Księga Objawienia 12 / Księga Apokalipsy 12

Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

Więcej o wersecie

Księga Objawienia 12:1

  I ukazał się   wielki  cud  na niebie:  Kobieta   ubrana  w słońce  i księżyc  pod jej nogami, a na jej głowie  korona  z dwunastu gwiazd.
Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
  I ukazał się  Objawienia 12:3; Objawienia 11:19; Objawienia 15:1; 2 Kronik 32:31; Marka 13:25; Dzieje 2:19

 cud (lub znak) 

Mateusza 12:38; Mateusza 24:30; Łukasza 21:11; Łukasza 21:25
 Kobieta  Izajasza 49:14-23; Izajasza 54:5-7; Izajasza 60:1-4; Ozeasza 2:19-20; Jana 3:29; 2 Koryntian 11:2; Efezjan 5:25-27; Efezjan 5:32
 ubrana  Objawienia 21:23; Psalm 84:11; Izajasza 60:19-20; Izajasza 61:10; Malachiasza 4:2; Rzymian 3:22; Rzymian 13:14; Galacjan 3:27
 i…   Galacjan 6:14; Tytusa 2:11-12
 korona  Objawienia 1:20; Objawienia 21:14; Izajasza 62:3; Zachariasza 9:16

Księga Objawienia 12:2

A była brzemienna i krzyczała  w bólach  porodowych i w mękach rodzenia.
Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
 w bólach  Objawienia 12:4; Izajasza 53:11; Izajasza 54:1; Izajasza 66:7-8; Micheasza 5:3; Jana 16:21; Galacjan 4:19; Galacjan 4:27

Księga Objawienia 12:3

I ukazał się inny  cud  na niebie: Oto  wielki  rudy smok mający  siedem głów  i  dziesięć  rogów, a na jego głowach  siedem koron .
Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
 cud (lub znak)  Objawienia 12:1
 wielki  Objawienia 12:4; Objawienia 12:9; Objawienia 12:17; Objawienia 13:2; Objawienia 13:4; Objawienia 16:13; Objawienia 17:3,4; Objawienia 20:2; Izajasza 27:1; Izajasza 51:9
 siedem głów  Objawienia 13:1; Objawienia 13:3; Objawienia 17:9-10
 dziesięć  Objawienia 17:3; Objawienia 17:7; Objawienia 17:12; Objawienia 17:16; Izajasza 9:15; Daniela 2:42; Daniela 7:7-8; Daniela 7:20; Daniela 7:24
 siedem koron  Objawienia 13:1

Księga Objawienia 12:4

 jego ogon  wlókł trzecią  część gwiazd  nieba i zrzucił je na ziemię. I stanął  smok  przed kobietą, która właśnie miała urodzić, aby gdy tylko urodzi, pożreć jej dziecko.
Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
 ogon  Objawienia 9:10; Objawienia 9:19; Daniela 8:9-12
 część gwiazd…  Objawienia 17:18
 smok  Objawienia 12:2; Wyjścia 1:16; Mateusza 2:3-16; Jana 8:44; 1 Piotra 5:8
Powiązane artykuły * Porównanie m.in. tego wersetu z działaniem faraona

Księga Objawienia 12:5

I  urodziła  syna – mężczyznę, który będzie  rządził  wszystkimi narodami laską żelazną. I  porwane  zostało jej dziecko do Boga i do jego tronu;
Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
 urodziła  Objawienia 12:2; Izajasza 7:14; Jeremiasza 31:22; Micheasza 5:3; Mateusza 1:25
 rządził  Objawienia 2:26-27; Objawienia 19:15; Psalm 2:9-10
 porwane  Objawienia 11:12; Marka 16:19
Powiązane artykuły * analogia do Izraela

Księga Objawienia 12:6

A  kobieta  uciekła na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga,  aby  ją tam żywiono przez  tysiąc  dwieście sześćdziesiąt dni.
Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
 kobieta  Objawienia 12:4; Objawienia 12:14
 aby…  1 Królewska 17:3-6; 1 Królewska 17:9-16; 1 Królewska 19:4-8; Mateusza 4:11
 tysiąc  Objawienia 11:2-3
Powiązane artykuły: * Izrael na pustyni – analogia

Księga Objawienia 12:7

I nastąpiła  walka  w niebie.  Michał   i jego  aniołowie walczyli ze smokiem. I walczył  smok   i jego aniołowie ;
Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
 walka  Objawienia 13:7; Objawienia 19:11-20; Izajasza 34:5; Efezjan 6:12;
 Michał  Izajasza 55:4; Daniela 10:13; Daniela 10:21; Daniela 12:1; Hebrajczyków 2:10; Judy 1:9
 i jego  Mateusza 13:41; Mateusza 16:27; Mateusza 24:31; Mateusza 26:53; 2 Tesaloniczan 1:7
 smok  Objawienia 12:3-4; Objawienia 20:2
 i jego aniołowie  Objawienia 12:9; Psalm 78:49; Mateusza 25:41; 2 Koryntian 12:7; 2 Piotra 2:4
Powiązane artykuły * Identyfikacja człowieka o wyglądzie „jakby z miedzi” z proroctwa Ezechiela

Księga Objawienia 12:8

Ale  nie zwyciężyli  i nie było już  dla nich miejsca  w niebie.
Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
 nie zwyciężyli  Objawienia 12:11; Psalm 13:4; Psalm 118:10-13; Psalm 129:2; Jeremiasza 1:19; Jeremiasza 5:22; Mateusza 16:18; Rzymian 8:31-39
 dla nich miejsca  Hioba 7:10; Hioba 8:18; Hioba 20:9; Hioba 27:21-23; Psalm 37:10; Dzieje 1:25; Judy 1:6

Księga Objawienia 12:9

I zrzucony został  wielki  smok,  wąż  starodawny, zwany  diabłem  i  szatanem ,  zwodzący  cały świat.  Został  zrzucony  na ziemię , z nim też zrzuceni zostali jego aniołowie.
Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
 wielki  Objawienia 12:3; Objawienia 12:7; Łukasza 10:18; Jana 12:31
 wąż  Objawienia 12:14-15; Objawienia 20:2; Rodzaju 3:1; Rodzaju 3:4; Rodzaju 3:13; Izajasza 27:1; Izajasza 65:25
 diabłem  Objawienia 9:20; Objawienia 16:14; Objawienia 18:2; Mateusza 4:1; Mateusza 4:5; Mateusza 4:8; Mateusza 13:39; Łukasza 8:12; Jana 8:44; 1 Tymoteusza 3:6-7; Hebrajczyków 2:14; 1 Jana 3:8-10; Judy 1:9
 szatanem  Objawienia 2:9; Objawienia 2:13; Objawienia 2:24; Objawienia 3:9; 1 Kronik 21:1; Hioba 1:6-12; Hioba 2:1; Psalm 109:6; Zachariasza 3:1-2; Mateusza 4:10; Łukasza 13:16; Łukasza 22:3; Łukasza 22:31; Dzieje 5:3; Dzieje 26:18; Rzymian 16:20; 2 Koryntian 2:11; 2 Koryntian 11:14; 2 Koryntian 12:7; 2 Tesaloniczan 2:9
 zwodzący  Objawienia 13:14; Objawienia 18:23; Objawienia 19:20; Objawienia 20:3; Objawienia 20:8; Objawienia 20:10; Mateusza 24:24; Rzymian 16:18; 2 Koryntian 11:3; Efezjan 4:14; 2 Tesaloniczan 2:3; 2 Tesaloniczan 2:9-11; 1 Tymoteusza 2:14; 2 Tymoteusza 3:13; 1 Jana 5:19
 Został  Objawienia 9:1; Ezechiela 28:16; Łukasza 10:18; Jana 12:31
 na ziemię  Hioba 1:7; Hioba 2:2; Izajasza 14:12; Izajasza 65:25; Jana 14:30; Jana 16:11; 2 Koryntian 4:4; 1 Piotra 5:8
Powiązane artykuły: * Jak się tworzy doktryny…

Księga Objawienia 12:10

I  usłyszałem  donośny głos mówiący w niebie: Teraz nastało zbawienie, moc i  królestwo  naszego Boga, i  władza  jego Chrystusa, bo został zrzucony  oskarżyciel  naszych braci, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem.
Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
 usłyszałem  Objawienia 11:15; Objawienia 19:1-7
 królestwo  1 Kronik 29:11; Psalm 22:28; Psalm 45:6; Psalm 145:11-13; Daniela 2:44; Mateusza 6:10; Łukasza 11:2
 władza  Objawienia 2:26; Psalm 2:8-12; Psalm 110:5,6; Mateusza 26:64; Mateusza 28:18; 1 Koryntian 5:4; 2 Koryntian 12:9
 oskarżyciel  Hioba 1:9; Hioba 2:5; Zachariasza 3:1,2; Łukasza 22:31; Tytusa 2:3

Księga Objawienia 12:11

Ale  oni zwyciężyli  go przez  krew  Baranka i przez  słowo  swego świadectwa i  nie umiłowali  swojego życia – aż do śmierci.
Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
 oni zwyciężyli  Objawienia 2:7; Objawienia 2::11; Objawienia 2:17, Objawienia 2:26; Objawienia 3:5; Objawienia 3:12; Objawienia 3:21; Jana 16:33; Rzymian 8:33-39; Rzymian 16:20; 1 Koryntian 15:57; 2 Koryntian 10:3-5; Efezjan 6:13-18; 2 Tymoteusza 4:7,8; Hebrajczyków 2:14-15; 1 Jana 2:13-14; 1 Jana 4:4; 1 Jana 5:5
 krew  Objawienia 7:10-14; Objawienia 14:1-4; Objawienia 15:3
 słowo  Objawienia 12:17; Objawienia 1:2,9; Objawienia 6:9; Objawienia 11:7; Objawienia 19:10
 nie umiłowali  Objawienia 2:10; Objawienia 2:13; Objawienia 20:4; Łukasza 14:26; Dzieje 20:24; Dzieje 21:13; Hebrajczyków 11:35-38

Księga Objawienia 12:12

Dlatego  radujcie się  niebiosa i wy, ich mieszkańcy.  Biada  mieszkańcom ziemi i morza,  bo  zszedł do was diabeł pałający wielkim gniewem, gdyż wie, że ma niewiele czasu.
Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
 radujcie się  Objawienia 18:20; Objawienia 19:1-7; Psalm 96:11-13; Psalm 148:1-4; Izajasza 49:13; Izajasza 55:12,13; Łukasza 2:14; Łukasza 15:10
 Biada  Objawienia 8:13; Objawienia 9:12; Objawienia 11:10; Objawienia 11:14
 bo…  Objawienia 10:6; Hebrajczyków 10:37; 2 Piotra 3:8

Księga Objawienia 12:13

 A gdy smok zobaczył, że został zrzucony na ziemię, zaczął prześladować kobietę, która urodziła mężczyznę. 
Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
 Cały werset  Objawienia 12:4-5; Rodzaju 3:15; Psalm 37:12-14; Jana 16:33

Księga Objawienia 12:14

I  dano kobiecie  dwa skrzydła wielkiego orła, aby poleciała  na pustynię, na swoje miejsce, gdzie jest żywiona  przez czas  i czasy, i połowę czasu, z dala od węża.
Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
 dano kobiecie  Wyjścia 19:4; Powtórzonego Prawa 32:11-12; Psalm 55:6; Izajasza 40:31
 poleciała  Objawienia 12:6; Objawienia 17:3
 przez czas…  Objawienia 11:2,3; Daniela 7:25; Daniela 12:7
Powiązane artykuły: * Analogia do pogoni Izraela przez Faraona

Księga Objawienia 12:15

 I  wyrzucił  wąż ze swojej paszczy za kobietą wodę jak rzekę, aby ją rzeka porwała.
Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
 wyrzucił  Objawienia 17:15; Psalm 18:4; Psalm 65:7; Psalm 93:3,4; Izajasza 8:7; Izajasza 28:2; Izajasza 59:19

Księga Objawienia 12:16

 Lecz ziemia przyszła kobiecie z pomocą i otworzyła ziemia swą gardziel, i pochłonęła rzekę, którą smok wyrzucił ze swojej paszczy. 
Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
 Cały werset  Wyjścia 12:35-36; 1 Królewska 17:6; 2 Królewska 8:9
Powiązane artykuły: * Analogia do ucieczki Izraela

Księga Objawienia 12:17

 I rozgniewał się  smok  na kobietę, i odszedł, aby  walczyć  z resztą jej potomstwa, z tymi,  którzy zachowują  przykazania Boga i  mają świadectwo  Jezusa Chrystusa.
Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
 smok  Objawienia 12:12; Jana 8:44; 1 Piotra 5:8
 walczyć  Objawienia 11:7; Objawienia 13:7; Objawienia 17:6,14; Objawienia 18:20; Objawienia 19:19; Objawienia 20:8,9; Rodzaju 3:15; Daniela 7:23-26; Daniela 11:36
 którzy zachowują  Objawienia 14:12; Objawienia 22:14; Mateusza 28:20; 1 Jana 5:2
 mają świadectwo  Objawienia 12:11; Objawienia 1:2,9; Objawienia 6:9; Objawienia 20:4; 1 Koryntian 2:1; 1 Jana 5:10
   
   

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj