Trójca jako tajemnica absolutna

tekst: Trójca jako tajemnica absolutna. "Niewysłowiona Trójca"

tekst: Trójca jako tajemnica absolutna. „Niewysłowiona Trójca

Niemiecki teolog i duchowny katolicki, Karl Rahner, w swojej pracy poświęconej Trójcy przypomina, że doktryna Trójcy jest zgodnie z dokumentami samego Kościoła „absolutną tajemnicą”, która „pozostaje taka na zawsze”.

Dogmat Trójcy Świętej jest absolutną tajemnicą, której nie rozumiemy nawet po jej objawieniu. Pierwsza część tego stwierdzenia jest oczywistym wnioskiem płynącym z nauki Soboru Watykańskiego I, mówiącej, że są „tajemnice ukryte w Bogu, których nie można poznać, jeśli Bóg ich nie objawi” (DS 3015 i dalej), a wśród nich przede wszystkim dogmat o Trójcy (DS 3225; zob. także Col. Lac. VII, 507 c; 525 bc; DS 367, 616, 619 [„niewysłowiona Trójca”]).

Druga część stwierdzenia zawiera wyjaśnienie Soboru Watykańskiego I natury takich tajemnic (DS 3016), które z tego powodu nazywane są „absolutnymi”. Sobór twierdzi wbrew Rosminiemu [Antonio Rosmini – red.], że tajemnica pozostaje taka na zawsze (DS 3225).

Karl Rahner, „The Trinity„, 1986 r., s. 50

Takie nauczanie Kościoła to efekt tradycji, której jest doktryna Trójcy w jej obecnym kształcie. Sam Nowy Testament nigdy nie formułuje ani nie definiuje doktryny Trójcy. Mimo że zawiera słowo „tajemnica” (np. Efezjan 3) (w innym kontekście), to jednak Paweł dodaje:

przez objawienie oznajmiona mi została ta tajemnica, jaką pokrótce przedtem opisałem. (4) Dlatego, czytając [te słowa], możecie się przekonać o moim zrozumieniu tajemnicy Chrystusa. (5) Nie była ona oznajmiona synom ludzkim w poprzednich pokoleniach, tak jak teraz została objawiona przez Ducha świętym Jego apostołom i prorokom, (6) to znaczy, że poganie już są współdziedzicami i współczłonkami Ciała, i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię. (Efezjan 3:3-6)

W przeciwieństwie do nauczania Biblii, nauczenie Kościoła pozostanie „tajemnicą absolutną na zawsze”.

Zobacz także: Jak doktryna Trójcy jest postrzegana przez teologów i badaczy