Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

1 List do Tymoteusza 6: podsumowanie

Zanim przeczytasz List, tu możesz przeczytać krótkie podsumowanie - KLIKNIJ
W 1 Liście do Tymoteusza 6 autor daje Tymoteuszowi następujące rady i pouczenia:

* Niech niewolnicy szanują swoich panów, zwłaszcza jeśli są wierzącymi, i niech służą im z wdzięcznością za dobrodziejstwo wiary.

* Niech unika fałszywych nauczycieli, którzy głoszą niewłaściwą naukę i zajmują się czczymi sporami i dociekaniami. Niech nie daje się zwieść chciwości pieniędzy, która jest korzeniem wszelkiego zła.

* Niech walczy o wiarę i dąży do życia wiecznego, do którego został powołany. Niech zachowuje przykazanie nieskalane i bez zarzutu aż do przyjścia Pana Jezusa Chrystusa.

* Niech nakazuje bogatym na tym świecie, by nie byli wyniośli ani nie pokładali nadziei w bogactwie, lecz w Bogu. Niech czynią dobrze, niech są hojni i uspołecznieni. Niech odkładają sobie skarb na przyszłość, by osiągnąć życie wieczne.

* Niech strzeże depozytu wiary i unika światowej czczej gadaniny i przeciwstawnych twierdzeń rzekomej wiedzy. Niektórzy przez to odpadli od wiary.

1 List do Tymoteusza 6: tekst

Wskazówki co do niewolników

1 List do Tymoteusza 6:1

Wszyscy  słudzy , którzy są pod jarzmem, niech  uważają  swych panów za godnych wszelkiej czci,  aby  nie bluźniono imieniu Boga i nauce.

Powiązane wersety
Powiązane wersety [TSK]
 „słudzy…”  Powtórzonego Prawa 28:48; Izajasza 47:6; Izajasza 58:6; Mateusza 11:9,30; Dzieje 15:10; 1 Koryntian 7:21-22; Galacjan 5:1
 „uważają…”  Rodzaju 16:9; Rodzaju 24:2; Rodzaju 24:12; Rodzaju 24:27; Rodzaju 24:35; itd.; 2 Królewska 5:2,3,13; Malachiasza 1:6; Dzieje 10:7,22; Efezjan 6:5-8; Kolosan 3:22-25; Tytusa 2:9; 1 Piotra 2:17-20
 „aby…”  1 Tymoteusza 5:14; Rodzaju 13:7-8; 2 Samuela 12:14; Nehemiasza 9:5; Izajasza 52:5; Ezechiela 36:20; Ezechiela 36:23; Łukasza 17:1; Rzymian 2:24; 1 Koryntian 10:32; Tytusa 2:5,8,10; 1 Piotra 2:12; 1 Piotra 3:16

1 List do Tymoteusza 6:2

A ci, którzy mają panów  wierzących ,  niech  ich nie lekceważą  dlatego, że są braćmi , ale tym bardziej niech im służą,  bo  są wiernymi i umiłowanymi,  uczestnikami  dobrodziejstwa.  Tego  nauczaj i do tego zachęcaj.

Powiązane wersety
Powiązane wersety [TSK]
 „wierzących…”  Kolosan 4:1; Filemona 1:10-16
 „niech…”  Rodzaju 16:4-5; Liczb 16:3; Mateusza 6:24; 2 Piotra 2:10; Judy 1:8
 „dlatego, że są braćmi…”  1 Tymoteusza 5:1; Mateusza 23:8; Mateusza 25:40; Rzymian 8:29; Galacjan 3:26-29; Kolosan 3:11
 „bo…”  Galacjan 5:6; Efezjan 1:1; Efezjan 1:15; Kolosan 1:2; Kolosan 1:4; Kolosan 3:12; 2 Tesaloniczan 1:3; Filemona 1:5-7
 „uczestnikami”  Joela 2:28; Rzymian 11:17; Efezjan 3:6; Hebrajczyków 3:1,14; 1 Piotra 5:1
 „Tego…”  1 Tymoteusza 4:11; Tytusa 2:1,15; Tytusa 3:8

Fałszywi nauczyciele i prawdziwe cele Bożego człowieka

1 List do Tymoteusza 6:3

Jeśli  ktoś  inaczej naucza i nie trzyma się  zdrowych   słów  naszego Pana Jezusa Chrystusa i  nauki  zgodnej z pobożnością;

Powiązane wersety
Powiązane wersety [TSK]
 „ktoś…”  1 Tymoteusza 1:3; 1 Tymoteusza 1:6; Rzymian 16:17; Galacjan 1:6-7
 „zdrowych…”  1 Tymoteusza 1:10; 2 Tymoteusza 1:13; 2 Tymoteusza 4:3; Tytusa 1:9; Tytusa 2:1-2; Przysłów 15:4; Tytusa 1:9; Tytusa 3:8
 „słów…”  Mateusza 22:21; Mateusza 28:20; 1 Tesaloniczan 4:1-2; 1 Tesaloniczan 4:8
 „nauki…”  1 Tymoteusza 4:7,8; Tytusa 1:1; Tytusa 2:11-14; 2 Piotra 1:3-7

1 List do Tymoteusza 6:4

Ten jest nadęty i nic nie wie, lecz ma chorobliwą skłonność do dociekań i sporów o słowa, z których rodzą się zawiść, spory, złorzeczenia, złośliwe podejrzenia;

1 List do Tymoteusza 6:5

Przewrotne spory ludzi o wypaczonym umyśle, pozbawionych prawdy, którzy uważają, że pobożność jest zyskiem cielesnym. Strońcie od takich.

1 List do Tymoteusza 6:6

Wielkim zaś zyskiem jest pobożność wraz z poprzestawaniem na tym, co się ma.

1 List do Tymoteusza 6:7

Niczego bowiem nie przynieśliśmy na ten świat, z pewnością też niczego wynieść nie możemy.

1 List do Tymoteusza 6:8

Mając natomiast jedzenie i ubranie, poprzestawajmy na tym.

1 List do Tymoteusza 6:9

A ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokusy i w sidła oraz w wiele głupich i szkodliwych pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubie i zatraceniu.

1 List do Tymoteusza 6:10

Korzeniem bowiem wszelkiego zła jest miłość do pieniędzy; niektórzy, pragnąc ich, zboczyli z drogi wiary i poprzebijali się wieloma boleściami.

Staczaj dobrą walkę

1 List do Tymoteusza 6:11

Ty zaś, człowieku Boży, uciekaj od tego wszystkiego, a podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, cierpliwością, łagodnością.

1 List do Tymoteusza 6:12

Staczaj dobrą walkę wiary, uchwyć się życia wiecznego, do którego też zostałeś powołany i o którym złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków.

1 List do Tymoteusza 6:13

Nakazuję ci przed Bogiem, który ożywia wszystko, i przed Chrystusem Jezusem, który złożył dobre wyznanie przed Poncjuszem Piłatem;

1 List do Tymoteusza 6:14

Abyś zachował to przykazanie bez skazy i bez zarzutu aż do objawienia się naszego Pana Jezusa Chrystusa;

1 List do Tymoteusza 6:15

Które we właściwym czasie ukaże błogosławiony i jedyny Władca, Król królów i Pan panów;

1 List do Tymoteusza 6:16

Jedyny mający nieśmiertelność i mieszkający w światłości niedostępnej, którego żaden z ludzi nie widział ani widzieć nie może; jemu niech będzie cześć i moc wieczna. Amen.

1 List do Tymoteusza 6:17

Bogaczom tego świata nakazuj, aby się nie wynosili i nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie, lecz w Bogu żywym, który nam wszystkiego obficie udziela, abyśmy z tego korzystali.

1 List do Tymoteusza 6:18

Niech innym dobrze czynią, bogacą się w dobre uczynki, chętnie dają i dzielą się z innymi;

1 List do Tymoteusza 6:19

Gromadząc sobie skarby jako dobry fundament na przyszłość, aby uchwycić się życia wiecznego.

Podsumowanie

1 List do Tymoteusza 6:20

Tymoteuszu, strzeż tego, co ci powierzono, unikaj pospolitej, czczej gadaniny i sprzecznych twierdzeń rzekomej wiedzy;

1 List do Tymoteusza 6:21

Którą się niektórzy szczycąc, pobłądzili w wierze. Łaska niech będzie z tobą. Amen.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj

1 List do Tymoteusza 6: komentarze

1 List do Tymoteusza 6: tło kulturowe

treść wersetu: Przysłów 4:1
Pierwsze wersety poświęcone są niewolnikom. Społecznie, niewolnictwo było powszechnym zjawiskiem w imperium rzymskim i obejmowało ludzi różnych ras, narodowości i wyznań. Niewolnicy byli uważani za własność swoich panów i podlegali im we wszystkim. Niektórzy niewolnicy byli wyzwalani przez swoich panów lub mogli się wykupić z niewoli.

Kolejne wersety poświęcone są bogactwu. W Cesarstwie Rzymskim bogactwo było symbolem statusu społecznego i prestiżu. Bogaci obywatele rzymscy mieli wiele przywilejów i wpływów politycznych. Posiadali duże majątki ziemskie, pałace, willę, niewolników i służbę. Wydawali pieniądze na budowę pomników, świątyń, teatrów i łaźni dla dobra publicznego. Uczestniczyli w wystawnych ucztach, grach i widowiskach. Niektórzy z nich byli znani ze swojej hojności i filantropii, inni z ich rozrzutności i rozpusty. Wielu z nich dążyło do bogacenia się za wszelką cenę, nawet kosztem innych ludzi lub prawa.

Nawoływanie autora Listu do poprzestania na tym, co się ma, było sprzeczne z poglądem większości. W Biblii hebrajskiej nie brak głosów o negatywnych skutkach bogactwa - w tym niesprawiedliwość społeczna, do której prowadzi uprzywilejowanie pewnej grupy społeczeństwa (Amosa 2:6-8; Izajasza 5:8-10; Jeremiasza 5:26-29; Ezechiela 22:12-14). Podobna rzeczywistość to tło kulturowe listów pisanych do zgromadzeń rozsianych po Imperium.

1 List do Tymoteusza: pozostałe rozdziały