Księga Liczb 21:1

A gdy król Aradu, Kananejczyk, który mieszkał na południu, usłyszał, że Izrael nadciąga drogą, którą przeszli szpiedzy, stoczył walkę z Izraelem i wziął jeńców.

Księga Liczb 21:2

Wtedy Izrael  złożył PANU ślub , mówiąc: Jeśli wydasz ten lud w moje ręce, całkowicie  zniszczę  ich miasta.

Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
 „złożył PANU ślub”  Rodzaju 28:20; Sędziów 11:30; 1 Samuela 1:11; 2 Samuela 15:7-8; Psalm 56:12-13; Psalm 116:18; Psalm 132:2
 „zniszczę…”  Kapłańska 27:28,29; Powtórzonego Prawa 13:15; Jozuego 6:17; Jozuego 6:26; 1 Koryntian 16:22

Księga Liczb 21:3

I PAN wysłuchał głosu Izraela, i wydał mu Kananejczyków.
Całkowicie zniszczyli ich oraz ich miasta, a nadano temu miejscu nazwę Chorma.

Księga Liczb 21:4

Potem wyruszyli od góry Hor w kierunku Morza Czerwonego, aby obejść ziemię Edom.
I lud bardzo się zniechęcił w drodze.

Księga Liczb 21:5

Lud zaczął więc mówić przeciw Bogu i Mojżeszowi: Dlaczego wyprowadziliście nas z Egiptu, abyśmy pomarli na tej pustyni? Bo nie ma chleba ani wody, a nasza dusza obrzydziła sobie ten cienki chleb.

Księga Liczb 21:6

Zesłał więc PAN na lud węże jadowite, które go kąsały; i pomarło wiele osób z Izraela.

Księga Liczb 21:7

I lud przyszedł do Mojżesza, i powiedział: Zgrzeszyliśmy przez to, że mówiliśmy przeciw PANU i przeciw tobie.
Módl się do PANA, aby oddalił od nas te węże.
I Mojżesz modlił się za lud.

Księga Liczb 21:8

Wtedy PAN powiedział do Mojżesza: Wykonaj jadowitego węża i umieść go na drzewcu.
I stanie się tak, że każdy ukąszony, kiedy spojrzy na niego, będzie żył.

Księga Liczb 21:9

Mojżesz wykonał więc węża miedzianego i umieścił go na drzewcu; gdy wąż kogoś ukąsił, a ten spojrzał na węża miedzianego, pozostawał przy życiu.

Księga Liczb 21:9

Księga Liczb 21:9

Księga Liczb 21:10

I wyruszyli synowie Izraela, i rozbili obóz w Obot.

Księga Liczb 21:11

A z Obot wyruszyli i rozbili obóz w Ijje-Haabarim na pustyni, która leży naprzeciw Moabu ku wschodowi słońca.

Księga Liczb 21:12

Stamtąd wyruszyli i rozbili obóz nad potokiem Zered.

Księga Liczb 21:13

Stamtąd wyruszyli i rozbili obóz po drugiej stronie rzeki Arnon, która wypływa na pustyni od granicy Amorytów; Arnon stanowi bowiem granicę Moabu między Moabitami a Amorytami.

Księga Liczb 21:14

Dlatego jest powiedziane w księdze wojen PANA: Jak uczynił w Morzu Czerwonym i w potokach Arnonu;

Księga Liczb 21:15

U ujścia tych potoków, które ciągnie się ku osadzie Ar i przylega do granicy Moabu.

Księga Liczb 21:16

Stamtąd udali się do Beer; to jest ta studnia, o której PAN powiedział do Mojżesza: Zgromadź lud, a dam mu wody.

Księga Liczb 21:17

Wtedy Izrael śpiewał tę pieśń: Wzbierz studnio! Śpiewajcie o niej.

Księga Liczb 21:18

To studnia, którą wykopali naczelnicy; wykopali ją dostojnicy ludu wraz z prawodawcą swoimi laskami.
A z tej pustyni poszli do Mattany;

Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

Księga Liczb 21:19

A z Mattany do Nahalielu, a z Nahalielu do Bamot;

Księga Liczb 21:20

A z Bamot do kotliny, która jest w ziemi Moabu, i do szczytu Pizga wznoszącego się nad Jeszimonem.

Księga Liczb 21:21

I Izrael wysłał posłańców do Sichona, króla Amorytów, mówiąc:

Księga Liczb 21:22

Pozwól nam przejść przez twoją ziemię; nie pójdziemy ani przez pola, ani przez winnice; nie będziemy pić wód ze studni.
Pójdziemy drogą królewską, dopóki nie przejdziemy twoich granic.

Księga Liczb 21:23

Sichon jednak nie pozwolił Izraelowi przejść przez swoją granicę; Sichon zebrał cały swój lud i wyszedł przeciw Izraelowi na pustynię, a gdy przyszedł do Jahazy, stoczył bitwę z Izraelem.

Księga Liczb 21:24

I Izrael pobił go ostrzem miecza, i wziął w posiadanie jego ziemię od Arnonu do Jabboku, aż do ziemi synów Ammona, gdyż granica Ammonitów była silna.

Księga Liczb 21:25

Wtedy Izrael zdobył wszystkie te miasta i zamieszkał we wszystkich miastach Amorytów, w Cheszbonie i we wszystkich przylegających do niego wsiach.

Księga Liczb 21:26

Cheszbon był miastem Sichona, króla Amorytów, który walczył z królem Moabu i zabrał mu z rąk całą jego ziemię aż po Arnon.

Księga Liczb 21:27

Dlatego mówią w przypowieści: Wejdźcie do Cheszbonu i niech się odbuduje, i umocni miasto Sichona.

Księga Liczb 21:28

Ponieważ ogień wyszedł z Cheszbonu, płomień z miasta Sichona; i pochłonął Ar moabskie oraz wzgórza Arnonu.

Księga Liczb 21:29

Biada tobie, Moabie! Zginąłeś, ludu Kemosza! Wydał swoich synów na tułaczkę i swoje córki w niewolę Sichonowi, królowi Amorytów.

Księga Liczb 21:30

Strzelaliśmy do nich, zginął Cheszbon aż po Dibon; a zburzyliśmy je aż do Nofach, które idzie aż do Medeby.

Księga Liczb 21:31

Tak to Izrael zamieszkał w ziemi Amorytów.

Księga Liczb 21:32

Wtedy Mojżesz wysłał wywiadowców do Jazer na wyszpiegowanie, a oni zdobyli jego wsie i wypędzili Amorytów, którzy tam byli.

Księga Liczb 21:33

Potem zawrócili i poszli w kierunku Baszanu; tam Og, król Baszanu, wyszedł przeciwko nim, on i cały jego lud, do walki w Edre.

Księga Liczb 21:34

Wtedy PAN powiedział do Mojżesza: Nie bój się go, gdyż wydałem go w twoje ręce wraz z całym jego ludem i ziemią i uczynisz z nim tak, jak uczyniłeś z Sichonem, królem Amorytów, który mieszkał w Cheszbonie.

Księga Liczb 21:35

I pobili go i jego synów oraz cały jego lud, tak że nikogo z niego nie pozostawili przy życiu, i wzięli w posiadanie jego ziemię.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj