Didache (Nauka Dwunastu Apostołów)

Rozdział 1: treść

Didache (Nauka Dwunastu Apostołów). Rozdział 1

Didache (Nauka Dwunastu Apostołów). Rozdział 1

Didache 1:1

1. Nauka Pana przez dwunastu apostołów [a] do narodów [b]. Są dwie drogi: jedna życia i jedna śmierci [c]. Różnica zaś wielka między tymi dwoma drogami.

 Pokrewne wersety: 
[a] Dzieje 2:42
[b] Mateusza 28:19
[c] Powtórzonego Prawa 30:15; Powtórzonego Prawa 30:19; Jeremiasza 21:8; Przysłów 4:18-19; Mateusza 7:13

2. Zaprawdę droga życia jest taka: Po pierwsze, będziesz miłował Boga [a], który cię uczynił. Po drugie, bliźniego swojego jak siebie samego [b]; wszystko zaś, czego nie chciałbyś, aby stało się tobie, ty nie czyń drugiemu [c].
 Pokrewne wersety: 
[a] Powtórzonego Prawa 6:5; Powtórzonego Prawa 11:1; Mateusza 22:37; Marka 12:30; Łukasza 10:27
[b] Kapłańska 19:18; Mateusza 22:37-39; Marka 12:33; Łukasza 10:27; Rzymian 13:9; Galacjan 5:14; Jakuba 2:8
[c] Mateusza 7:12; Tobiasza 4:15

3. Tych zaś słów nauczanie jest takie: błogosławcie przeklinającym wam i módlcie się za wrogów waszych [a]; pośćcie zaś za prześladujących was. Jaka [jest] bowiem łaska, jeśli będziecie miłować miłujących was? Czy i poganie tego [nie] czynią? [b]

Wy zaś miłujcie nienawidzących was, a nie będziecie mieć wroga.

 Pokrewne wersety: 
[a] Mateusza 7:44
[b] Mateusza 5:43-46; Łukasza 6:27-34

4. Powstrzymuj się [od] cielesnych i fizycznych pożądliwości. Jeśli ktoś uderzyłby cię w prawy policzek, nadstaw mu i drugi [a], a będziesz doskonały.

Jeśli zmuszałby cię ktoś, [by iść z nim] jedną milę, idź z nim dwie [c].

Jeśli zabrałby ktoś płaszcz twój, daj mu i tunikę. [d]

Jeśli wziąłby ktoś od ciebie [to, co] twoje, nie żądaj zwrotu [e], bo [nie] jesteś w stanie.

 Pokrewne wersety: 
[a]: Mateusza 5:39; Łukasza 6:29
[b]: Mateusza 5:48 [τελειος/teleios – doskonały] [c] Mateusza 5:41
[d] Mateusza 5:40; Łukasza 6:29
[e] Łukasza 6:30

5. Każdemu, kto cię prosi, daj i nie żądaj zwrotu – wszystkim bowiem Ojciec chce udzielania z darów jego łaski.

Błogosławiony, kto daje zgodnie z przykazaniem, niewinny bowiem jest.

Biada [temu], który wziął: wprawdzie niewinny [jest] ktoś, kto ma potrzebę, zaś nie mający potrzeby zostanie osądzony, dlaczego wziął i po co. Ten w udręce zaś zostanie wypytany o to, co uczynił, i nie wyjdzie stamtąd, dopóki nie odda ostatniego pieniążka.

6. Ale i o tym jest przecież powiedziane: niech spoci się jałmużna twoja w rękach twoich, aż poznasz, komu dać.

Rozdział 1: komentarze

Didache 1:1 – podobna nauka o dwóch drogach jest charakterystyczna dla wiary Hebrajczyków w tamtym okresie. Znajduje odzwierciedlenie w innych pozakanonicznych pismach chrześcijańskich – Liście Barnaby i Pasterzu Hermesie.

uważa się, że [paralele do nauki o dwóch drogach] rozwinęły się niezależnie od siebie – tj. żaden nie cytował drugiego, ale każdy z osobna odzwierciedla wspólną tradycję

– można przeczytać w jednej z prac poświęconej Didache.

Didache 1:2 – Rabbi Hillel (הִלֵּל) Starszy nauczał:

„Czego nie chcesz dla siebie, nie czyń tego bliźniemu; to bowiem jest całe prawo, reszta jest tylko jego komentarzem”. [Szabbat 31a]

Didache 1:3 – nauczanie (διδαχη‎) to słowo, które występuje 30 razy w Nowym Testamencie, w znaczeniu „nauka” bądź „nauczanie”, np. Mateusza 7:28

zdumiewały się rzesze nad Jego nauką (διδαχη‎)

Didache 1:4

κοσμικός (kosmikos) – w wersecie znajdują się dwa przymiotniki, które wydają się być synonimami. Być może doszło do pomyłki skryby i powinno być – κοσμικός (kosmikos) – światowe/doczesne -> porównaj: Tytusa 2:12 i 2 Klemensa do Koryntian 17:3, które mają „kosmikos”.

ουδε γαρ δυνασαι (oudd gar dynasai) – ani [nie] jesteś w stanie – brak tych słów w „Konstytucjach apostolskich”, natomiast wersja gruzińska dodaje zamiast nich: „czynić tak ze względu na wiarę”.