Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

Księga Jozuego 8: podsumowanie

Zanim przeczytasz rozdział, tu możesz przeczytać krótkie podsumowanie - KLIKNIJ
W tym rozdziale opisano drugą bitwę Izraelitów z Aj, która zakończyła się zwycięstwem dzięki sprytnej zasadzce i pomocy JHWH. Jozue otrzymał od Boga zapewnienie, że może zaatakować Aj i wziąć łupy i zwierzęta.

Wybrał więc trzydzieści tysięcy wojowników i wysłał ich nocą, aby ukryli się na zachodzie od miasta. Następnego dnia Jozue i reszta ludu podeszli do Aj od północy i udawali, że uciekają przed wojskiem. Król Aj i jego ludzie ścigali ich, zostawiając miasto otwarte. Wtedy Izraelici z zasadzki zajęli miasto i podpalili je.

Jozue podniósł oszczep, co było sygnałem do ataku dla Izraelitów. Ludzie z Aj znaleźli się w potrzasku. Jozue pojmał żywcem króla Aj i kazał go powiesić na drzewie. Następnie Izraelici zabrali łupy i zwierzęta z miasta i spalili ciała zabitych. Potem Jozue zbudował ołtarz na górze Ebal i złożył ofiary JHWH. Przeczytał też prawo dane przez Mojżesza przed całym zgromadzeniem Izraela.

Księga Jozuego 8: tekst

koment. -> kliknięcie powoduje przeniesienie do komentarza do wersetu poniżej tekstu rozdziału

Izrael podbija Aj 

Księga Jozuego 8:1

Potem PAN powiedział do Jozuego: Nie bój się ani się nie lękaj.
Weź ze sobą wszystkich wojowników, powstań i wyrusz do Aj.
Patrz, daję w twoje ręce króla Aj, jego lud i jego ziemię.

Księga Jozuego 8:2

I postąpisz z Aj i jego królem tak, jak postąpiłeś z Jerychem i jego królem.
Tym razem weźmiecie sobie jego łupy i bydło.
Zastaw zasadzkę na miasto od jego tyłu.

Księga Jozuego 8:3

Powstali więc Jozue i wszyscy wojownicy, by wyruszyć przeciwko Aj.
Jozue wybrał trzydzieści tysięcy bardzo dzielnych mężczyzn i wysłał ich nocą.

Księga Jozuego 8:4

I rozkazał im: Uważajcie, przygotujcie zasadzkę za miastem.
Nie oddalajcie się od miasta zbyt daleko i bądźcie wszyscy w pogotowiu.

Księga Jozuego 8:5

Ja zaś i cały lud, który jest ze mną, podejdziemy pod miasto; a gdy oni wyjdą nam naprzeciw, jak za pierwszym razem, uciekniemy przed nimi.

Księga Jozuego 8:6

A oni pójdą za nami, aż ich odciągniemy od miasta, bo powiedzą: Uciekają przed nami, tak jak za pierwszym razem, gdyż będziemy uciekać przed nimi.

Księga Jozuego 8:7

Wtedy wyjdziecie z zasadzki i opanujecie miasto.
PAN bowiem, wasz Bóg, odda je w wasze ręce.

Księga Jozuego 8:8

A gdy zdobędziecie miasto, podpalicie je.
Postąpicie zgodnie ze słowem PANA.
Patrzcie, ja to wam rozkazuję.

Księga Jozuego 8:9

Jozue więc ich wysłał, a oni poszli przygotować zasadzkę; i zostali między Betel a Aj, na zachód od Aj.
Jozue zaś spędził tę noc wśród ludu.

Księga Jozuego 8:10

Następnego dnia Jozue wstał wcześnie rano, obliczył lud i poszedł przed nim wraz ze starszymi Izraela przeciwko Aj.

Księga Jozuego 8:11

Wszyscy wojownicy, którzy z nim byli, wyruszyli, przybyli pod miasto i rozbili obóz po północnej stronie Aj, tak że między nimi a Aj była dolina.

Księga Jozuego 8:12

Następnie wziął około pięciu tysięcy mężczyzn, których umieścił w zasadzce między Betel a Aj, po zachodniej stronie miasta.

Księga Jozuego 8:13

I ustawiono lud, całe wojsko po północnej stronie miasta, a tych, którzy przygotowali zasadzkę – po zachodniej stronie.
Jozue zaś wyruszył tej nocy na środek doliny.

Księga Jozuego 8:14

Gdy spostrzegł to król Aj, ludzie z miasta pośpieszyli się, wstali wcześnie rano i wyruszyli do walki z Izraelem – on i cały jego lud – w wyznaczonym czasie przed równiną.
Nie wiedział jednak, że za miastem została przygotowana na nich zasadzka.

Księga Jozuego 8:15

Wtedy Jozue i cały Izrael udawali pokonanych przez nich i uciekali drogą wiodącą ku pustyni.

Księga Jozuego 8:16

I zwołano cały lud, który był w mieście, aby ich ścigać.
Ścigali więc Jozuego i zostali odciągnięci od miasta.

Księga Jozuego 8:17

W Aj i Betel nie pozostał nikt, kto by nie wyruszył za Izraelem; i pozostawili miasto otwarte, i ścigali Izraelitów.

Księga Jozuego 8:18

Wtedy PAN powiedział do Jozuego: Podnieś oszczep, który masz w ręce, w kierunku Aj, gdyż dam je w twoje ręce.
I Jozue podniósł oszczep, który miał w ręce, w kierunku miasta.

Księga Jozuego 8:19

A gdy tylko podniósł rękę, ludzie, którzy byli w zasadzce, powstali szybko ze swego miejsca, pobiegli i weszli do miasta, zajęli je i szybko podpalili.

Księga Jozuego 8:20

A gdy ludzie z Aj obejrzeli się, zobaczyli, że dym wznosi się z miasta ku niebu, a nie mieli siły uciekać ani w jedną, ani w drugą stronę.
Tymczasem lud, który uciekał na pustynię, zwrócił się przeciw ścigającym.

Księga Jozuego 8:21

Jozue bowiem i cały lud Izraela zobaczyli, że ludzie z zasadzki zajęli miasto i że z miasta unosi się dym, zawrócili więc i zaczęli zabijać ludzi z Aj.

Księga Jozuego 8:22

drudzy wyszli im naprzeciw z miasta i zostali oni otoczeni przez Izraelitów, jedni z jednej, a drudzy z drugiej strony.
I zabili ich tak, że nikt z nich nie pozostał przy życiu ani nie uciekł.

Księga Jozuego 8:23

Króla Aj jednak pojmali żywcem i przyprowadzili do Jozuego.

Księga Jozuego 8:24

Gdy więc Izraelici wybili wszystkich mieszkańców Aj na polu, na pustyni, gdzie ich ścigali, i gdy wszyscy oni polegli od miecza, aż zostali zgładzeni, wszyscy Izraelici zawrócili do Aj i pobili je ostrzem miecza.

Księga Jozuego 8:25

Wszystkich poległych tego dnia, mężczyzn i kobiet, było dwanaście tysięcy, byli to wszyscy mieszkańcy Aj.

Księga Jozuego 8:26

A Jozue nie opuścił ręki, którą wyciągnął z oszczepem, aż zgładził wszystkich mieszkańców Aj.

Księga Jozuego 8:27

Tylko bydło i łupy tego miasta Izraelici podzielili między siebie według słowa PANA, które przekazał on Jozuemu.

Księga Jozuego 8:28

Wtedy Jozue spalił Aj i uczynił je wieczną mogiłą i pustynią aż do dziś.

Księga Jozuego 8:29

A króla Aj powiesił na drzewie aż do wieczora.
A gdy słońce zaszło, Jozue kazał zdjąć jego zwłoki z drzewa i porzucić je przy samej bramie miasta, i wznieść nad nim wielki stos kamieni, który trwa aż do dziś. [koment.]

Odnowienie przymierza

Księga Jozuego 8:30

Wtedy Jozue zbudował ołtarz dla PANA, Boga Izraela, na górze Ebal;

Księga Jozuego 8:31

Jak nakazał synom Izraela Mojżesz, sługa PANA, i jak jest napisane w księdze Prawa Mojżesza: ołtarz z całych kamieni, których nie tknęło żadne żelazo.
I na nim złożyli PANU całopalenia i ofiary pojednawcze.

Księga Jozuego 8:32

Tam też napisał na kamieniach odpis Prawa Mojżesza, który napisał w obecności synów Izraela.

Księga Jozuego 8:33

A cały Izrael oraz jego starsi, przełożeni i sędziowie stali po obu stronach arki przed kapłanami lewitami, którzy nosili arkę przymierza PANA, zarówno przybysz, jak i rodowity, połowa ich naprzeciw góry Gerizim, a połowa naprzeciw góry Ebal jak przedtem nakazał Mojżesz, sługa PANA, aby błogosławić lud Izraela.

Księga Jozuego 8:34

Potem czytał wszystkie słowa prawa, błogosławieństwa i przekleństwa według wszystkiego, co zostało napisane w księdze Prawa.

Księga Jozuego 8:35

Nie było ani jednego słowa ze wszystkiego, co Mojżesz nakazał, którego Jozue nie odczytał przed całym zgromadzeniem Izraela, przed kobietami, dziećmi i przybyszami, którzy mieszkali wśród nich.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj

Księga Jozuego 8: komentarze

Księga Jozuego 8:29: skojarzenia z ukrzyżowaniem Chrystusa

treść wersetu: Jozuego 8:29
A króla Aj powiesił na drzewie aż do wieczora. A gdy słońce zaszło, Jozue kazał zdjąć jego zwłoki z drzewa i porzucić je przy samej bramie miasta, i wznieść nad nim wielki stos kamieni, który trwa aż do dziś.

Zawieszenie na drzewie było znakiem przekleństwa, zgodnym z Księgą Prawa (Księga Powtórzonego Prawa 21:23) – Chrystus również wisiał na krzyżu do wieczora (Mateusza 27:46-50; por. Dzieje 5:30). na tej samej zasadzie Paweł pisze, że Chrtystus został uczyniony przekleństwem za nas (Galacjan 3:13). Król Aj zostaje złożny pod wielkim stosem kamieni – Chrystus zostaje złożony do gronu wykutego w skale, gdzie wyjście zasłaniał kamień (Mateusza 27:57-60). Ale on, w przeciwieństwie do nieznającego Boga pogańskiego króla, zmartwychwstał.

Charakterystyczne, że zaraz po opisie śmierci króla następuje odnowienie przymierza – podobnie w przypadku Chrystusa jego śmierć była symbolem nowego przymierza.

Jozue (odpowiednik imienia Jezus) czytał ludowi cały zakon Mojżesza i nie pominął ani jednego słowa. Podobnie Chrystus nauczał ludzi całego Prawa i Proroków i nie pominął ani jednej kreski (por. Mateusza 5:17-18; Łukasza 24:27; Jana 10:35).

Księga Jozuego 8

Księga Jozuego 8