Ile jest owoców Ducha Świętego? List do Galacjan 5:22 [komentarze]

List do Galacjan 5:22: treść wersetu

Biblia Tysiąclecia V: Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność,

Biblia Gdańska: Ale owoc Ducha jest miłość, wesele, pokój, nieskwapliwość, dobrotliwość, dobroć, wiara, cichość, wstrzemięźliwość.

List do Galacjan 5:22: komentarze

Ile jest owoców Ducha Świętego?

Owoce Ducha Świętego są wymienione przez apostoła w wersetach Listu do Galacjan 5:22-23 (jak widzimy powyżej, Biblia Gdańska umieściła je wszystkie w wersecie 22.). Porównajmy dwie wersje: za manuskryptami greckimi oraz łacińską Wulgatę.

Manuskrypty greckie Biblia Tysiąclecia V Wulgata Biblia Jakuba Wujka
ἀγάπη (agape) miłość caritas miłość
χαρά (chara) radość gaudium wesele
εἰρήνη (eirene) pokój pax pokój
μακροθυμία (makrothymia) cierpliwość patientia cierpliwość
χρηστότης (chrestotes) uprzejmość benignitas dobrotliwość
ἀγαθωσύνη (agathosyne) dobroć bonitas dobroć
πίστις (pistis) wierność longanimitas nieskwapliwość
πρᾳότης (praotes) łagodność mansuetudo cichość
ἐγκράτεια (egkrateia) opanowanie fides wiara
modestia skromność
continentia wstrzemięźliwość
castitas czystość
Ile jest owoców Ducha Świętego? List do Galacjan 5:22 [komentarze]

Ile jest owoców Ducha Świętego? List do Galacjan 5:22 [komentarze]

Na liście owoców Ducha Świętego, poświadczonej przez greckie manuskrypty, brak skromności, wstrzemięźliwości i czystości.

Obecnie wszystkie współczesne przekłady (w tym katolickie) posiadają wersję krótszą, zgodną z greckimi manuskryptami. Tradycja kościelna przetrwała w tradycji, choć jeszcze wydanie Nowego Testamentu tłumaczonego za Wulgatą przez ks. Dąbrowskiego zachowało dłuższą wersję.

Bywa, że tradycyjna wersja jest broniona przez katolickich apologetów. Timothy S. Flanders w książce "Introduction to the Holy Bible for Traditional Catholics" (Wprowadzenie do Świętej Biblii dla Katolików Tradycyjnych) pisze:

Można więc wnioskować, że cała Tradycja Łacińska myliła się co do liczby owoców Ducha Świętego. Ale jest to możliwe jedynie wtedy, gdy stwierdzimy, że natchnienie ogranicza się do tekstu Pisma Świętego, a nie Tradycji ustnej, która nim kieruje. Widzimy tutaj, jak Tradycja ustna i tekst oryginalny częściowo pokrywają się. Oba muszą być przyjęte z pobożnością.1

Warto zwrócić uwagę na argumentację, która stawia w roli kierującej treścią Pisma Świętego tradycję ustną.

W przeszłości tradycyjnej wersji z Wulgaty bronił Tomasz z Akwinu w swoim dziele Summa Theologica, który na obronę katolickiej wersji przywoływał argumenty teologiczne 2. Utrwalona w tradycji została za sprawą katechizmu Kościoła katolickiego.

Czytaj także: Konflikt – duch a ciało. List do Galacjan 5:16 [komentarz]

Przypisy
  1. Timothy S. Flanders, Introduction to the Holy Bible for Traditional Catholics: A Beginner's Guide to Reading the Scriptures for Spiritual Profit [Our Lady of Victory Press, 2019 r.], s. 261
  2. zobacz The Oxford dictionary of the Christian Church, 1997 r.