Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

Księga Izajasza 12: podsumowanie

Zanim przeczytasz List, tu możesz przeczytać krótkie podsumowanie - KLIKNIJ
Księga Izajasza 12 to krótki rozdział pełen chwały i wdzięczności okazywanej Bogu. Rozpoczyna się od deklaracji zaufania i pewności w JHWH, który jest opisany jako źródło zbawienia i siły. Rozdział wyraża radość i dziękczynienie za wybawienie ze szczególnym naciskiem na trwałość Jego miłości i wierności. Podkreśla odnowienie ludu Bożego i ich głoszenie Jego cudownych czynów wśród narodów. Rozdział kończy się wezwaniem do śpiewania ku czci PANA i wysławiania Jego imienia, gdyż On jest wywyższony i godzien wszelkiej chwały.

Księga Izajasza 12: tekst

koment. -> kliknięcie powoduje przeniesienie do komentarza do wersetu poniżej tekstu rozdziału

PAN jest moją mocą i moją pieśnią

Księga Izajasza 12:1

 I w tym  dniu powiesz: Wysławiać cię będę,  PANIE ,  bo choć  gniewałeś się na mnie, odwróciłeś swój gniew i pocieszyłeś mnie.

Powiązania
Powiązane wersety [TSK]
 „I w tym…”  Izajasza 2:11; Izajasza 11:10-11; Izajasza 11:16; Izajasza 14:3; Izajasza 26:1; Izajasza 27:1-3; Izajasza 11:12-13; Izajasza 35:10; Zachariasza 14:9; Zachariasza 14:20
 PANIE  Izajasza 25:1,9; Izajasza 49:13; Izajasza 60:18-19; Psalm 34:1-22; Psalm 67:1-4; Psalm 69:34-36; Psalm 72:15-19; Psalm 149:6-9; Rzymian 11:15; Objawienia 15:3,4; Objawienia 19:1-7
 bo choć  Izajasza 10:4; Izajasza 10:25; Izajasza 40:1-2; Izajasza 51:3; Izajasza 54:8; Izajasza 57:15-18; Izajasza 66:13; Powtórzonego Prawa 30:1-3; Psalm 30:5; Psalm 85:1-3; Jeremiasza 31:18-20; Ezechiela 39:24-29; Ozeasza 6:1; Ozeasza 11:8; Ozeasza 14:4-9

Księga Izajasza 12:2

Oto Bóg jest moim zbawieniem, zaufam i nie będę się lękał, gdyż JEHOWA BÓG jest moją mocą i moją pieśnią; i on stał się moim zbawieniem. [koment.]

Księga Izajasza 12:3

Z radością więc będziecie czerpać wodę ze zdrojów zbawienia. [koment.]

Księga Izajasza 12:4

W tym dniu powiecie: Wysławiajcie PANA, wzywajcie jego imienia, rozgłaszajcie wśród ludów jego dzieła, przypominajcie, że jego imię jest wywyższone.

Księga Izajasza 12:5

Śpiewajcie PANU, gdyż uczynił wielkie rzeczy. Niech będzie o tym wiadomo w całej ziemi.

Księga Izajasza 12:6

Wykrzykuj i śpiewaj, mieszkanko Syjonu! Wielki bowiem jest pośród ciebie Święty Izraela.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj

Księga Izajasza 12: komentarze

Księga Izajasza 12:2: zbawienie

treść wersetu: Izajasza 12:2
Oto Bóg jest moim zbawieniem, zaufam i nie będę się lękał, gdyż JEHOWA BÓG jest moją mocą i moją pieśnią; i on stał się moim zbawieniem.
Słowo „zbawienie” (hebr. ješū‘āh) jest podobne do imienia Jezus (hebr. ješū‘ā). Oba słowa pochodzą od tego samego rdzenia jš‘, który znaczy „ratować, wybawiać”.

Księga Izajasza 12:3: wizja odnowienia

treść wersetu: Izajasza 12:3
Z radością więc będziecie czerpać wodę ze zdrojów zbawienia.
Księga Izajasza 12

Księga Izajasza 12

Werset może przypominać fragment Księgi Ezechiela 47:1, który opisuje wizję wylewających się wód z domu Bożego, symbolizujących duchowe odnowienie i błogosławieństwo dla ludu Bożego. Czy echo tych słów można znaleźć również w słowach Jezusa do Samarytanki?

Kto zaś napije się wody, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki; lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu (Ewangelia Jana 4:14)