Modlitwa z okazji pamiątki śmierci Chrystusa 1

26 lutego 2023

Pamiątka śmierci Jezusa Chrystusa (26 lutego 2023 r.)

Pamiątka śmierci Jezusa Chrystusa (26 lutego 2023 r.)

„Wysławiajmy BOGA, bo jest dobry, bo łaska jego trwa na wieki!” 2 Jako wykupieni przez Pana Jezusa Chrystusa 3 dziękujemy Bogu za miłosierdzie 4, które nam okazuje 5. Jak mówi Pismo: „Wołali do Pana w swej niedoli, A On wybawił ich z utrapienia” 6. Bogu niech będą dzięki 7 za zbawienie 8, które przygotował 9 wszystkim tym, którzy go szukają 10. Pismo mówi: „Napoił bowiem duszę pragnącego, A duszę głodnego napełnił dobrem” 11. Rozważajmy w sercu 12 łaskę, którą Bóg okazuje tym 13 wspominającym 14 śmierć Jego Syna 15. Zanosimy tę modlitwę 16 do Boga 17przez Pana Jezusa Chrystusa 18. Amen.

na podstawie Psalmu 107

23 kwietnia 2023

Dziękujemy Ci Ojcze, za ofiarę Twojego Syna. To on otworzył drogę do zbawienia narodom z całej powierzchni ziemi. Tak jak pisał prorok Izajasz: „Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi”.

Dziękujemy, że ta światłość dotarła również do nas, przez słowa Ewangelii, która była nam głoszona.

Niech to wspomnienie ofiary Twojego Syna przywodzi nam na myśl inne słowa, z którymi zostawił nas Zbawiciel, abyśmy pozyskiwali uczniów wśród wszystkich narodów, by przywieść ich do Twojego Królestwa.

w imieniu Twojego Syna Jezusa Chrystusa, Amen

Wykorzystane fragmenty Pisma

 1. 1 Koryntian 11:23-25
 2. Psalm 107:1
 3. Galacjan 3:13
 4. Psalm 107:8
 5. Malachiasza 3:17
 6. Psalm 107:6; Psalm 107:13; Psalm 107:19; Psalm 107:28
 7. 1 Koryntian 15:57
 8. Psalm 62:1
 9. 1 Koryntian 2:9
 10. Ezdrasza 8:22
 11. Psalm 107:9
 12. Powtórzonego Prawa 4:39
 13. Jakuba 4:6
 14. 1 Koryntian 11:23
 15. Kolosan 1:22
 16. Dzieje 12:5
 17. 1 Piotra 3:21
 18. 1 Piotra 1:3