Księga Liczb 3: tekst

Księga Liczb 3:1

To są  dzieje rodu  Aarona i Mojżesza w dniu, w którym PAN  rozmawiał  z Mojżeszem na górze Synaj.

Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
 „dzieje rodu…”  Rodzaju 2:4; Rodzaju 5:1; Rodzaju 10:1; Wyjścia 6:16; Wyjścia 6:20; Mateusza 1:1
 rozmawiał…  Liczb 1:1; Kapłańska 25:1; Kapłańska 27:34
Księga Liczb 3:1

Księga Liczb 3:1

Księga Liczb 3:2

A to  imiona synów Aarona: pierworodny Nadab, potem Abihu, Eleazar i Itamar.

Księga Liczb 3:3

To  imiona synów Aarona, namaszczonych kapłanów, których poświęcił, aby pełnili urząd kapłański.

Księga Liczb 3:4

 Lecz Nadab i Abihu umarli przed PANEM, gdy ofiarowali inny ogień przed PANEM na pustyni Synaj, i odeszli bez potomków.
Eleazar i Itamar pełnili więc urząd kapłański przed obliczem swego ojca Aarona.

Księga Liczb 3:5

Wtedy PAN powiedział do Mojżesza:

Księga Liczb 3:6

Każ się zbliżyć pokoleniu Lewiego i postaw ich przed kapłanem Aaronem, aby mu służyli;

Księga Liczb 3:7

I pełnili straż, która go obowiązuje oraz straż całego zgromadzenia, przed Namiotem Zgromadzenia, wykonując służbę przybytku.

Księga Liczb 3:8

Będą strzec wszystkich sprzętów Namiotu Zgromadzenia i pełnić straż synów Izraela, wykonując służbę przybytku.

Księga Liczb 3:9

Oddasz więc Lewitów Aaronowi i jego synom; będą mu całkowicie oddani spośród synów Izraela.

Księga Liczb 3:10

Aarona zaś i jego synów ustanowisz, aby pełnili swoje kapłaństwo.
A obcy, który się zbliży, poniesie śmierć.

Księga Liczb 3:11

Potem PAN powiedział do Mojżesza:

Księga Liczb 3:12

Oto wziąłem Lewitów spośród synów Izraela na miejsce wszystkich pierworodnych, którzy otwierają łono wśród synów Izraela, i dlatego Lewici będą należeć do mnie.

Księga Liczb 3:13

Do mnie bowiem należy wszystko, co pierworodne.
W dniu, kiedy zabiłem wszystko, co pierworodne w ziemi Egiptu, poświęciłem sobie wszystko, co pierworodne w Izraelu, od człowieka aż do zwierzęcia.
Będą należeć do mnie; ja jestem PAN.

Księga Liczb 3:14

PAN powiedział też do Mojżesza na pustyni Synaj:

Księga Liczb 3:15

Policz synów Lewiego według domów ich ojców i według ich rodzin.
Policzysz każdego mężczyznę w wieku od jednego miesiąca wzwyż.

Księga Liczb 3:16

I Mojżesz policzył ich według słowa PANA, jak mu rozkazano.

Księga Liczb 3:17

Oto imiona synów Lewiego: Gerszon, Kehat i Merari.

Księga Liczb 3:18

A imiona synów Gerszona według ich domów: Libni i Szimei.

Księga Liczb 3:19

A synowie Kehata według swych domów: Amram, Ishar, Chebron i Uzziel.

Księga Liczb 3:20

Synowie zaś Merariego według swych domów: Machli i Muszi.
To są rodziny Lewiego według domów ich ojców.

Księga Liczb 3:21

Od Gerszona pochodzi rodzina Libnitów i rodzina Szimeitów.
To są rodziny Gerszonitów.

Księga Liczb 3:22

Liczba wszystkich policzonych mężczyzn w wieku od jednego miesiąca wzwyż wynosiła u nich siedem tysięcy pięciuset.

Księga Liczb 3:23

Rodziny Gerszonitów rozbiją obóz za przybytkiem od strony zachodniej.

Księga Liczb 3:24

A wodzem domu ojca Gerszonitów będzie Eliasaf, syn Laela.

Księga Liczb 3:25

A pod strażą synów Gerszona w Namiocie Zgromadzenia będzie przybytek i namiot, jego przykrycie i zasłona u wejścia do Namiotu Zgromadzenia;

Księga Liczb 3:26

I zasłony dziedzińca, zasłona u wejścia na dziedziniec, który otacza przybytek i ołtarz wokoło, oraz jego sznury potrzebne do wszelkich prac.

Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

Księga Liczb 3:27

Od Kehata zaś pochodzą rodziny: Amramitów, Isharytów, Chebronitów i Uzzielitów.
To są rodziny Kehatytów.

Księga Liczb 3:28

Liczba wszystkich mężczyzn w wieku od jednego miesiąca wzwyż wynosiła osiem tysięcy sześciuset pełniących straż w świątyni.

Księga Liczb 3:29

Rodziny synów Kehata rozbiją obóz po południowej stronie przybytku;

Księga Liczb 3:30

A wodzem domu ojca rodziny Kehatytów będzie Elisafan, syn Uzziela.

Księga Liczb 3:31

Pod ich strażą będzie arka, stół, świecznik, ołtarze i sprzęty świątyni, którymi będą usługiwać, oraz zasłona wraz z całą jej obsługą.

Księga Liczb 3:32

Naczelnym wodzem Lewitów będzie Eleazar, syn kapłana Aarona, on będzie miał nadzór nad tymi, którzy pełnią straż w świątyni.

Księga Liczb 3:33

Od Merariego pochodzą zaś rodziny Machlitów i Muszytów.
To są rodziny Merarytów.

Księga Liczb 3:34

A liczba wszystkich policzonych mężczyzn w wieku od jednego miesiąca wzwyż wynosiła u nich sześć tysięcy dwustu.

Księga Liczb 3:35

Wodzem zaś domu ojca rodzin Merariego był Suriel, syn Abichaila.
Oni rozbiją obóz po stronie północnej przybytku.

Księga Liczb 3:36

A pod nadzorem i strażą synów Merariego będą deski przybytku, jego drążki, słupy i podstawki oraz wszystkie jego sprzęty wraz z całą jego obsługą;

Księga Liczb 3:37

Także słupy wokoło dziedzińca, ich podstawki, kołki i ich sznury.

Księga Liczb 3:38

A przed przybytkiem od strony wschodniej, przed Namiotem Zgromadzenia, rozbiją obóz Mojżesz, Aaron i jego synowie, pełniący straż w świątyni za synów Izraela; a obcy, który się zbliży, poniesie śmierć.

Księga Liczb 3:39

Wszystkich Lewitów policzonych przez Mojżesza i Aarona na rozkaz PANA według ich rodzin, wszystkich mężczyzn w wieku od jednego miesiąca wzwyż było dwadzieścia dwa tysiące.

Księga Liczb 3:40

 Wtedy PAN powiedział do Mojżesza: Policz wszystkich pierworodnych mężczyzn spośród synów Izraela w wieku od jednego miesiąca wzwyż i sporządź spis ich imion.

Księga Liczb 3:41

 I weźmiesz dla mnie Lewitów – ja jestem PAN – w zamian za wszystkich pierworodnych spośród synów Izraela, a także bydła Lewitów zamiast wszystkiego, co pierworodne, wśród bydła synów Izraela.

Księga Liczb 3:42

Mojżesz policzył więc wszystkich pierworodnych spośród synów Izraela, tak jak PAN mu rozkazał.

Księga Liczb 3:43

A liczba wszystkich pierworodnych mężczyzn w wieku od jednego miesiąca wzwyż, według liczby imion, wynosiła dwadzieścia dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt trzy.

Księga Liczb 3:44

I PAN powiedział do Mojżesza:

Księga Liczb 3:45

Weź Lewitów na miejsce wszystkich pierworodnych spośród synów Izraela, a także bydło Lewitów na miejsce ich bydła; i Lewici będą należeć do mnie.
Ja jestem PAN.

Księga Liczb 3:46

A jako wykup za tych dwustu siedemdziesięciu trzech pierworodnych spośród synów Izraela, którzy przewyższają liczbę Lewitów;

Księga Liczb 3:47

Weźmiesz po pięć syklów na głowę według sykla świątynnego: sykl po dwadzieścia ger.

Księga Liczb 3:48

I oddasz te pieniądze Aaronowi i jego synom jako wykup za tych, którzy przewyższają ich liczbę.

Księga Liczb 3:49

Mojżesz wziął więc pieniądze wykupu od tych, którzy przewyższali liczbę wykupionych przez Lewitów.

Księga Liczb 3:50

Od pierworodnych synów Izraela wziął tysiąc trzysta sześćdziesiąt pięć syklów według sykla świątynnego.

Księga Liczb 3:51

 I Mojżesz oddał te pieniądze wykupu Aaronowi i jego synom według słowa PANA, tak jak PAN rozkazał Mojżeszowi.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj

Księga Liczb: inne rozdziały