Najpopularniejsze cytaty biblijne

Najpopularniejsze cytaty biblijne: Stary Testament

Cytaty (ST)
Rodzaju Wyjścia Kapłańska Liczb Powtórzonego Prawa Jozuego Sędziów
Rut 1 Samuela 2 Samuela 1 Królewska 2 Królewska 1 Kronik 2 Kronik
Ezdrasza Nehemiasza Estery Hioba Psalmy Przysłów Koheleta
Pieśń nad Pieśniami Izajasza Jeremiasza Lamentacje Ezechiela Daniela Ozeasza
Joela Amosa Abdiasza Jonasza Micheasza Nahuma Habakuka
Sofoniasza Aggeusza Zachariasza Malachiasza
Najpopularniejsze cytaty biblijne: Stary Testament

Najpopularniejsze cytaty biblijne: Stary Testament

Najpopularniejsze cytaty biblijne: Nowy Testament

Cytaty (NT)
Mateusza Marka Łukasza Jana Dzieje Rzymian Sędziów
Koryntian Galacjan Efezjan Filipian Kolosan Tesaloniczan Tymoteusza
Tytusa Filemona Hebrajczyków Jakuba Listy Piotra Listy Jana Judy
Objawienia
Najpopularniejsze cytaty biblijne: Nowy Testament

Najpopularniejsze cytaty biblijne: Nowy Testament