Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

2 Tymoteusza 2: podsumowanie

Zanim przeczytasz List, tu możesz przeczytać krótkie podsumowanie - KLIKNIJ

W tym rozdziale Paweł zachęca Tymoteusza do bycia silnym w łasce Chrystusa Jezusa i znoszenia trudności dla Ewangelii. Porównuje go do dobrego żołnierza Jezusa Chrystusa, który nie zajmuje się sprawami świeckimi, ale stara się podobać się temu, który go powołał. Porównuje go także do pracowitego rolnika, który ma prawo do udziału w plonach.
Paweł przypomina Tymoteuszowi o zmartwychwstaniu Jezusa i o jego własnym cierpieniu jako więźnia za Ewangelię. Mówi mu, żeby unikał niegodziwych i próżnych rozmów, które tylko podważają wiarę.

Przywołuje przykład Hymenajosa i Filetosa, którzy zboczyli od prawdy i twierdzili, że zmartwychwstanie już się dokonało. Paweł ostrzega Tymoteusza przed takimi ludźmi i zachęca go do oczyszczania się z niegodziwości i dążenia do sprawiedliwości, wiary, miłości i pokoju.

Paweł radzi Tymoteuszowi, żeby unikał głupich i niewykształconych sporów, które rodzą kłótnie. Mówi mu, żeby był łagodny dla wszystkich, zdolny do nauczania i cierpliwy. Mówi mu, żeby w łagodności karcił przeciwników, mając nadzieję, że Bóg da im pokutę i poznanie prawdy.

2 Tymoteusza 2: tekst

Wierna służba pomimo trudności

2 Tymoteusza 2:1

Ty więc,  mój  synu,  wzmacniaj się  w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie.

Powiązane wersety
Powiązane wersety [TSK]
 „mój…”  2 Tymoteusza 1:2; 1 Tymoteusza 1:2; 1 Tymoteusza 1:18
 „wzmacniaj się…”  2 Tymoteusza 1:7; Jozuego 1:7; Aggeusza 2:4; 1 Koryntian 16:13; 2 Koryntian 12:9-10; Efezjan 6:10; Filipian 4:13; 2 Piotra 3:18

2 Tymoteusza 2:2

A co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to powierz wiernym ludziom, którzy będą zdolni nauczać także innych.

2 Tymoteusza 2

2 Tymoteusza 2

2 Tymoteusza 2:3

Dlatego znoś trudy jak dobry żołnierz Jezusa Chrystusa.

2 Tymoteusza 2:4

Nikt, kto pełni służbę żołnierską, nie wikła się w sprawy tego życia, aby podobać się temu, który go powołał na żołnierza.

2 Tymoteusza 2:5

Również jeśli ktoś staje do zapasów, nie otrzymuje korony, jeżeli nie walczy prawidłowo.

2 Tymoteusza 2:6

Rolnik, który pracuje, jako pierwszy powinien korzystać z plonów.

2 Tymoteusza 2:7

Rozważ, co mówię, a niech Pan ci da zrozumienie we wszystkim.

2 Tymoteusza 2:8

Pamiętaj, że Jezus Chrystus, potomek Dawida, powstał z martwych według mojej ewangelii;

2 Tymoteusza 2:9

Dla której znoszę cierpienia jak złoczyńca, aż do więzów, ale słowo Boże nie jest związane.

2 Tymoteusza 2:10

Dlatego wszystko znoszę przez wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia, które jest w Chrystusie Jezusie wraz z wieczną chwałą.

2 Tymoteusza 2:11

Wiarygodne to słowa. Jeśli bowiem z nim umarliśmy, z nim też będziemy żyć.

2 Tymoteusza 2:12

Jeśli cierpimy, z nim też będziemy królować, jeśli się go wyprzemy, i on się nas wyprze.

2 Tymoteusza 2:13

Jeśli jesteśmy niewierni, on pozostaje wierny, bo samego siebie wyprzeć się nie może.

Przeciw fałszywym nauczycielom

2 Tymoteusza 2:14

To wszystko przypominaj, zaklinając ich przed Panem, aby się nie wdawali w spory o słowa, bo to niczemu nie służy, tylko prowadzi do zguby słuchaczy.

2 Tymoteusza 2:15

Staraj się, abyś stanął przed Bogiem jako wypróbowany pracownik, który nie ma się czego wstydzić i który dobrze rozkłada słowo prawdy.

2 Tymoteusza 2:16

Unikaj zaś pospolitej, czczej gadaniny, bo prowadzi ona do coraz większej bezbożności.

2 Tymoteusza 2:17

A ich mowa szerzy się jak gangrena. Do nich należą Hymenajos i Filetos;

2 Tymoteusza 2:18

Którzy pobłądzili w sprawie prawdy, mówiąc, że zmartwychwstanie już nastąpiło, i wywracają wiarę niektórych.

2 Tymoteusza 2:19

Mimo to fundament Boży stoi niewzruszony, mając taką pieczęć: Zna Pan tych, którzy należą do niego, oraz: Niech odstąpi od nieprawości każdy, kto wzywa imienia Chrystusa.

2 Tymoteusza 2:20

W wielkim zaś domu znajdują się nie tylko naczynia złote i srebrne, lecz także drewniane i gliniane, niektóre do użytku zaszczytnego, a inne do niezaszczytnego.

2 Tymoteusza 2:21

Jeśli więc ktoś oczyści samego siebie z tego wszystkiego, będzie naczyniem do użytku zaszczytnego, uświęconym i użytecznym dla Pana, przygotowanym do każdego dobrego czynu.

2 Tymoteusza 2:22

Uciekaj też od młodzieńczych pożądliwości, a zabiegaj o sprawiedliwość, wiarę, miłość, pokój wraz z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca.

2 Tymoteusza 2:23

Unikaj zaś głupich i niedouczonych rozmów, wiedząc, że rodzą kłótnie.

2 Tymoteusza 2:24

A sługa Pana nie powinien wdawać się w kłótnie, lecz ma być uprzejmy względem wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący złych;

2 Tymoteusza 2:25

Łagodnie nauczający tych, którzy się sprzeciwiają; może kiedyś Bóg da im pokutę, aby uznali prawdę;

2 Tymoteusza 2:26

Oprzytomnieli i wyrwali się z sideł diabła, przez którego zostali schwytani do pełnienia jego woli.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj

2 Tymoteusza 2: komentarze

2 List do Tymoteusza 2: tło kulturowe

W tym rozdziale Paweł (zakładając jego autorstwo listu) pisze do Tymoteusza z więzienia, krótko przed swoją śmiercią. Paweł jest jednym z ofiar prześladowań chrześcijan przez cesarza Nerona, który obarczył ich winą za wielki pożar Rzymu w 64 r. n.e. Paweł spodziewa się, że zostanie ścięty jako obywatel rzymski.

Paweł pisze do Tymoteusza jako do swojego bliskiego przyjaciela i współpracownika, który pełni poslugę w Efezie.
Paweł używa kilku metafor kulturowych, aby opisać rolę i obowiązki Tymoteusza jako sługi Chrystusa. Porównuje go do żołnierza, który nie zajmuje się sprawami świeckimi, ale stara się zadowolić swojego dowódcę. Używa również porównania do rolnika, a także do naczynia, które ma zostać oczyszczone.