Didache 4

 

Didache 4

Didache 4

więcej, czym jest Didache – TUTAJ

Didache 4: tekst

Didache 4:1

Moje dziecko, mówiącego Ci słowo Boże wspominaj nocą i dniem, szanuj go jak Pana. Bo gdzie o [Jego] panowaniu mówi się, tam jest Pan.

Więcej o wersecie

Didache 4:1 przekład interlinearny

τεκνον μου του λαλουντος σοι τον λογον
teknon mu tu laluntos soi tu logon
Dziecko moje mówiący ci słowo
του θεου μνησθηση νυκτος και ημερας τιμησεις
tu Theu mnesthese nyktos kai hemeras timeseis
Boga będzie przypominany Ci nocą i dniami będziesz szanował
δε αυτον ως κυριον οθεν γαρ η
de auton hos kyrion hothen gar he
zaś go jak Pana skąd też bowiem
κυριοτης λαλειται εκει κυριος εστιν
kyriotes laleitai ekei kyrios estin
panowanie mówi się tam Pan jest

Didache 4:2

Ale każdego dnia szukaj obecności świętych, abyś odpoczął dzięki ich słowom

Więcej o wersecie
εκζητησεις δε καθ ημεραν τα προσωπα των
ekdzeteseis de kath hemeran ta prosopa ton
Szukaj zaś co dzień oblicza
αγιων ινα επαναπαυης τοις λογοις αυτων
hagion hina epanapaues tois logois auton
świętych żebyś odpoczął (za sprawą) słów ich

Didache 4:3

Nie będziesz czynił podziałów, ale zaprowadzisz pokój wśród tych, którzy są zaangażowani w spór. Osądzaj sprawiedliwie – nie będziesz miał względu na osobę, upominając za występki.

Więcej o wersecie
οὐ ποιησεις σχισμα εἰρηνεύσεις δὲ μαχομενους κρινεῖς
u poieseis skhisma eireneuseis de makhomenous krineis
nie będziesz czynił rozłamu zachowasz pokój zaś którzy są zaangażowani w spór sądzisz
δικαίως οὐ λήψῃ πρόσωπον ἐλέγξαι ἐπὶ παραπτώμασιν
dikaios u lepse prosopon elegksai epi paraptomasin
sprawiedliwie nie będziesz brał (według) oblicza upomnieć za występki

Didache 4:4

Nie będziesz dwoistego umysłu, niezależnie od okoliczności.

Więcej o wersecie
οὐ διψυχήσεις πότερον ἔσται οὔ
u dipsykheseis poteron estai he u
nie będziesz chwiejny (dwoistego umysłu) czy będzie czy nie

Didache 4:5

Nie wyciągaj rąk, aby brać, ale nie powściągaj je, aby dać

Więcej o wersecie
Μὴ γίνου πρὸς μὲν τὸ λαβεῖν ἐκτείνων
me ginou pros men to labein ekteinon
Nie stawaj się ku wprawdzie coś wziąć wyciągający
τὰς χεῖρας, πρὸς δὲ τὸ δοῦναι συσπῶν.
tas kheiras pros de to dounai syspon
ręce ku zaś co dać powściągający

Didache 4:6

Jeśli masz [coś, co uzyskałeś pracą] własnych rąk, dasz to na odkupienie za swoje grzechy

ἐὰν ἔχῃς διὰ τῶν χειρῶν σου δώσεις
ean ekhes dia ton kheiron sou doseis
jeśli masz przez ręce swoje dasz
λύτρωσιν ἁμαρτιῶν σου
lytrosin hamartion sou
odkupienie grzechów twoich

Didache 4:7

Nie będziesz wahał się dawać, ani dając, nie będziesz szemrał, bowiem poznasz tego, kto odpłaca dobrem [Twój] dar.

Więcej o wersecie
οὐ διστάσεις δοῦναι οὐδὲ διδοὺς γογγύσεις γνώσῃ
ou distaseis dounai oude didous gongyseis gnose
nie zawahasz się dać ani dając będziesz szemrał poznasz
γάρ τίς ἐστιν τοῦ μισθοῦ καλὸς ἀνταποδότης
gar tis estin ho tou misthou kalos antapodotes
bowiem kto jest zapłaty dobre odpłacający

Didache 4: komentarze

Didache 4:1 – komentarz

Moje dziecko,  szanuj jak Pana tego, mówiącego ci słowo Boże [a] , które będziesz przypominał sobie nocą i dniem. Dlatego gdzie o [Jego] panowaniu mówi się, tam jest Pan.

[a] – Porównaj: Hebrajczyków 13:7 – „Pamiętajcie o swoich przewodnikach, którzy wam głosili Słowo Boże”.

Podobne słowa w późniejszej tradycji żydowskiej: „Kto nauczył się od bliźniego choćby jednego rozdziału, jednego tylko paragrafu prawa, jednego nawet wiersza lub jednego słowa czy nawet jednej litery, winien mu okazywać szacunek” (Pirke Awot 6:3). W dalszej części wyjaśnienie jest następujące:

Przykładem tego jest Dawid, król Izraela, który nauczył się od Achitofela dwóch jeno rzeczy, a mimo to uznał go za swego nauczyciela, mistrza i przyjaciela. Jako jest powiedziane: „Tyś równy mi człowiek. Tyś mój mistrz i przyjaciel” (porównaj: 2 Samuela 16:23 – red.) (tłumaczenie: Michał Friedman).

Kurt Niederwimmer on Didache 4:1

Jul 21st 2021, 03:50, by Robert Boylan

In his translation of the Didache, Kurt Niederwimmer rendered 4:1 thusly:

Didache 4:2 – komentarz

Ale każdego dnia szukaj  obecności [a] świętych, abyś odpoczął dzięki ich  słowom [b] 

[a] – obecności, a właściwie „twarzy” (πρόσωπον). Jak podaje słownik Thayera, „widzieć czyjąś twarz” oznacza spotkać kogoś osobiście. Stąd też w 1 Tesaloniczan 2:17 czytamy w przekładzie dosłownym: „staraliśmy się zobaczyć wasze oblicze”, a w przekładzie np. Biblii Tysiąclecia II: „pragnęliśmy widzieć was osobiście”.

[b] – tradycja mądrościowa ma w judaizmie (również biblijnym) długą historię. Warto tu zacytować deuterokanoniczną Ks. Syracha

(35) Słuchaj gorliwie każdej mowy, nie uroń żadnego z mądrych przysłów.
(36) Rozglądaj się za mędrcem, szukaj go pilnie, i niech twoja noga często przekracza jego progi (Ks. Syracha 6:35-36; B. Poznańska)

Późniejsza tradycja z kolei odnotowała takie słowa:

Niechaj dom twój stanie się miejscem spotkań mędrców, a ty masz siedzieć u ich stóp i chłonąć ich słowa jak spragniony (wodę) (Pirke Awot 1:4)

Didache 4:3 – komentarz

Nie będziesz  czynił [a]   podziałów [b] , ale zaprowadzisz pokój wśród tych, którzy są zaangażowani w spór. Osądzaj sprawiedliwie – nie będziesz miał względu na  osobę [c] , upominając za występki.

[a] – Część manuskryptów nie ma słowa „czynić”, ale „potheseis” (pożądać). Michael Cover w tekście „Make peace, not schism” zwraca uwagę, że prawdopodobnie ten pierwszy wariant jest oryginalny, ale drugi nie zmienia sensu wersetu.

[b] – część manuskryptów (w tym wersja łacińska) ma „σχίσματα” (skhismata), czyli liczbę mnogą rzeczownika, i taką też formę zastosowaliśmy w przekładzie, jako lepiej pasującą do kontekstu.

[c] – w oryginalne występuje słowo „twarz”, co jest przenośnym określeniem na osobę. Stąd też w Ks. Kapłańskiej 19:15 czytamy:

Nie będziesz czynił nieprawości, ani niesprawiedliwie sądzić będziesz.
Nie patrz na osobę ubogiego, ani czci twarzy możnego, sprawiedliwie sądź bliźniemu twemu (Kapłańska 19:15, B. Jakuba Wujka)- w hebrajskim oryginale występuję forma „פְּנֵ֣י” od rzeczownika „twarz”.

Didache 4:4 – komentarz

Nie będziesz  dwoistego umysłu [a] , niezależnie od okoliczności.

[a] – greckie „δίψυχος” to dosłownie „o podzielonej duszy”. Słowo występuje również dwukrotnie w Liście Jakuba, podobnie jak w Didache w kontekście negatywnym:

  1. „bo jest mężem chwiejnym, niestałym na wszystkich swych drogach” (o ludziach mających rozterki – red.) (Jakuba 1:8; BT V)

  2. Przystąpcie bliżej do Boga, to i On przybliży się do was. Oczyśćcie ręce, grzesznicy, uświęćcie serca, ludzie chwiejni! (Jakuba 4:8)

Tłumacz Józef Jankowski zawarł taki przypis w swoim przekładzie, komentując ten werset:

Do czego stosuje się to niezdecydowanie? Jedni myślą, że do wysłuchania modlitwy; inni przypuszczają, że do spełnienia obietnic mesjanicznych; jeszcze inni mniemają, że autor robi tu aluzję do zwyczaju niewypowiadania się, bardzo rozpowszechnionego śród sędziów ówczesnych, wahających się pomiędzy pragnieniem pozostania prawymi i obawą narażenia się bogaczowi możnemu. [Naszem zdaniem , stosuje się to do potrzeby ufności niepodzielnej]. (Didache, 1923 r.)

Kontekst rzeczywiście wskazuje na takie wytłumaczenie, sugerowane powyżej, co zgodne byłoby z L. Jakuba.

Didache 4:5 – komentarz

Nie wyciągaj rąk, aby brać, ale nie powściągaj je, aby dać

Podobnych odniesień w Biblii i literaturze pozabiblijnej jest wiele. Zacytujmy tu apostoła Pawła:

kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie (2 Koryntian 9:6)

czy Ks. Syracha, która brzmi bardzo podobnie:

Nie miej ręki wydłużonej do brania, a do dawania – skróconej (Syracha 4:31)

Didache 4:6 – komentarz

Jeśli masz [coś, co uzyskałeś pracą] własnych rąk, dasz to na odkupienie za swoje grzechy

Podobny motyw dostrzegamy w literaturze pozakanonicznej, gdzie widzimy powiązanie jałmużny z ratunkiem od grzechów:

bo jałmużna wybawia od śmierci i nie dozwala wkroczyć do ciemności (Tobiasza 4:10)

Jałmużna wybawia od śmierci i oczyszcza od wszelkiego grzechu.
Rozdający jałmużnę będą syci życia. (Tobiasza 12:9)

Woda gasi płonący ogień, a jałmużna gładzi grzechy. (Syracha 3:30)

Zobaczmy kontrast między tymi stwierdzeniami, a deklaracją apostoła Piotra:

Przede wszystkim miejcie wytrwałą miłość jedni ku drugim, bo miłość zakrywa wiele grzechów (1 Piotra 4:8)

To nie jałmużna zakrywa wiele grzechów, ale miłość. Oczywiście może się ona objawiać również w taki sposób, ale istnieje wiele innych możliwości, niż jedynie wsparcie finansowe. Duże religie takie jak katolicyzm (odpusty) czy judaizm rabiniczny (cedaka) mocno akcentują ten pierwszy sposób myślenia o uwalnianiu się od grzechów. Tymczasem stanowisko biblijne stanowi, że to krew jest ostatecznym sposobem zmycia grzechów:

krew jest przebłaganiem za życie (Kapłańska 17:11)

Stąd też wiara pierwotnej eklezji w wystarczalność ofiary Jezusa dla zbawienia.

Wiedząc, że człowiek nie jest usprawiedliwiony z uczynków prawa, ale przez wiarę w Jezusa Chrystusa, i my uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa, abyśmy byli usprawiedliwieni z wiary Chrystusa, a nie z uczynków prawa, dlatego że z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało (Galacjan 2:16)

Uczynki „tak”, ale jako wynikające z wiary, a nie będące próbą „samozbawienia się” danej osoby.

Didache 4:7 – komentarz

Nie będziesz wahał się dawać, ani dając, nie będziesz szemrał, bowiem poznasz tego, kto odpłaca dobrem [Twój] dar.

Ks. Przysłów 19:17 podaje bardzo podobnie brzmiącą zasadę:

Kto litość okazuje biednemu, pożycza Jahwe, który mu zapłaci za dobry uczynek (B. Poznańska)

Didache: spis treści

  1. Didache 1
  2. Didache 2
  3. Didache 3
  4. Didache 4 – czytaj powyżej