Galacjan 22-23

Galacjan 22-23

Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

List do Galacjan 5: tekst (UBG)

koment. -> kliknięcie powoduje przeniesienie do komentarza do wersetu poniżej tekstu rozdziału

Wolność w Chrystusie

List do Galacjan 5:1

Trwajcie więc w tej wolności, którą nas Chrystus wyzwolił, i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli. (koment.)

List do Galacjan 5:2

Oto ja, Paweł, mówię wam, że jeśli dacie się obrzezać, Chrystus na nic wam się nie przyda. (koment.)

List do Galacjan 5:3

A oświadczam raz jeszcze każdemu człowiekowi, który daje się obrzezać, że jest zobowiązany wypełnić całe prawo.

List do Galacjan 5:4

Pozbawiliście się Chrystusa wszyscy, którzy usprawiedliwiacie się przez prawo; wypadliście z łaski. (koment.)

List do Galacjan 5:5

My bowiem przez Ducha oczekujemy nadziei sprawiedliwości z wiary.

List do Galacjan 5:6

Bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, ale wiara, która działa przez miłość.

List do Galacjan 5:7

Biegliście dobrze. Któż wam przeszkodził, abyście nie byli posłuszni prawdzie?

List do Galacjan 5:8

Namawianie to nie pochodzi od tego, który was powołuje.

List do Galacjan 5:9

Trochę zakwasu całe ciasto zakwasza.

List do Galacjan 5:10

Mam co do was przekonanie w Panu, że nie będziecie innego zdania. A ten, kto was niepokoi, zostanie osądzony, kimkolwiek by był.

List do Galacjan 5:11

A ja, bracia, jeśli nadal obrzezanie głoszę, to dlaczego jeszcze cierpię prześladowanie? Przecież wtedy zniesione byłoby zgorszenie krzyża.

List do Galacjan 5:12

Bodajby byli odcięci ci, którzy was niepokoją.

List do Galacjan 5:13

Bo wy, bracia, zostaliście powołani do wolności, tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale z miłości służcie jedni drugim.

List do Galacjan 5:14

Całe bowiem prawo wypełnia się w tym jednym słowie, mianowicie: Będziesz miłował swego bliźniego jak samego siebie. (koment.)

List do Galacjan 5:15

Lecz jeśli wzajemnie się kąsacie i pożeracie, uważajcie, abyście się wzajemnie nie zjedli.

Postępowanie w duchu

List do Galacjan 5:16

Mówię więc: Postępujcie w Duchu, a nie spełnicie pożądania ciała. (koment.)

List do Galacjan 5:17

Ciało bowiem pożąda na przekór Duchowi, a Duch na przekór ciału; są one sobie przeciwne, tak że nie możecie czynić tego, co chcecie. (koment.)

List do Galacjan 5:18

Lecz jeśli jesteście prowadzeni przez Ducha, nie jesteście pod prawem.

List do Galacjan 5:19

A znane są uczynki ciała, którymi są: cudzołóstwo, nierząd, nieczystość, rozpusta; (koment. w. 19-21)

List do Galacjan 5:20

Bałwochwalstwo, czary, nienawiść, niezgoda, zawiść, gniew, spory, kłótnie, herezje;

List do Galacjan 5:21

Zazdrość, zabójstwa, pijaństwo, hulanki i tym podobne; o nich wam mówię, jak już przedtem powiedziałem, że ci, którzy takie rzeczy czynią, królestwa Bożego nie odziedziczą.

List do Galacjan 5:22

Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara; (koment. w. 22-23)

List do Galacjan 5:23

Łagodność, powściągliwość. Przeciwko takim nie ma prawa.

List do Galacjan 5:24

A ci, którzy należą do Chrystusa, ukrzyżowali swoje ciało wraz z namiętnościami i pożądliwościami. (koment.)

List do Galacjan 5:25

Jeśli żyjemy w Duchu, w Duchu też postępujmy.

List do Galacjan 5:26

Nie bądźmy żądni próżnej chwały, jedni drugich drażniąc, jedni drugim zazdroszcząc. (koment.)

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj

List do Galacjan 5: komentarze

Oparte m.in. na komentarzach DailyReadings.co.uk

Galacjan 5:1: wolność w Chrystusie

treść wersetu: Galacjan 5:1
Trwajcie więc w tej wolności, którą nas Chrystus wyzwolił, i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli.

Judaizm I wieku wymagał od prozelitów specjalnej procedury dołączenia, w tym obrzezania. W przeciwieństwie do obwarowanych ścisłymi nakazami i zakazami, pochodzącymi od ludzi (por. Marka 7:13: „Przeinaczacie w ten sposób słowo Boże na rzecz waszej tradycji, której się poddaliście” [B. Paul.]), dla Pawła liczy się stan serca i wiara osoby, która decyduje iść nową drogą. O wspomnianym jarzmie mowa jest w Dziejach 15:10 („Dlaczego więc teraz wystawiacie Boga na próbę, wkładając na kark uczniów jarzmo, którego ani nasi ojcowie, ani my nie mogliśmy udźwignąć?”).

Galacjan 5:2: obrzezanie pogan?

treść wersetu: Galacjan 5:2
Oto ja, Paweł, mówię wam, że jeśli dacie się obrzezać, Chrystus na nic wam się nie przyda. (UBG)

Z tego i innych fragmentów Listu można wnioskować, że zdecydowaną większość jego odbiorców byli poganie (por. Galacjan 4:8; Galacjan 6:12).

Galacjan 5:4: wypadnięcie z łaski

treść wersetu: Galacjan 5:4
Pozbawiliście się Chrystusa wszyscy, którzy usprawiedliwiacie się przez prawo; wypadliście z łaski. (UBG)

W podobnym tonie pisał autor L. do Hebrajczyków 10:26: „Jeśli bowiem dobrowolnie grzeszymy po otrzymaniu poznania prawdy, to nie pozostaje już ofiara za grzechy”. Punktem wspólnym jest „wypadnięcie z łaski, czyli podążanie własną drogą (ku zagładzie), a nie drogą wytyczoną przez Boga (ku życiu).

Galacjan 5:14: miłość bliźniego

treść wersetu: Galacjan 5:14
Całe bowiem prawo wypełnia się w tym jednym słowie, mianowicie: Będziesz miłował swego bliźniego jak samego siebie. (UBG)

Paweł powtarza słowa Chrystusa, który mówił w podobnym tonie do nauczyciela Prawa (Mateusza 22:37-39)

czytaj wersety: Mateusza 22:37-39
(36) Nauczycielu, które przykazanie w prawie jest największe? (37) A Jezus mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana, swego Boga, całym swym sercem, całą swą duszą i całym swym umysłem. (38) To jest pierwsze i największe przykazanie. (39) A drugie jest do niego podobne: Będziesz miłował swego bliźniego jak samego siebie.

Galacjan 5:16: chodzenie wg ducha

treść wersetu: Galacjan 5:16
Polecam więc: Postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. (P. Ekum.)

Przekłady mają zwykle „postępujcie” bądź „żyjcie” (B. Ewangeliczna). Greckie słowo „περιπατέω” (peripateo) oznacza w dosłownym sensie „iść”. Chodzenie za nauczycielem – Chrystusem (Mateusza 23:8: jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście) to stały element tego listu – porównaj Galacjan 6:16 (στοιχέω (stoicheo) – iść do przodu, postępować) czy Galacjan 5:25 (ζάω (zao) – żyć).

Galacjan 5:17: duch vs ciało

treść wersetu: Galacjan 5:17
Ciało bowiem pożąda na przekór Duchowi, a Duch na przekór ciału; są one sobie przeciwne, tak że nie możecie czynić tego, co chcecie. (UBG)

Konflikt między duchem a ciałem zostaje opisany przez Pawła również w innym miejscu (Rzymian 7:14-19)

czytaj wersety: Rzymian 7:14-19
(14) Wiemy przecież, że Prawo jest duchowe. A ja jestem cielesny, zaprzedany w niewolę grzechu. (15) Nie rozumiem bowiem tego, co czynię, bo nie czynię tego, co chcę, ale to, czego nienawidzę – to właśnie czynię. (16) Jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, to tym samym przyznaję Prawu, że jest dobre. (17) A zatem już nie ja to czynię, ale mieszkający we mnie grzech. (18) Jestem bowiem świadom, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro; bo łatwo przychodzi mi chcieć tego, co dobre, ale wykonać – nie. (19) Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię właśnie zło, którego nie chcę. (B. Tys. V)

Galacjan 5:19-21: uczynki ciała

treść wersetu: Galacjan 5:19-21
(19) A znane są uczynki ciała, którymi są: cudzołóstwo, nierząd, nieczystość, rozpusta; (20) Bałwochwalstwo, czary, nienawiść, niezgoda, zawiść, gniew, spory, kłótnie, herezje; (21) Zazdrość, zabójstwa, pijaństwo, hulanki i tym podobne; o nich wam mówię, jak już przedtem powiedziałem, że ci, którzy takie rzeczy czynią, królestwa Bożego nie odziedziczą. (UBG)

Lista „uczynków ciała” jest długa. Obok bałwochwalstwa jest cudzołóstwa, obok zabójstwa pijaństwo. W oczach ludzi grzechy te mają różną wagę, czasem można dostrzec koncentrację na jednym z nich i potępianie go z wielką stanowczością, bez dostrzegania innych. W oczach Boga wszystkie są równe – sprawiające, że popełniający je „królestwa Bożego nie odziedziczą”. Droga, którą mamy iść, jest wytyczona przez kolejne wersety – spójrzmy poniżej na owoce Ducha.

Galacjan 5:22-23: owoce Ducha

treść wersetu: Galacjan 5:22-23
(22) Natomiast owocem Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, dobroć, życzliwość, wierność, (23) łagodność, opanowanie. Prawo tu nie jest potrzebne. (B. Paul.)

Nowy sposób podejścia do życia – „w Chrystusie” i odejście od legalistycznego sposobu myślenia, który kończy się przestrzeganiem kolejnych przepisów, niewynikających wprost ze Słowa Bożego, ale stworzonych przez kolejnych nauczycieli (porównaj -> komentarz do Galacjan 5:16), owocuje w naszym życiu miłością, radością, pokojem i innymi przejawami działania Ducha Bożego w naszym życiu.

To owoce, które wydajemy, pozwalają odróżnić złe drzewo od dobrego (por. Mateusza 7:15-23).

czytaj wersety: Mateusza 7:15-23
(15) Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, ale wewnątrz są drapieżnymi wilkami. (16) Po ich owocach poznacie ich. Czy zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi? (17) Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. (18) Nie może dobre drzewo wydawać złych owoców ani złe drzewo wydawać dobrych owoców. (19) Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień. (20) Tak więc po ich owocach poznacie ich. (21) Nie każdy, kto mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto wypełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. (22) Wielu powie mi tego dnia: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w twoim imieniu i w twoim imieniu nie wypędzaliśmy demonów, i w twoim imieniu nie czyniliśmy wielu cudów? (23) A wtedy im oświadczę: Nigdy was nie znałem. Odstąpcie ode mnie wy, którzy czynicie nieprawość. (UBG)

Słuchacze, być może głoszący prawdziwą doktrynę, ale nie znajdującą odzwierciedlenia w ich życiu, zostają nazwani „oszukującymi samych siebie” (Jakuba 1:22). Nazwa „owoce Ducha” sugeruje, że chodzi o Ducha Bożego, a więc wszystko, co przejawiamy w naszym życiu, upodabnia nas do Ojca Niebiańskiego. Dzięki temu dorastamy naszym życiem do wzniosłych słów wypowiedzianych przez Boga, który stworzył człowieka „na swój obraz, na obraz Boga” (Rodzaju 1:27). Aby tak postępować, musimy „ukrzyżować własne ciało” (Galacjan 5:24). Dzięki temu możemy stać się „nowym stworzeniem”, niezależnie od tego, czy jesteśmy obrzezani czy nie (Galacjan 6:15)

Jedną z przejawianych cech jest łagodność, co stoi w sprzeczności z przejawianym przez „wyznawców jedynej słusznej doktryny” krytycznym stosunkiem do innych, oceniających ich przez pryzmat własnego światopoglądu. Jeśli ktoś błądzi, powinien zostać skierowany na właściwą drogę w „duchu łagodności”: Bracia, jeśli przydarzy się komuś jakiś upadek, wy, którzy jesteście duchowi, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, uważając każdy na samego siebie, abyś i ty nie był kuszony (Galacjan 6:1).

Galacjan 5:24: ukrzyżowanie ciała

treść wersetu: Galacjan 5:24
Ci zaś, którzy stanowią jedność z Chrystusem Jezusem, ukrzyżowali ciało razem z namiętnościami i pożądaniami. [B. Lub.]

Na początku listu Paweł pisze o obrzezaniu, które zostaje skonfrontowane teraz z ukrzyżowaniem. Obcięcie napletka było dla niektórych powodem do próżnej chwały i zewnętrznym okazaniem przynależności do Izraela. „Ukrzyżowanie” ciała prowadzi do wydania owoców Ducha, co jest prawdziwym dowodem na przynależność do Chrystusa, a więc do Izraela, którego jest on Królem. Posiadanie umysłu Chrystusowego (Filipian 2:5) prowadzi nas do celu, a umysł nakierowany na otaczający nas świat popycha nas do sfery zmysłów i pożądliwości, które leżą u podstaw wielu dziedzin codziennego życia (rozrywka, media…).

Naszym prawdziwym przeciwnikiem jest ciało – jego „ukrzyżowanie” sprawia, że nie służymy więcej grzechowi (Rzymian 6:6). Jezus zaparł się samego siebie, będąc posłuszny Bogu aż do śmierci – to w jego ciele Bóg objawił bezsilność grzechu (Hebrajczyków 2:14), dając nam przykład do naśladowania. Ale poprzeczka zawieszona jest niezwykle wysoko…

Galacjan 5:26: próżna chwała

treść wersetu: Galacjan 5:26
Nie bądźmy żądni próżnej chwały, jedni drugich drażniąc, jedni drugim zazdroszcząc. [UBG]

Wynoszenie się ponad innych w eklezji powoduje podziały. Antidotum jest inne nastawienie do braci – 1 Koryntian 12:26:

 jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki, a jeśli jeden członek doznaje czci, radują się z nim wszystkie członki.

List do Galacjan 5: powiązane artykuły