Adam i Noe - dwa opisy stworzenia

Adam i Noe – dwa opisy stworzenia

Między opisem stworzenia z Ks. Rodzaju 1 a relacją o odnowieniu ziemi po Potopie istnieje dużo podobieństw. Noe, podobnie jak Adam, daje początek kolejnemu etapowi w rozwoju ludzkości. Bóg daje człowiekowi kolejną szansę – w obu przypadkach podkreślony zostaje fakt, że sam człowiek zostaje stworzony na Jego obraz, dlatego otrzymuje władzę nad stworzonym przez Boga światem. Bożą pieczęcią jest Duch Boży, który porusza się nad wodami, zarówno przy pierwszym stworzeniu, jak i przy odrodzeniu ludzkości.

Adam i Noe – dwa opisy stworzenia

Akt stworzenia Potop Podobieństwo
Rodzaju 1:2:
Ziemia była bezładna i pusta; ciemność panowała nad głębiną, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód.
Rodzaju 8:1(b)-2:
i zesłał Bóg na ziemię wiatr i wody opadły. Źródła głębiny oraz upusty nieba zamknęły się i deszcz przestał padać z nieba.
Duch Boży – ר֫וּחַ (ruach) (w Rodzaju 8 tłumaczony jako wiatr) jest aktywny nad wodami
Rodzaju 1:6-8:
(6) Potem Bóg powiedział: Niech w środku wód powstanie sklepienie i niech oddzieli jedne wody od drugich.
(7) Uczynił więc Bóg sklepienie i oddzielił wody, które były pod sklepieniem, od wód nad sklepieniem. I tak się stało.
(8) Bóg nazwał sklepienie niebem.
I nadszedł wieczór, a następnie poranek – dzień drugi.
Rodzaju 8:2(b):
upusty nieba zamknęły się i deszcz przestał padać z nieba
Granica między niebem a ziemią
Rodzaju 1:9:
Potem Bóg powiedział: Niech się zbiorą wody spod nieba w jedno miejsce i niech się ukaże suchy ląd. I tak się stało.
Rodzaju 8:3-5:
(3) Wody ustępowały z ziemi i po upływie stu pięć- dziesięciu dni zaczęły opadać.
(4) Siedemnastego dnia siódmego miesiąca arka osiadła na górach Ararat.
(5) Wody opadały aż do dziesiątego miesiąca.
Pierwszego zaś dnia dziesiątego miesiąca ukazały się szczyty gór.
Oddzielenie suchego lądu od wód
Rodzaju 1:20-25:
(20) Potem Bóg powiedział: Niech się wody zapełnią mnóstwem żywych istot, a ptactwo niech lata nad ziemią na sklepieniu nieba.
(21) Wtedy Bóg stworzył wielkie potwory morskie i wszelkie pływające istoty żywe zgodnie z ich gatunkami, którymi zapełniły się wody, oraz wszelkie ptactwo skrzydlate zgodnie z jego gatunkami.
Bóg zobaczył, że to było dobre.
(22) Wtedy Bóg je pobłogosławił i powiedział: Bądźcie płodne, rozmnażajcie się i zapełniajcie morskie wody, a na ziemi niech mnoży się ptactwo.
(23) I nadszedł wieczór, a następnie poranek – dzień piąty.
(24) Potem Bóg powiedział: Niech ziemia wyda różnego rodzaju żywe istoty – bydło, zwierzęta pełzające i dzikie zwierzęta zgodnie z ich gatunkami.
I tak się stało.
(25) Bóg uczynił więc różnego rodzaju dzikie zwierzęta, bydło oraz wszelkie zwierzęta pełzające po ziemi zgodnie z ich gatunkami. Bóg zobaczył, że to było dobre.
Rodzaju 8:17-19:
(17) Wyprowadź ze sobą wszystkie zwierzęta, jakie masz, spośród wszystkich istot, spośród ptactwa, bydła, spośród wszystkich płazów pełzających po ziemi.
Niech się zaroją na ziemi, niech się rozmnażają i niech będzie ich mnóstwo na ziemi.
(18) Noe więc, a wraz z nim jego synowie, żona i synowe wyszli z arki.
(19) Wyszły też wszystkie zwierzęta, płazy i wszelkie ptactwo, wszystko, cokolwiek się porusza po ziemi, według swoich gatunków.
ptactwo, bydło oraz zwierzęta pełzające wypełniły ziemię
Rodzaju 1:14-18:
(14) Potem Bóg powiedział: Niech powstaną światła na sklepieniu nieba, aby rozdzielały dzień od nocy i niech wyznaczają czasy, dni i lata.
(15) Niech będą światłami na sklepieniu nieba, by świecić nad ziemią. I tak się stało.
(16) Bóg uczynił więc dwa wielkie światła: wielkie światło, żeby rządziło dniem, i małe światło, aby rządziło nocą, oraz gwiazdy.
(17) I umieścił je Bóg na sklepieniu nieba, aby świeciły nad ziemią
(18) i aby rządziły dniem i nocą oraz oddzielały światłość od ciemności. Bóg zobaczył, że to było dobre.
Rodzaju 8:22:
Jak długo będzie istniała ziemia, nie ustaną siew i żniwo, zimno i gorąco, lato i zima, dzień i noc.
ustanowienie dni i pór roku
Rodzaju 1:22; Rodzaju 1:28:
(22) Wtedy Bóg je pobłogosławił i powiedział: Bądźcie płodne, rozmnażajcie się i zapełniajcie morskie wody, a na ziemi niech mnoży się ptactwo.
(28) Następnie Bóg im pobłogosławił. I powiedział do nich Bóg: Bądźcie płodni, rozmnażajcie się i zapełniajcie ziemię, podporządkowujcie ją sobie, i panujcie nad rybami morskimi, nad ptactwem podniebnym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi.
Rodzaju 8:17; Rodzaju 9:1; Rodzaju 9:7:
(17) Wyprowadź ze sobą wszystkie zwierzęta, jakie masz, spośród wszystkich istot, spośród ptactwa, bydła, spośród wszystkich płazów pełzających po ziemi.
Niech się zaroją na ziemi, niech się rozmnażają i niech będzie ich mnóstwo na ziemi.
(1) Bóg pobłogosławił Noego i jego synów i powiedział im: Bądźcie płodni, rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię.
(7) A wy bądźcie płodni i się rozmnażajcie.
Niech dzięki wam zaludni się ziemia, i ją zapełniajcie.
ludzie i zwierzęta mają być płodne, rozmnażać się i napełniać ziemię
Rodzaju 1:28:
 Następnie Bóg im pobłogosławił. I powiedział do nich Bóg: Bądźcie płodni, rozmnażajcie się i zapełniajcie ziemię, podporządkowujcie ją sobie, i panujcie nad rybami morskimi, nad ptactwem podniebnym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi.
Rodzaju 9:2:
Niech odczuwają lęk i strach przed wami wszystkie zwierzęta na ziemi i wszelkie ptactwo podniebne, wszystko, co pełza po ziemi i wszystkie ryby morskie. One zostały oddane w wasze ręce.
człowiek otrzymuje ziemię w swoje władanie
Rodzaju 1:29-30:
(29) Potem Bóg powiedział: Oto daję wam wszystkie trawy wydające nasiona, które są na powierzchni całej ziemi, i wszystkie drzewa, których owoce wydają nasiona, niech będą dla was pokarmem.
(30) A wszystkim zwierzętom na ziemi i wszelkiemu ptactwu podniebnemu, i wszystkiemu, co pełza po ziemi, co ma w sobie życie, daję na pokarm wszelką zieloną roślinę. I tak się stało.
Rodzaju 9:3:
Wszystko, co się porusza i żyje, będzie dla was pokarmem, podobnie jak zielone rośliny.
To wszystko wam daję.
Bóg daje człowiekowi pokarm
Rodzaju 1:26-27:
(26) Potem Bóg powiedział: Uczyńmy człowieka na Nasz obraz i na Nasze podobieństwo. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem podniebnym, nad bydłem i nad całą ziemią, i nad wszelkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi.
(27) I Bóg stworzył człowieka na swój obraz, stworzył go na obraz Boży, stworzył ich jako mężczyznę i kobietę.
Rodzaju 9:6:
Kto przelewa krew człowieka, tego krew będzie przelana przez człowieka, bo Bóg uczynił człowieka na swój obraz.
człowiek stworzony na obraz Boży

na podstawie: Matthew H. Emadi, The Royal Priest: Psalm 110 in Biblical Theology (New Studies in Biblical Theology 60; London: Apollos, 2022), s. 39