Księga Liczb 18:1

Potem PAN powiedział do Aarona: Ty, twoi synowie i dom twego ojca z tobą, odpowiecie za nieprawość świątyni.
Ty i twoi synowie z tobą również odpowiecie za nieprawość waszego kapłaństwa.

Księga Liczb 18:2

A twoim braciom z pokolenia Lewiego, z rodu twego ojca, pozwól do siebie przychodzić, aby dołączyli do ciebie i usługiwali tobie; ty zaś i twoi synowie z tobą będziecie pełnić służbę przed Namiotem Świadectwa.

Księga Liczb 18:3

Oni będą przestrzegać twego nakazu i pełnić straż nad całym namiotem.
Nie mogą jednak zbliżać się do sprzętów świątyni i do ołtarza, żeby nie pomarli ani oni, ani wy.

Księga Liczb 18:4

Przyłączą się do ciebie i będą pełnić straż przy Namiocie Zgromadzenia, przy każdej służbie namiotu.
Lecz żaden obcy niech się do was nie zbliża.

Księga Liczb 18:5

Wy będziecie pełnić straż w świątyni i straż przy ołtarzu, aby już nie spadł gniew na synów Izraela.

Księga Liczb 18:6

Oto wziąłem waszych braci Lewitów spośród synów Izraela.
Oni są wam oddani jako dar dla PANA, aby pełnili służbę w Namiocie Zgromadzenia.

Księga Liczb 18:7

Ty zaś i twoi synowie z tobą będziecie strzec waszego kapłaństwa przy każdej służbie ołtarza i poza zasłoną, i będziecie służyć.
Dałem wam urząd waszego kapłaństwa jako dar; obcy, który się zbliży, poniesie śmierć.

Księga Liczb 18:8

PAN mówił dalej do Aarona: Oto dałem tobie pod straż moje ofiary wzniesione ze wszystkich poświęconych rzeczy synów Izraela.
Z powodu namaszczenia dałem je tobie i twoim synom prawem wieczystym.

Księga Liczb 18:9

To będzie należeć do ciebie z rzeczy najświętszych, które nie zostaną spalone: każda ich ofiara, każda ich ofiara pokarmowa, każda ich ofiara za grzech i każda ich ofiara za przewinienie, które będą mi składać, będą to rzeczy najświętsze dla ciebie i twoich synów.

Księga Liczb 18:10

W miejscu najświętszym będziesz to jeść; wszyscy mężczyźni będą z tego jedli.
Będzie to dla ciebie rzeczą świętą.

Księga Liczb 18:11

To też będzie dla ciebie: ofiara wzniesienia ich darów ze wszystkimi ofiarami kołysania synów Izraela.
Daję je tobie, twoim synom i twoim córkom z tobą prawem wieczystym.
Każdy czysty w twoim domu będzie je spożywać.

Księga Liczb 18:12

Wszystko, co najlepsze z oliwy, i wszystko, co najlepsze z wina, oraz zboże, ich pierwociny, które ofiarują PANU, dałem tobie.

Księga Liczb 18:13

Pierwociny ze wszystkich rzeczy znajdujących się w ich ziemi, które przyniosą PANU, będą twoje.
Każdy czysty w twoim domu będzie je spożywać.

Księga Liczb 18:14

Wszystko, co jest poświęcone w Izraelu, będzie twoje.

Księga Liczb 18:15

Wszystko, co otwiera łono wszelkiego ciała, które przynoszą PANU, zarówno z ludzi, jak i z bydła, będzie twoje; lecz pierworodnego z ludzi wykupisz, także pierworodne z nieczystych zwierząt wykupisz.

Księga Liczb 18:16

A wykup tego, który ma jeden miesiąc, dasz według twego oszacowania pięć syklów srebra według sykla świątynnego, który wynosi dwadzieścia ger.

Księga Liczb 18:17

Ale pierworodnego z krowy, pierworodnego z owcy lub pierworodnego z kozy nie wykupisz; są one święte.
Ich krew wylejesz na ołtarz, a ich tłuszcz zapalisz jako ofiarę spaloną, jako miłą woń dla PANA.

Księga Liczb 18:18

Ale ich mięso będzie twoje, podobnie jak mostek wzniesienia i prawa łopatka są twoje.

Księga Liczb 18:19

Wszystkie ofiary wzniesienia z poświęconych rzeczy, które będą przynosić PANU synowie Izraela, daję tobie, twoim synom i twoim córkom z tobą prawem wieczystym.
Jest to wieczyste przymierze soli przed PANEM, dla ciebie i twojego potomstwa wraz z tobą.

Księga Liczb 18:20

Potem PAN powiedział do Aarona:  Nie będziesz miał dziedzictwa  w ich ziemi i nie będziesz miał żadnego działu wśród nich.
 Ja jestem twoim działem  i twoim dziedzictwem pośród synów Izraela.

Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
„Nie będziesz miał Zasadniczą częścią tego, co było ofiarowane Bogu, był dział kapłanów; którzy nie mieli dziedzictwa w Izraelu. Rabini mawiają, że kapłanom dano 24 dary; każdy z nich jest wyrażony w prawie. Osiem było spożywanych jedynie w świątyni:
1. Mięso z ofiary za grzech (Kapłańska 6:25-26).
2. Mięso z ofiary za występek (Kapłańska 7:1; Kapłańska 7:6).
3. Ofiara pojednania zgromadzenia (Kapłańska 23:19-20).
4. Pozostała część snopa (Kapłańska 23:10).
5 Pozostałości z ofiar mięsnych (Kapłańska 6:16).
6. Dwa chleby (Kapłańska 23:17).
7. Chleb pokładny (Kapłańska 24:9).
8. Jeden log oliwy ofiarowany przez trędowatego (Kapłańska 14:10).Pięć była spożywana jedynie w Jerozolimie:
1. Mostek i łopatka z ofiar pojednania (Kapłańska 7:31-34)
2. Ofiara podnoszenia dziękczynna (Kapłańska 7:12-14).
3. Ofiara podnoszenia barana ofiarowanego przez nazirejczyka (Kapłańska 6:17-20).
4. Pierworodne (Kapłańska 18:15)
5. Pierwociny (Liczb 18:13).

Pięć należnych im było jedynie w ziemi Izraela:
1. Ofiara podniesienia pierwocin (Liczb 18:12)
2. Dziesiąta część (Liczb 18:28)
3. Ciasto (Liczb 15:20)
4. Pierwociny z wełny (Powtórzonego Prawa 18:4)
5. pole jako posiadłość (Liczb 35)

Pięć było im należnych w oraz poza ziemią:
1) Dary z zabitych zwierząt (Powtórzonego Prawa 18:3)
2. Wykupienie pierworodnych (Liczb 18:15)
3. Jagnię za pierworodnego osła (Wyjścia 4:20)
4. To, co wzięte przemocą od obcego (Liczb 5:8)
5. Wszystkie poświęcone rzeczy. Jedna pochodziła z sanktuarium, ze skór itd. (Kapłańska 7:8)

 Nie będziesz miał dziedzictwa  Liczb 18:23-24; Liczb 26:62; Powtórzonego Prawa 10:9; Powtórzonego Prawa 12:12; Powtórzonego Prawa 14:27; Powtórzonego Prawa 14:29; Jozuego 14:3
 Ja jestem twoim działem  Powtórzonego Prawa 18:1,2; Jozuego 13:14,33; Jozuego 14:3; Jozuego 18:7; Psalm 16:5; Psalm 73:26; Psalm 142:5; Lamentacje 3:24; Ezechiela 44:28; 1 Koryntian 3:21-23; Objawienia 21:3
Powiązane artykuły: „Ja jestem dziedzictwem Twoim”. O prawdziwym skarbie człowieka
Lewici / Księga Liczb 18 / Wikipedia (CC BY-SA 3.0)

Lewici / Księga Liczb 18 / Wikipedia (CC BY-SA 3.0)

Księga Liczb 18:21

Oto zaś synom Lewiego dałem jako dziedzictwo wszystkie dziesięciny w Izraelu za ich służbę, którą pełnią w Namiocie Zgromadzenia.

Księga Liczb 18:22

A niech synowie Izraela nie zbliżają się już do Namiotu Zgromadzenia, aby nie obciążyli się grzechem i nie umarli;

Księga Liczb 18:23

Ale sami Lewici będą pełnić służbę w Namiocie Zgromadzenia i sami poniosą karę za swoją nieprawość.
Będzie to ustawa wieczysta przez wszystkie wasze pokolenia, że Lewici nie będą mieli dziedzictwa pośród synów Izraela.

Księga Liczb 18:24

Dałem bowiem Lewitom w dziedzictwo dziesięciny synów Izraela, które przynoszą PANU jako ofiarę wzniesienia.
Dlatego powiedziałem o nich: Nie będą mieli dziedzictwa pośród synów Izraela.

Księga Liczb 18:25

Potem PAN powiedział do Mojżesza:

Księga Liczb 18:26

Przemów do Lewitów i powiedz im: Gdy przyjmujecie od synów Izraela dziesięciny, które dałem wam od nich jako wasze dziedzictwo, wtedy złożycie PANU jako ofiarę wzniesienia dziesiątą część z dziesięciny.

Księga Liczb 18:27

A wasza ofiara wzniesienia będzie wam poczytana za zboże z klepiska i za obfitość z tłoczni winnej.

Księga Liczb 18:28

W ten sposób też i wy macie składać PANU ofiarę wzniesienia ze wszystkich waszych dziesięcin, które przyjmujecie od synów Izraela; kapłanowi Aaronowi oddacie z nich ofiarę wzniesienia należną PANU.

Księga Liczb 18:29

Ze wszystkich waszych darów będziecie składać PANU wszelką ofiarę wzniesienia; ze wszystkiego, co najlepsze, ofiarujcie jego poświęconą część.

Księga Liczb 18:30

Powiesz im też: Gdy będziecie oddawać z tego, co najlepsze, wtedy będzie to poczytane Lewitom jako plon z klepiska i jako plon z tłoczni winnej.

Księga Liczb 18:31

I będziecie to jeść na każdym miejscu, wy i wasi domownicy, ponieważ to jest wasza zapłata za waszą służbę w Namiocie Zgromadzenia;

Księga Liczb 18:32

I nie obciążycie się grzechem za to, gdy będziecie składać, co najlepsze z tego, i nie splugawicie rzeczy poświęconych synów Izraela, i nie umrzecie.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj