Księga Liczb 16:1

Wtedy Korach, syn Ishara, syna Kehata, syna Lewiego, oraz Datan i Abiram, synowie Eliaba, i On, syn Peleta, synowie Rubena, wzięli ludzi;

Księga Liczb 16:2

I powstali przeciw Mojżeszowi, a wraz z nimi dwustu pięćdziesięciu mężczyzn spośród synów Izraela,  naczelników  zgromadzenia powołanych do rady, ludzi poważanych.

Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
 „naczelników…”  Liczb 26:9; Rodzaju 6:4; 1 Kronik 5:24; 1 Kronik 12:30; Ezechiela 16:14; Ezechiela 23:10

Księga Liczb 16:3

Zebrali się oni przeciw Mojżeszowi i Aaronowi i powiedzieli do nich: Bierzecie zbyt dużo na siebie! Przecież całe to zgromadzenie, wszyscy oni są święci i wśród nich jest PAN.
Dlaczego więc wynosicie się ponad zgromadzenie PANA?

Księga Liczb 16:4

Gdy Mojżesz to usłyszał, upadł na twarz;

Księga Liczb 16:5

I powiedział do Koracha i do całej jego gromady: Jutro rano PAN pokaże, kto jest jego, kto jest święty i może zbliżyć się do niego.
Kogo bowiem wybrał, temu pozwoli zbliżyć się do siebie.

Księga Liczb 16:6

Tak więc uczynicie: Weźcie sobie kadzielnice, ty, Korach i cała twoja gromada.

Księga Liczb 16:7

I włóżcie w nie ogień, i jutro umieśćcie w nich kadzidło przed PANEM; a ten człowiek, którego PAN wybierze, będzie święty.
Bierzecie zbyt dużo na siebie, synowie Lewiego.

Księga Liczb 16:8

I powiedział Mojżesz do Koracha: Słuchajcie, proszę, synowie Lewiego;

Księga Liczb 16:9

Czy wam to mało, że Bóg Izraela oddzielił was od zgromadzenia Izraela, aby zbliżyć was do siebie, abyście pełnili służbę w przybytku PANA i abyście stali przed zgromadzeniem, i mu służyli?

Księga Liczb 16:10

I ciebie, a wraz z tobą wszystkich twoich braci, synów Lewiego, zbliżył do siebie, a wy jeszcze zabiegacie o kapłaństwo?

Księga Liczb 16:11

Dlatego ty i cała twoja gromada zbuntowaliście się przeciw PANU, bo kim jest Aaron, że szemracie przeciw niemu?

Księga Liczb 16:12

Wtedy Mojżesz kazał przywołać Datana i Abirama, synów Eliaba, lecz oni odpowiedzieli: Nie przyjdziemy.

Księga Liczb 16:13

Nie dość, że nas wyprowadziłeś z ziemi opływającej mlekiem i miodem, aby nas uśmiercić na tej pustyni, to jeszcze chcesz obwołać się naszym władcą?

Księga Liczb 16:14

 Ponadto nie wprowadziłeś nas do ziemi opływającej mlekiem i miodem ani nie dałeś nam w dziedzictwo pól i winnic.
Czy chcesz tym mężczyznom wyłupić oczy? Nie przyjdziemy.

Księga Liczb 16:15

Wtedy Mojżesz bardzo się rozgniewał i powiedział do PANA: Nie zważaj na ich ofiarę.
Nie wziąłem od nich żadnego osła ani też nikogo z nich nie skrzywdziłem.

Księga Liczb 16:16

Potem Mojżesz powiedział do Koracha: Ty i cała twoja gromada stawcie się jutro przed PANEM; ty, oni i Aaron:

Księga Liczb 16:17

Każdy z was niech weźmie swoją kadzielnicę i nałoży w nią kadzidła, i niech każdy przyniesie przed PANA swoją kadzielnicę, razem dwieście pięćdziesiąt kadzielnic, również ty i Aaron; każdy przyniesie swoją kadzielnicę.

Księga Liczb 16:18

Każdy więc wziął swoją kadzielnicę, włożył w nią ogień, nałożył na niego kadzidła i stanęli u wejścia do Namiotu Zgromadzenia wraz z Mojżeszem i Aaronem.

Księga Liczb 16:19

A Korach zebrał przeciwko nim całe zgromadzenie u wejścia do Namiotu Zgromadzenia i wtedy chwała PANA ukazała się całemu ludowi.

Księga Liczb 16:20

I PAN powiedział do Mojżesza i Aarona:

Księga Liczb 16:21

Odłączcie się od tego zgromadzenia, abym mógł je w jednej chwili zniszczyć.

Księga Liczb 16:22

Lecz oni  upadli  na twarz i powiedzieli: O Boże,  Boże  duchów wszelkiego ciała! Czy jeśli  zgrzeszy jeden człowiek , będziesz się gniewał na całe zgromadzenie?

Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
 „upadli…”  Liczb 16:4; Liczb 16:45; Liczb 14:5
 „Boże…”  iczb 27:16; Hioba 12:10; Kaznodziei 12:7; Izajasza 57:16; Zachariasza 12:1; Hebrajczyków 12:9
 „zgrzeszy jeden człowiek…”  Rodzaju 18:23-25,32; Jozuego 7:1-26; 2 Samuela 24:1,17; Rzymian 5:18; 1 Koryntian 13:7
Powiązane artykuły: * Księga Syracha i czy przez kobietę wszyscy umieramy?
Księga Liczb 16:22

Księga Liczb 16:22

Księga Liczb 16:23

PAN powiedział do Mojżesza:

Księga Liczb 16:24

Przemów do zgromadzenia i powiedz im: Oddalcie się od namiotu Koracha, Datana i Abirama.

Księga Liczb 16:25

Mojżesz wstał więc i podszedł do Datana i Abirama, a za nim poszli starsi Izraela.

Księga Liczb 16:26

 I powiedział do zgromadzenia: Oddalcie się, proszę, od namiotów tych bezbożnych ludzi i nie dotykajcie niczego, co do nich należy, abyście nie zginęli przez wszystkie ich grzechy.

Księga Liczb 16:27

I oddalili się od namiotów Koracha, Datana i Abirama z każdej strony.
Datan zaś i Abiram wyszli i stali u wejścia do swoich namiotów razem ze swoimi żonami, synami i małymi dziećmi.

Księga Liczb 16:28

Wtedy Mojżesz powiedział: Po tym poznacie, że PAN mnie posłał, abym dokonał wszystkich tych dzieł, i że nic z własnej woli nie czynię.

Księga Liczb 16:29

Jeśli ci ludzie umrą taką śmiercią jak wszyscy ludzie albo zostaną ukarani tak jak inni, to nie PAN mnie posłał.

Księga Liczb 16:30

Ale jeśli PAN uczyni coś nowego i ziemia otworzy swoją paszczę, i pochłonie ich oraz wszystko, co do nich należy, i żywcem zstąpią do piekła, wtedy poznacie, że ci mężczyźni rozdrażnili PANA.

Księga Liczb 16:31

Gdy tylko skończył wypowiadać wszystkie te słowa, ziemia rozstąpiła się pod nimi.

Księga Liczb 16:32

A ziemia otworzyła swoją paszczę, i pochłonęła ich oraz ich domy i wszystkich ludzi, którzy byli przy Korachu, i cały ich dobytek.

Księga Liczb 16:33

I zstąpili oni razem ze wszystkim, co mieli, żywcem do piekła, i ziemia ich okryła; tak zginęli spośród zgromadzenia.

Księga Liczb 16:34

Wszyscy zaś Izraelici, którzy stali wokół nich, uciekli na ich krzyk, bo mówili: By i nas ziemia nie pochłonęła.

Księga Liczb 16:35

Wyszedł też ogień od PANA i pochłonął tych dwustu pięćdziesięciu mężczyzn, którzy ofiarowali kadzidło.

Księga Liczb 16:36

I PAN powiedział do Mojżesza:

Księga Liczb 16:37

Powiedz do Eleazara, syna kapłana Aarona, niech pozbiera kadzielnice z tego pogorzeliska, a ogień niech rozrzuci dalej.
Są bowiem poświęcone.

Księga Liczb 16:38

A kadzielnice tych, którzy zgrzeszyli przeciwko własnym duszom, rozbijcie na blachy na pokrycie ołtarza.
Ofiarowali je bowiem przed PANEM, są więc poświęcone.
Dlatego będą znakiem dla synów Izraela.

Księga Liczb 16:39

Pozbierał więc kapłan Eleazar miedziane kadzielnice, w których ofiarowali ci, którzy spłonęli, i rozbito je na blachy na pokrycie ołtarza;

Księga Liczb 16:40

Na pamiątkę dla synów Izraela, aby żaden obcy, który nie jest z potomstwa Aarona, nie zbliżał się do składania kadzidła przed PANEM i żeby go nie spotkało to, co spotkało Koracha i jego gromady, jak PAN mu powiedział przez Mojżesza.

Księga Liczb 16:41

A nazajutrz całe zgromadzenie synów Izraela szemrało przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi: Wy spowodowaliście śmierć ludu PANA.

Księga Liczb 16:42

I gdy zgromadzenie zbierało się przeciw Mojżeszowi i Aaronowi, spojrzeli w stronę Namiotu Zgromadzenia, a oto okrył go obłok i ukazała się chwała PANA.

Księga Liczb 16:43

Wtedy Mojżesz z Aaronem przyszli przed Namiot Zgromadzenia.

Księga Liczb 16:44

I PAN powiedział do Mojżesza:

Księga Liczb 16:45

Wyjdźcie spośród tego zgromadzenia, a zniszczę je w mgnieniu oka; i upadli na twarz.

Księga Liczb 16:46

Potem Mojżesz powiedział do Aarona: Weź kadzielnicę, włóż w nią ogień z ołtarza, nałóż też kadzidła i pójdź szybko do zgromadzenia, i zrób przebłaganie za nich, bo już wyszedł gniew od PANA i już zaczęła się plaga.

Księga Liczb 16:47

Aaron wziął więc kadzielnicę, jak mu rozkazał Mojżesz, i pobiegł w środek zgromadzenia, a oto już zaczęła się plaga wśród ludzi; nałożył kadzidła i dokonał przebłagania za lud.

Księga Liczb 16:48

I Aaron stał między umarłymi i żywymi i plaga została powstrzymana.

Księga Liczb 16:49

Tych, co umarli od tej plagi, było czternaście tysięcy siedemset, oprócz tych, którzy umarli w związku ze sprawą Koracha.

Księga Liczb 16:50

Potem Aaron wrócił do Mojżesza przed wejście do Namiotu Zgromadzenia, a plaga została zatrzymana.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj