Księga Liczb 33:1

Oto miejsca postojów synów Izraela, którzy wyszli z ziemi Egiptu  ze swymi zastępami   pod wodzą  Mojżesza i Aarona.

Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
 „ze swymi zastępami”  Wyjścia 12:37; Wyjścia 12:51; Wyjścia 13:18
 „pod wodzą”  Jozuego 24:5; 1 Samuela 12:8; Psalm 77:20; Micheasza 6:4

Księga Liczb 33:2

Na rozkaz PANA Mojżesz spisał ich wymarsze według etapów.
A oto ich wymarsze według etapów:

Księga Liczb 33:3

Wyruszyli z Ramses w pierwszym miesiącu, piętnastego dnia tego pierwszego miesiąca; nazajutrz po święcie Paschy synowie Izraela wyszli pod potężną ręką na oczach wszystkich Egipcjan;

Księga Liczb 33:4

Podczas gdy Egipcjanie grzebali wszystkich pierworodnych, których PAN zabił wśród nich.
Także i nad ich bogami PAN dokonał sądu.

Księga Liczb 33:5

Wyruszyli więc synowie Izraela z Ramses i rozbili obóz w Sukkot.

Księga Liczb 33:6

Wyruszyli z Sukkot i rozbili obóz w Etam, które leży na skraju pustyni.

Księga Liczb 33:7

Wyruszyli z Etam i wrócili do Pi-Hachirot, które leży naprzeciw Baal-Sefon, i rozbili obóz przed Migdol.

Księga Liczb 33:8

Wyruszyli z Pi-Hachirot, przeszli przez środek morza na pustyni i po trzech dniach drogi po pustyni Etam rozbili obóz w Mara.

Księga Liczb 33:9

Wyruszyli z Mara i przyszli do Elim.
A w Elim było dwanaście źródeł wody i siedemdziesiąt palm i tam rozbili obóz.

Księga Liczb 33:10

Wyruszyli z Elim i rozbili obóz nad Morzem Czerwonym.

Księga Liczb 33:11

Wyruszyli znad Morza Czerwonego i rozbili obóz na pustyni Sin.

Księga Liczb 33:12

Wyruszyli z pustyni Sin i rozbili obóz w Dofka.

Księga Liczb 33:13

Wyruszyli z Dofka i rozbili obóz w Alusz.

Księga Liczb 33:14

Wyruszyli z Alusz i rozbili obóz w Refidim, gdzie lud nie miał wody do picia.

Księga Liczb 33:15

Wyruszyli z Refidim i rozbili obóz na pustyni Synaj.

Księga Liczb 33:16

Wyruszyli z pustyni Synaj i rozbili obóz w Kibrot-Hattaawa.

Księga Liczb 33:17

Wyruszyli z Kibrot-Hattaawa i rozbili obóz w Chaserot.

Księga Liczb 33:18

Wyruszyli z Chaserot i rozbili obóz w Ritma.

Księga Liczb 33:19

Wyruszyli z Ritma i rozbili obóz w Rimmon-Peres.

Księga Liczb 33:20

Wyruszyli z Rimmon-Peres i rozbili obóz w Libnie.

Księga Liczb 33:21

Wyruszyli z Libny i rozbili obóz w Rissa.

Księga Liczb 33:22

Wyruszyli z Rissa i rozbili obóz w Kehelata.

Księga Liczb 33:23

Wyruszyli z Kehelata i rozbili obóz na górze Szefer.

Księga Liczb 33:24

Wyruszyli z góry Szefer i rozbili obóz w Charada.

Księga Liczb 33:25

Wyruszyli z Charada i rozbili obóz w Makhelot.

Księga Liczb 33:26

Wyruszyli z Makhelot i rozbili obóz w Tachat.

Księga Liczb 33:27

Wyruszyli z Tachat i rozbili obóz w Terach.

Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

Księga Liczb 33:28

Wyruszyli z Terach i rozbili obóz w Mitka.

Księga Liczb 33:29

Wyruszyli z Mitka i rozbili obóz w Chaszmona.

Księga Liczb 33:30

Wyruszyli z Chaszmona i rozbili obóz w Moserot.

Księga Liczb 33:31

Wyruszyli z Moserot i rozbili obóz w Bene-Jaakan.

Księga Liczb 33:32

Wyruszyli z Bene-Jaakan i rozbili obóz w Chor-Haggidgad.

Księga Liczb 33:33

Wyruszyli z Chor-Haggidgad i rozbili obóz w Jotbata.

Księga Liczb 33:34

Wyruszyli z Jotbata i rozbili obóz w Abrona.

Księga Liczb 33:35

Wyruszyli z Abrona i rozbili obóz w Esjon-Geber.

Księga Liczb 33:36

Wyruszyli z Esjon-Geber i rozbili obóz na pustyni Syn, to jest w Kadesz.

Księga Liczb 33:37

Wyruszyli z Kadesz i rozbili obóz na górze Hor, na granicy ziemi Edomu.

Księga Liczb 33:38

Wtedy wstąpił kapłan Aaron na górę Hor na rozkaz PANA i tam umarł w czterdziestym roku po wyjściu synów Izraela z ziemi Egiptu, w pierwszym dniu piątego miesiąca.

Księga Liczb 33:39

 Aaron miał sto dwadzieścia trzy lata, kiedy umarł na górze Hor.

Księga Liczb 33:40

A król Aradu, Kananejczyk, który mieszkał na południu w ziemi Kanaan, usłyszał, że nadciągają synowie Izraela.

Księga Liczb 33:41

Wyruszyli z góry Hor i rozbili obóz w Salmona.

Księga Liczb 33:42

Wyruszyli z Salmona i rozbili obóz w Punon.

Księga Liczb 33:43

Wyruszyli z Punon i rozbili obóz w Obot.

Księga Liczb 33:44

Wyruszyli z Obot i rozbili obóz w Ijje-Abarim, na granicy Moabu.

Księga Liczb 33:45

Wyruszyli z Ijjim i rozbili obóz w Dibon-Gad.

Księga Liczb 33:46

Wyruszyli z Dibon-Gad i rozbili obóz w Almon-Diblataim.

Księga Liczb 33:47

Wyruszyli z Almon-Diblataim i rozbili obóz na górach Abarim, naprzeciwko Nebo.

Księga Liczb 33:48

Wyruszyli z gór Abarim i rozbili obóz na równinach Moabu, nad Jordanem, naprzeciw Jerycha.

Księga Liczb 33:49

I rozłożyli się nad Jordanem, od Bet-Jeszimot aż do Abel-Szittim, na równinach Moabu.

Księga Liczb 33:50

I PAN przemówił do Mojżesza na równinach Moabu, nad Jordanem, naprzeciw Jerycha, tymi słowy:

Księga Liczb 33:51

Przemów do synów Izraela i powiedz im: Gdy przeprawicie się przez Jordan do ziemi Kanaan;

Księga Liczb 33:52

Wtedy wypędzicie przed sobą wszystkich mieszkańców tej ziemi i zniszczycie wszystkie ich obrazy i wszystkie ich odlane posągi i spustoszycie wszystkie ich wyżyny.

Księga Liczb 33:53

A wypędziwszy mieszkańców ziemi, zamieszkacie w niej, gdyż dałem wam tę ziemię w posiadanie.

Księga Liczb 33:54

I rozdzielicie tę ziemię przez losowanie jako dziedzictwo, według waszych rodzin.
Liczniejszemu dacie większe dziedzictwo, a mniej licznemu dacie mniejsze dziedzictwo.
Gdzie komu los przypadnie, to będzie jego; otrzymacie dziedzictwo według pokolenia waszych ojców.

Księga Liczb 33:54

Księga Liczb 33:54

Księga Liczb 33:55

Jeśli jednak nie wypędzicie przed sobą mieszkańców tej ziemi, wtedy ci, których z nich pozostawicie, będą jak ciernie w waszych oczach i jak kolce dla waszych boków i będą was gnębić w tej ziemi, w której będziecie mieszkać.

Księga Liczb 33:56

Wtedy uczynię wam to, co zamierzałem uczynić im.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj