Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

1 List do Tymoteusza 3: podsumowanie

Zanim przeczytasz List, tu możesz przeczytać krótkie podsumowanie - KLIKNIJ
Rozdział trzeci 1 Listu do Tymoteusza skupia się na kryteriach i wymogach dla przywódców w zgromadzeniu. Paweł udziela wskazówek Tymoteuszowi, swojemu uczniowi i współpracownikowi, dotyczących wyboru i sprawowania urzędu biskupa oraz diakona.

Paweł podkreśla, że biskup powinien być wzorem cnót i moralności. Powinien być mężczyzną wiernym swojej żonie, trzeźwym, roztropnym, sprawiedliwym, gościnnym, zdolnym do nauczania i niechciwie zyskującym. Biskup (nadzorca) powinien być również dojrzałym w wierzeniach i umiejętny zarządzać rodziną. Paweł nakazuje również, że diakoni muszą spełniać konkretne wymagania.

Podobnie jak biskup, diakon powinien być godzien szacunku, trzeźwy, prawy i niechciwie zyskujący. Diakonowie powinni dobrze zarządzać swoimi rodzinami i być dobrze poinformowani w wierzeniach.

Paweł podkreśla wagę tych standardów, aby zapewnić, że przywódcy kościoła będą przykładem dla społeczności wokół nich. W ten sposób kościół może skutecznie służyć ludziom i głosić Boże królestwo na ziemi.

1 List do Tymoteusza 3: tekst

Kwalifikacje nadzorców (biskupów)

1 List do Tymoteusza 3:1

 Wiarygodne to słowa : Jeśli ktoś pragnie  urzędu   biskupa ,  pragnie  dobrej pracy.

Powiązane
Powiązane wersety [TSK]
 „wiarygodne to słowa…”  1 List do Tymoteusza 1:15; 1 List do Tymoteusza 4:9; 2 List do Tymoteusza 2:11; Tytusa 3:8
 „urzędu…”  1 List do Tymoteusza 3:2-7; Dzieje 1:20; Filipian 1:1; Tytusa 1:7; 1 Piotra 2:25
 „biskupa…”  Dzieje 20:28; Hebrajczyków 12:15; 1 Piotra 4:15; 1 Piotra 5:2;
 „pragnie…”  Przysłów 11:30; Łukasza 15:10; Rzymian 11:13; Efezjan 4:12; 1 Tymoteusza 5:14; Jakuba 5:19-20

1 List do Tymoteusza 3:2

Biskup więc ma być nienaganny, mąż jednej żony, czujny, trzeźwy, przyzwoity, gościnny, zdolny do nauczania;

1 List do Tymoteusza 3:3

Nieoddający się piciu wina, nieskłonny do bicia, niełakomy na brudny zysk, ale opanowany, niekłótliwy, niechciwy;

1 List do Tymoteusza 3:4

Dobrze rządzący własnym domem, trzymający dzieci w posłuszeństwie i wszelkim szacunku;

1 List do Tymoteusza 3:5

Jeśli bowiem ktoś nie umie rządzić własnym domem, jakże będzie mógł troszczyć się o kościół Boży?

1 List do Tymoteusza 3:6

Nie nowicjusz, żeby nie wbił się w pychę i nie wpadł w potępienie diabelskie.

1 List do Tymoteusza 3:7

Musi też mieć dobre świadectwo od tych, którzy są na zewnątrz, żeby nie ściągał na siebie hańby i nie wpadł w sidła diabła.

Kwalifikacje posługujących (diakonów)

1 List do Tymoteusza 3:8

Diakoni także mają być poważni, niedwulicowi, nienadużywający wina, niełakomi na brudny zysk;

1 List do Tymoteusza 3:9

Zachowujący tajemnicę wiary w czystym sumieniu.

1 List do Tymoteusza 3:10

I niech będą najpierw wypróbowani, a potem niech służą, jeśli są nienaganni.

1 List do Tymoteusza 3:11

Ich żony także niech będą poważne, nierzucające oszczerstw, trzeźwe, wierne we wszystkim.

1 List do Tymoteusza 3:12

Diakoni niech będą mężami jednej żony, rządzący dobrze dziećmi i własnymi domami.

1 List do Tymoteusza 3:13

Ci bowiem, którzy dobrze pełnią służbę, zyskują sobie zaszczytny stopień i wielką śmiałość w wierze, która jest w Chrystusie Jezusie.

Tajemnica pobożności

1 List do Tymoteusza 3:14

Piszę ci to, mając nadzieję, że wkrótce przybędę do ciebie.

1 List do Tymoteusza 3:15

A gdybym się opóźniał, piszę, abyś wiedział, jak należy postępować w domu Bożym, który jest kościołem Boga żywego, filarem i podporą prawdy.

1 List do Tymoteusza 3:16

A bez wątpienia wielka jest tajemnica pobożności: Bóg objawiony został w ciele, usprawiedliwiony w Duchu, widziany był przez anioły, głoszony był poganom, uwierzono mu na świecie, wzięty został w górę do chwały. [koment.: 2]

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj

1 List do Tymoteusza 1: komentarze

1 List do Tymoteusza 3:16: Tajemnica pobożności

treść wersetu: 1 List do Tymoteusza 3:16
A bez wątpienia jest to wielka tajemnica pobożności: Ten, który objawił się w ciele, został usprawiedliwiony w Duchu, ukazał się aniołom, ogłoszono Go wśród pogan, uwierzono Mu w świecie, został wyniesiony w chwale. [P. Ekum.]

Niektórzy uważają ten werset za fragment starożytnego hymnu lub wyznania wiary, które Paweł cytuje lub adaptuje.

1 List do Tymoteusza 3:16: Aniołowie: niebiańskie stworzenia czy ziemscy posłańcy

treść wersetu: 1 List do Tymoteusza 3:16
A bez wątpienia jest to wielka tajemnica pobożności: Ten, który objawił się w ciele, został usprawiedliwiony w Duchu, ukazał się aniołom, ogłoszono Go wśród pogan, uwierzono Mu w świecie, został wyniesiony w chwale. [P. Ekum.]
1 List do Tymoteusza 3

1 List do Tymoteusza 3

Otwartym pozostaje pytanie, czy chodzi o aniołów jako Bożych ponadnaturalnych posłańców, ale zwraca uwagę kolejność: 
a) objawienie się Chrystusa
b) ukazanie się aniołom (posłańcom)
c) głoszenie wśród pogan

Porównajmy to z 1 Listem Klemensa do Koryntian 42:1-3, wczesnym pismem chrześcijańskim:

(1) Apostołowie głosili nam Ewangelię, którą otrzymali od Jezusa Chrystusa, a Jezus Chrystus został posłany przez Ojca. (2) Chrystus przychodzi zatem od Boga, Apostołowie zaś od Chrystusa. Jedno i drugie, w tym właśnie porządku, stało się zatem z woli Bożej. (3) Pouczeni przez Jezusa Chrystusa, w pełni przekonani przez Jego zmartwychwstanie, umocnieni w wierze w słowo Boże, wyruszyli Apostołowie w świat i z tą pewnością, jaką daje Duch Święty, głosili dobrą nowinę o nadchodzącym Królestwie Bożym.

Mamy do czynienia z podobną kolejnością: Jezus zostaje posłany przez Ojca (a), a apostołowie pochodzą od Chrystusa (b), a następnie wyruszają, aby głosić poganom (c). Apostoł to nikt inny jak posłany, więc jest „aniołem” w jego ludzkim znaczeniu.

Podobna sytuacja zostaje opisana w 1 Tesaloniczan 1:5-7:

(5) Gdyż nasza ewangelia nie doszła was tylko w słowie, ale także w mocy i w Duchu Świętym, i w pełnym przekonaniu. Wiecie bowiem, jacy byliśmy dla was, przebywając wśród was. (6) A wy staliście się naśladowcami naszymi i Pana, przyjmując słowo pośród wielkiego ucisku, z radością Ducha Świętego; (7) Tak że staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i Achai.

Apostołowie są świadkami Ewangelii, a następnie pozyskują wierzących (mowa jest o Macedonii i Achai).

Te przykłady mogą wskazywać, że „aniołowie” opisani tutaj to apostołowie.

1 List do Tymoteusza: pozostałe rozdziały