Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

1 Księga Kronik 24: tekst

koment. -> kliknięcie powoduje przeniesienie do komentarza do wersetu poniżej tekstu rozdziału

Organizacja zmian kapłanów

1 Księga Kronik 24:1

oto podział synów Aarona. Synami Aarona byli: Nedab, Abihu, Eleazar i Itamar;

1 Księga Kronik 24:2

Ale Nadab i Abihu umarli przed swoim ojcem i nie mieli synów, dlatego Eleazar i Itamar sprawowali urząd kapłański. [koment.]

1 Księga Kronik 24:3

 I Dawid podzielił ich, to jest Sadoka z synów Eleazara i Achimeleka z synów Itamara, według ich urzędu w ich służbie. [koment.]

1 Księga Kronik 24:4

I okazało się, że spośród synów Eleazara było więcej naczelników niż spośród synów Itamara. Tak więc ich podzielono: spośród synów Eleazara było szesnastu naczelników według rodów, a spośród synów Itamara według rodów – ośmiu.

1 Księga Kronik 24:5

A zostali podzieleni przez losowanie, zarówno jedni, jak i drudzy, gdyż przełożeni świątyni i przełożeni domu Bożego byli spośród synów Eleazara, jak i spośród synów Itamara. [koment.]

1 Księga Kronik 24:6

 A Szemajasz, syn Netaneela, pisarz z pokolenia Lewiego, spisał ich wobec króla i książąt, kapłana Sadok, Achimeleka, syna Abiatara, oraz naczelników rodów kapłańskich i lewickich. Losowano na przemian jeden dom z rodu Eleazara, drugi – z Itamara.

1 Księga Kronik 24:7

Pierwszy los padł na Jehojariba, drugi na Jedajasza;

1 Księga Kronik 24:8

Trzeci na Charima, czwarty na Seorima;

1 Księga Kronik 24:9

Piąty na Malkiasza, szósty na Mijamina;

1 Księga Kronik 24:10

Siódmy na Hakkosa, ósmy na Abiasza; [koment.]

1 Księga Kronik 24:11

Dziewiąty na Jeszuę, dziesiąty na Szekaniasza; [koment.]

1 Księga Kronik 24:12

Jedenasty na Eliasziba, dwunasty na Jakima;

1 Księga Kronik 24:13

Trzynasty na Chuppę, czternasty na Jeszebaba; [koment.]

1 Księga Kronik 24:14

Piętnasty na Bilgę, szesnasty na Immera;

1 Księga Kronik 24:15

Siedemnasty na Chezira, osiemnasty na Happisesa; [koment.]

1 Księga Kronik 24:16

Dziewiętnasty na Petachiasza, dwudziesty na Ezechiela; [koment.]

1 Księga Kronik 24:17

Dwudziesty pierwszy na Jachina, dwudziesty drugi na Gamula; [koment.]

1 Księga Kronik 24:18

 Dwudziesty trzeci na Delajasza, dwudziesty czwarty na Maazjasza. [koment.]

1 Księga Kronik 24:19

Taka była kolejność w służbie, aby wchodzili do domu PANA zgodnie z ustaleniem, jakie pochodziło od ich ojca Aarona, jak mu rozkazał PAN, Bóg Izraela. [koment.]

1 Księga Kronik 24:20

A pozostali z synów Lewiego to: z synów Amrama – Szubael; z synów Szubaela – Jechdejasz.

1 Księga Kronik 24:21

Z Rechabiasza: z synów Rechabiasza pierwszym był Jisziasz.

1 Księga Kronik 24:22

Z Ishara – Szelomit; z synów Szelomita – Jachat.

1 Księga Kronik 24:23

A synowie Chebrona: pierwszy Jeriasz, drugi Amariasz, trzeci Jachaziel, czwarty Jekameam.

1 Księga Kronik 24:24

Synowie Uzziela: Mika; z synów Miki – Szamir.

1 Księga Kronik 24:25

Brat Miki: Jisziasz; z synów Jisziasza – Zachariasz.

1 Księga Kronik 24:26

 Synowie Merariego: Machli i Muszi; synowie Jaazjasza: Beno.

1 Księga Kronik 24:27

Synowie Merariego z Jaazjasza: Beno, Szoham, Zakkur i Ibri.

1 Księga Kronik 24:28

Z Machliego: Eleazar, który nie miał synów.

1 Księga Kronik 24:29

Z Kisza, synowie Kisza: Jerachmeel.

1 Księga Kronik 24:30

A synowie Musziego: Machli, Eder i Jerimot. Ci byli synami Lewitów według ich rodów.

1 Księga Kronik 24:31

Oni również rzucali losy tak samo jak ich bracia, synowie Aarona, przed królem Dawidem, Sadokiem, Achimelekiem oraz naczelnikami rodów kapłańskich i lewickich – naczelnicy rodów na równi z młodszymi ich braćmi.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj

1 Księga Kronik 24: komentarze

Oparte m.in. na komentarzach DailyReadings.co.uk

1 Kronik 24:2: synowie Aarona

treść wersetu: 1 Kronik 24:2
Ale Nadab i Abihu umarli przed swoim ojcem i nie mieli synów, dlatego Eleazar i Itamar sprawowali urząd kapłański. (UBG)

Nawiązanie do sytuacji opisanej w Ks. Kapłańskiej 10:1-2 – ofiarowanie „obcego ognia” przed JHWH:

czytaj cały werset
(1) A Nadab i Abihu, synowie Aarona, wzięli każdy swoją kadzielnicę, włożyli do nich ogień, nałożyli na nie kadzidła i ofiarowali przed PANEM obcy ogień, którego im nie nakazał. (2) Wtedy wyszedł ogień sprzed PANA i pochłonął ich, i pomarli przed PANEM. (UBG)

W źródłach rabinicznych kapłani pełniący służbę w świątyni nazywani są „miszmarot” (strażnicy), ale ta nazwa nigdy nie występuje w 1 Ks. Kronik. 

1 Kronik 24:3: prawdziwy priorytet Dawida

treść wersetu: 1 Kronik 24:3
 I Dawid podzielił ich, to jest Sadoka z synów Eleazara i Achimeleka z synów Itamara, według ich urzędu w ich służbie. (UBG)

Priorytetem Dawida nie jest armia, jak bywało w przypadku otaczających Izrael mocarstw (np. militarystyczna Asyria), ale służba Bogu. Tak więc nie znajdujemy opisu kolejnych oddziałów wojsk, ale ludzi, którzy mieli służyć Bogu, np. śpiewaków.

1 Kronik 24:5: „rozstrzygnięcie zależy od JHWH

treść wersetu: 1 Kronik 24:5
A zostali podzieleni przez losowanie, zarówno jedni, jak i drudzy, gdyż przełożeni świątyni i przełożeni domu Bożego byli spośród synów Eleazara, jak i spośród synów Itamara. (UBG)

Losowanie (bardzo możliwe, że przy użyciu dwóch kamieni arcykapłana – Urim i Tummim) to popularny sposób rozstrzygania podobnych spraw w Starym Testamencie (por. 1 Kronik 25:8), ale również w Nowym (wybór następcy Judasza -> Dzieje 1:24-26: Panie, Ty znasz serca wszystkich, wskaż więc, którego z tych dwóch wybrałeś na miejsce Judasza do służby i posłannictwa”. Rozdali im losy, los padł na Macieja i dołączono go do Jedenastu). W ten sposób objawiała się wola Boga (Przysłów 16:33: Los wkłada się do zanadrza, ale rozstrzygnięcie zależy od Jahwe). 

1 Kronik 24:10: zmiana Abiasza

treść wersetu: 1 Kronik 24:10
Siódmy na Hakkosa, ósmy na Abiasza;(UBG)

To ważny werset z punktu widzenia historii zbawienia – w Ew. Łukasza 1:5 czytamy: „Za dni Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan imieniem Zachariasz, ze zmiany Abiasza”. To właśnie kapłan ze zmiany Abiasza będzie ojcem Jana Chrzciciela. Według relacji samego Zachariasza, oboje byli w podeszłym wieku (Łukasza 1:18: „Bo jestem starcem, a i moja żona podeszła w swoim wieku”), co pokazuje, że nie powodowało to, iż Zachariasz nie mógł pełnić służby.

1 Kronik 24:11: Jeszua

treść wersetu: 1 Kronik 24:11
dziewiąty na Jeszuę, dziesiąty na Szekanjahu, (B. Pozn.)

Jeszua to późniejsza wersja imienia Jehoszua, znana z Nowego Testamentu i brzmienia oddanego w grece jako Jesous (Jezus)

1 Kronik 24:13: Chuppa i Jeszebab

treść wersetu: 1 Kronik 24:10
Trzynasty na Chuppę, czternasty na Jeszebaba; (UBG)

Jedyne miejsce w Piśmie, gdzie pojawia się postać Chuppy i Jeszebaba.

1 Kronik 24:15: Happises

treść wersetu: 1 Kronik 24:15
Siedemnasty na Chezira, osiemnasty na Happisesa;(UBG)

Jedyne miejsce w Piśmie, gdzie pojawia się postać Happisesa.

1 Kronik 24:16: Jechezkel

treść wersetu: 1 Kronik 24:16
dziewiętnasty na Petachję, dwudziesty na Jechezkela, (B. Lub.)

Jedyne miejsce w Piśmie, gdzie pojawia się postać Jechezkela.

1 Kronik 24:17: Gamul

treść wersetu: 1 Kronik 24:17
Dwudziesty pierwszy na Jachina, dwudziesty drugi na Gamula (UBG)

Jedyne miejsce w Biblii, gdzie pojawia się postać Gamula. 

1 Kronik 24:18: liczba 24

treść wersetu: 1 Kronik 24:18
Dwudziesty trzeci na Delajasza, dwudziesty czwarty na Maazjasza. (UBG)

Liczba „24” zostaje wykorzystana w Ks. Objawienia 4:4 dla opisu 24 starszych („Dokoła tronu – dwadzieścia cztery trony, a na tronach dwudziestu czterech siedzących Starców, odzianych w białe szaty, a na ich głowach złote wieńce”)

1 Kronik 24:19: wykonywanie woli Boga

treść wersetu: 1 Kronik 24:19
Taka była kolejność w służbie, aby wchodzili do domu PANA zgodnie z ustaleniem, jakie pochodziło od ich ojca Aarona, jak mu rozkazał PAN, Bóg Izraela. (UBG)

Opis podkreśla, że wytyczne wynikały nie z pomysłów Dawida, ale stanowiły wyraz woli Boga. System nawiązywał do Aarona (por. w. 1 i 2) – kapłani wywodzili się z domów synów Aarona – Eleazara i Itamara.

1 Księga Kronik: spis rozdziałów

1 Krn 1 1 Krn 2 1 Krn 3 1 Krn 4 1 Krn 5 1 Krn 6 1 Krn 7
1 Krn 8 1 Krn 9 1 Krn 10 1 Krn 11 1 Krn 12 1 Krn 13 1 Krn 14
1 Krn 15 1 Krn 16 1 Krn 17 1 Krn 18 1 Krn 19 1 Krn 20 1 Krn 21
1 Krn 22 1 Krn 23 1 Krn 24 1 Krn 25 1 Krn 26 1 Krn 27 1 Krn 28
1 Krn 29