, do Tiatyry, do Sardes, do Filadelfii i do Laodycei.