Księga Liczb 34:1

Potem PAN powiedział do Mojżesza:

Księga Liczb 34:2

Rozkaż synom Izraela i powiedz im: Gdy wejdziecie do ziemi Kanaan,  to jest ziemia , która wam przypadnie jako  dziedzictwo , ziemia Kanaan w swoich granicach;

Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
 „to jest ziemia…”  Liczb 33:51-53; Rodzaju 12:6-7; Rodzaju 13:15-17; Rodzaju 15:16-21; Rodzaju 17:8; Powtórzonego Prawa 1:7-8; Psalm 78:55; Psalm 105:11; Ezechiela 47:14; Dzieje 17:26
 „dziedzictwo…”  Psalm 16:5-6; Jeremiasza 3:19; Dzieje 26:18; Efezjan 1:14; Efezjan 1:18; 1Piotra 1:3-4
Księga Liczb 34:2

Księga Liczb 34:2

Księga Liczb 34:3

Wasza południowa granica będzie od pustyni Syn wzdłuż granic Edomu, a granica południowa pobiegnie od brzegu Morza Słonego, od wschodu.

Księga Liczb 34:4

Granica ta skręci od południa ku Maale-Akrabbim i pobiegnie aż do Syn, i dojdzie od południa do Kadesz-Barnea.
Stamtąd pobiegnie do Chasar-Addar i przejdzie aż do Asmon.

Księga Liczb 34:5

A ta granica skręci od Asmon aż do rzeki Egiptu, a skończy się przy morzu.

Księga Liczb 34:6

Jako zachodnią granicę będziecie mieli Morze Wielkie – ono będzie waszą zachodnią granicą.

Księga Liczb 34:7

A to będzie wasza północna granica: od Morza Wielkiego wymierzycie sobie do góry Hor.

Księga Liczb 34:8

Potem od góry Hor wymierzycie granicę aż do wejścia do Hemat; a krańce tej granicy sięgną do Sedada.

Księga Liczb 34:9

Następnie granica ta pobiegnie aż do Zifronu, a skończy się w Chasar-Enan.
To będzie wasza północna granica.

Księga Liczb 34:10

A wschodnią granicę wymierzycie od Chasar-Enan do Szefam.

Księga Liczb 34:11

Granica ta pobiegnie od Szefam aż do Ribla, od wschodu Ain; i ta granica zejdzie w dół, i dosięgnie brzegu morza Kinneret od wschodu.

Księga Liczb 34:12

Następnie ta granica zejdzie ku Jordanowi, a zakończy się przy Morzu Słonym.
To będzie wasza ziemia ze swymi granicami wokoło.

Księga Liczb 34:13

Wtedy Mojżesz rozkazał synom Izraela: To jest ziemia, którą odziedziczycie przez losowanie, którą PAN rozkazał dać dziewięciu i pół pokoleniu.

Księga Liczb 34:14

Bo pokolenie synów Rubena według domów swych ojców i pokolenie synów Gada według domów swych ojców już otrzymały swoje dziedzictwo i połowa pokolenia Manassesa już otrzymała swoje dziedzictwo.

Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

Księga Liczb 34:15

Te dwa i pół pokolenia otrzymały swoje dziedzictwo po tej stronie Jordanu, naprzeciw Jerycha, na wschodzie.

Księga Liczb 34:16

I PAN powiedział do Mojżesza:

Księga Liczb 34:17

Oto imiona mężczyzn, którzy rozdzielą wam ziemię: kapłan Eleazar i Jozue, syn Nuna.

Księga Liczb 34:18

Weźmiecie też po jednym naczelniku z każdego pokolenia do rozdzielenia ziemi w dziedzictwo.

Księga Liczb 34:19

A oto imiona tych mężczyzn: z pokolenia Judy – Kaleb, syn Jefunnego.

Księga Liczb 34:20

Z pokolenia synów Symeona – Samuel, syn Ammihuda.

Księga Liczb 34:21

Z pokolenia Beniamina – Eliad, syn Kislona.

Księga Liczb 34:22

Z pokolenia synów Dana – naczelnik Bukki, syn Jogliego.

Księga Liczb 34:23

 Z synów Józefa, z pokolenia synów Manassesa – naczelnik Channiel, syn Efoda;

Księga Liczb 34:24

A z pokolenia synów Efraima – naczelnik Kemuel, syn Sziftana.

Księga Liczb 34:25

Z pokolenia Zebulona – naczelnik Elisafan, syn Parnacha.

Księga Liczb 34:26

Z pokolenia synów Issachara – naczelnik Paltiel, syn Azzana.

Księga Liczb 34:27

Z pokolenia synów Aszera – naczelnik Achihud, syn Szelomiego.

Księga Liczb 34:28

A z pokolenia synów Neftalego – naczelnik Pedahel, syn Ammihuda.

Księga Liczb 34:29

To są ci, którym PAN rozkazał rozdzielić dziedzictwo synom Izraela w ziemi Kanaan.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj