Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

Psalm 104: tekst

koment. -> kliknięcie powoduje przeniesienie do komentarza do wersetu poniżej tekstu rozdziału

Psalm 104: treść

Psalm 104:1

Błogosław, moja duszo, PANA. PANIE, mój Boże, jesteś bardzo wielki; odziałeś się w chwałę i majestat.

Psalm 104:2

Okryłeś się światłością jak szatą, rozciągnąłeś niebiosa jak zasłonę.

Psalm 104:3

Zbudowałeś na wodach swoje komnaty, czynisz obłoki swym rydwanem, chodzisz na skrzydłach wiatru.

Psalm 104:4

Czynisz swoich aniołów duchami, swe sługi ogniem płonącym.

Psalm 104:5

Założyłeś fundamenty ziemi, tak że się nigdy nie zachwieje. [koment.]

Psalm 104:6

Okryłeś ją głębią jak szatą, wody stanęły nad górami.

Psalm 104:7

Na twoje zgromienie rozbiegły się, a na głos twego grzmotu szybko pouciekały.

Psalm 104:8

Wzniosły się ponad góry, zniżyły się w doliny, na miejsce, które dla nich założyłeś.

Psalm 104:9

Wyznaczyłeś im granicę, aby jej nie przekroczyły ani nie powróciły, by okryć ziemię.

Psalm 104:10

Wypuszczasz źródła po dolinach, aby płynęły między górami;

Psalm 104:11

I napoiły wszystkie zwierzęta polne, dzikie osły gaszą w nich swoje pragnienie.

Psalm 104:12

Przy nich mieszka ptactwo niebieskie i śpiewa pośród gałęzi.

Psalm 104:13

Nawadniasz góry ze swoich komnat, owocami twoich dzieł syci się ziemia.

Psalm 104:14

Sprawiasz, że rośnie trawa dla bydła i zioła na użytek człowieka, żeby dobywał chleb z ziemi; 

Psalm 104:15

I wino, które rozwesela serce człowieka, i oliwę, od której rozjaśnia się twarz, i chleb, który krzepi serce ludzkie.

Psalm 104:16

Nasycone są drzewa PANA, cedry Libanu, które zasadził; 

Psalm 104:17

Na których ptaki mają swe gniazda; jedliny, na których bocian ma swój dom.

Psalm 104:18

Wysokie góry są dla górskich kozłów, a skały  schronieniem dla królików.

Psalm 104:19

Uczynił księżyc, aby odmierzał czas; słońce zna swój zachód.

Psalm 104:20

Sprowadzasz ciemność i nastaje noc, w której wychodzą wszystkie zwierzęta leśne.

 

Psalm 104:21

Lwiątka ryczą za łupem i szukają swego pokarmu od Boga.

Psalm 104:22

Słońce wstaje, schodzą się razem i kładą się w swoich jamach.

Psalm 104:23

Wtedy wychodzi człowiek do swojej roboty i do swojej pracy aż do wieczora.

Psalm 104:24

O, jak liczne są twoje dzieła, PANIE! Wszystkie je uczyniłeś mądrze, ziemia jest pełna twego bogactwa.

Psalm 104:25

Oto morze wielkie i szerokie, w nim niezliczone istoty pełzające, zwierzęta małe i wielkie.

Psalm 104:26

Po nim pływają okręty i Lewiatan, którego stworzyłeś, aby w nim igrał.

Psalm 104:27

Wszystko to czeka na ciebie, abyś dał im pokarm we właściwym czasie.

Psalm 104:28

Gdy dajesz im, zbierają; gdy otwierasz swą rękę, sycą się dobrami.

Psalm 104:29

Lecz gdy ukrywasz swe oblicze, trwożą się; gdy odbierasz im ducha, giną i obracają się w proch.

Psalm 104:30

Gdy  wysyłasz  twego ducha, zostają stworzone i  odnawiasz  oblicze ziemi.
Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
 „wysyłasz”  Psalm 33:6; Hioba 26:13; Hioba 33:4; Izajasza 32:14-15; Ezechiela 37:9; Efezjan 2:1; Efezjan 2:4-5; Tytusa 3:5
 „odnawiasz”  Izajasza 65:17; Izajasza 66:22; Objawienia 21:5
Powiązane artykuły Duch Boży jako moc Boga

Psalm 104:31

Niech chwała PANA trwa na wieki, niech się raduje PAN swymi dziełami.

Psalm 104:32

Patrzy na ziemię, a ona drży, dotyka gór, a dymią.

Psalm 104:33

Będę śpiewał PANU, póki żyję; będę śpiewał memu Bogu, póki istnieję.

Psalm 104:34

Moje rozmyślanie o nim wdzięczne będzie, rozraduję się w PANU.

Psalm 104:35

Niech zostaną wytraceni z ziemi grzesznicy i niech nie będzie już niegodziwych! Błogosław, moja duszo, PANA. Alleluja.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska / więcej o Biblii Gdańskiej tutaj 

Psalm 104: komentarze

Psalm 104: opis stworzenia

Psalm 104 to jeden z trzech biblijnych opisów stworzenia. Oprócz niego pozostałe znajdują się w księdze Rodzaju: Rodzaju 1 oraz Rodzaju 2.

Psalm 104:5: przeciw Kopernikowi

treść wersetu: Psalm 104:5
Założyłeś fundamenty ziemi, tak że się nigdy nie zachwieje.
To jeden z wersetów wytaczanych przeciw teorii Kopernika, który zakwestionował geocentryzm – dotychczasowy pogląd oparty na naukach Arystotelesa i Ptolemeusza. Czy heliocentryzm jest jednak sprzeczny z tym wersetem? Miejmy na względzie, że Psalm to poetycki opis stworzenia, a nie naukowa wykładnia procesów geologicznych. Językiem współczesnych mu ludzi psalmista chwalił Boga i Jego potęgę. Trudno oczekiwać, że taki tekst zawierałby opis heliocentryczny, który byłby niezrozumiały dla odbiorców tekstu.