Czym jest Słowo z Jana 1

Prolog Jana 1 bywa interpretowany z przyjętym założeniem a priori, że chodzi o preegzystującego Boga-Syna – Logos. Ale czy naprawdę mówi tekst? Aby lepiej zrozumieć, co miał na myśli autor Ewangelii, warto spojrzeć na bardzo podobny w swoim brzmieniu 1 rozdział 1 Listu Jana (1 Jana 1), który zawiera sformułowania podobne do tych znanych z Jana 1, a także inne teksty biblijne, nie interpretując słów tekstu w próżni.

Na naszej stronie znajduje się już porównanie Jana 1 z 1 Jana 1, ale poniżej spojrzenie z innej perspektywy. Carlos Xavier dokonuje zestawienia treści obu tekstów w szerszym kontekście biblijnym.

Czym jest Słowo z Jana 1: nagranie

Słowo – przesłanie Ewangelii

Słowo to przede wszystkim Dobra Nowina o Królestwie. W takim znaczeniu może być użyta w Przypowieści o Siewcy. Zobaczmy, jak to to samo słowo zostaje użyte w innych fragmentach Pisma.

 • Słowo życia – 1 Jana 1:1-2
 • Słowo Boga – Jana 1:1
 • Słowa życia wiecznego – Jana 6:68
 • słowa tego życia – Dzieje 5:20

Życie – plan nieśmiertelności

Zarówno Jana 1 i 1 Jana 1 mówią również o życiu wiecznym, czyli nadziei na zmartwychwstanie.

 • życie wieczne – 1 Jana 1:2
 • prawdziwy Bóg i życie wieczne – 1 Jana 5:20
 • w nim (słowie – red.) było życie – Jana 1:4
 • Bóg dał życie wieczne w Swoim Synu – 1 Jana 5:11

To, co u Ojca…

Zarówno wspomniane wyżej słowo, jak i życie wieczne, są u Boga. Nie oznacza to, że są odrębnymi osobami, podobnie jak prawda ewangelii z List do Galacjan 2:5 taką nie jest. To koncept, który zawiera w sobie plan Boga – czyli nadzieja Królestwa dla zmartwychwstałych Synów Królestwa. To właśnie ma pozostać w eklezji, do której pisał Paweł. W takim sensie na początku była u Boga – czyli pozostawało w Jego zamyśle jako wielki plan, który miał doczekać się realizacji.

 • Życie wieczne u Ojca – 1 Jana 1:2 (ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν)
 • słowo było u Boga – Jana 1:1 (τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον ἥτις ἦν πρὸς τὸν πατέρα)
 • prawda ewangelii pozostała u was – Galacjan 2:5b (αληθεια του ευαγγελιου διαμεινη προς υμας); προς (pros) jest właśnie tym słowem, które występuje w Jana 1:1 i 1 Jana 1:2

„Bóg w Chrystusie”

Wszystko, co było na początku u Boga, zostało przekazane Synowi (1 Jana 5:11). Warte podkreślenia, że w 1 Jana 1:1 autor używa formy bezosobowej („To, co słyszeliśmy…”), próbuje w pewien sposób oddać to, że wszystko to, co Bóg zaplanował, znalazło wypełnienie w Jego Synu, który zwiastował to, co zostało mu przekazane przez Boga.

 • To, co słyszeliśmy, widzieliśmy, dotykaliśmy – 1 Jana 1:1
 • prawdziwy Bóg i życie wieczne – 1 Jana 5:20
 • w nim / było życie – Jana 1:4
 • Bóg dał życie wieczne w Swoim Synu – 1 Jana 5:11

„Inkarnacja”

To koncept, który jest obarczony teologiczną tradycją i odnosi się do wcielenia Boga-Syna w człowieka. To nie jest obraz, który przedstawia Biblia. W niej czytamy raczej o manifestacji / ukazaniu się / objawieniu. I nie chodzi wcale o objawienie Boga-Syna, a urzeczywistnienie planu Boga o życiu wiecznym w Jego Królestwie. To właśnie głosił Jezus Chrystus. Dlatego dzięki niemu uczniowie mogli, jak pisał Jan, „dotknąć, widzieć, poczuć” to, co wcześniej było jedynie w zamyśle Boga, a przekazywali kolejni prorocy w Pismach.

życie objawiło się – 1 Jana 1:2
Słowo stało się ciałem – Jana 1:14
Ten, który objawił się w ciele – 1 Tymoteusza 3:16 (niektóre przekłady zamiast „ten” mają „Bóg”, ale obecnie przyjmuje się, że ta druga wersja to późniejszy od oryginału wariant, który trafił do Textus Receptus; dlatego współczesne przekłady niemal bez wyjątku podają ów werset jak w powyższym zacytowanym przez nas brzmieniu).

Uosobienie planu Boga w Jezusie

Jezus staje się ucieleśnieniem wszystkiego, co było w zamyśle Boga. Głosi Słowa Boga i jednocześnie żyje pełnią tego, co głosi. Dlatego może obwieścić, że to On jest Słowem, bo w nim znajduje ono swoje wypełnienie, podobnie jak zmartwychwstanie i życie (to On stał się pierwszym, który dostąpił zmartwychwstania z umarłych, a Bóg dał mu nieśmiertelność)

Jego imię to słowo Boga – Objawienia 19:13
Jestem zmartwychwstaniem i życiem – Jana 11:25
Chrystus jest mocą Boga i mądrością Boga – 1 Koryntian 1:24

Czym jest Słowo z Jana 1: główny motyw

Dlatego dodatkowego znaczenia nabierają słowa z 1 Jana 5:13:

Napisałem to wam, wierzącym w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne.

Wierząc w imię Jezusa, a więc we wszystko, co głosił i co uosabiał swoją służbą, stajemy się współuczestnikami nadziei o Królestwie i o zmartwychwstaniu, co Bóg zapowiedział od samego początku.

Czym jest Słowo z Jana 1

Czym jest Słowo z Jana 1