Pierwszy Adam i Ostatni Adam – porównanie Adama i Chrystusa

Etapy z życia Adama (Pierwszego człowieka) i Chrystusa (Ostatniego człowieka) pokazują wiele analogii. Autorzy Biblii wykorzystują ten motyw, żeby pokazać jeszcze dobitniej głębię planu Bożego.

Pierwszy Adam i Ostatni Adam – wersety

  • Rzymian 5:14-16: Lecz śmierć panowała od  Adama aż do Mojżesza nawet nad tymi, którzy nie popełnili takiego przestępstwa jak  Adam , będący obrazem  tego, który miał przyjść . (por. poniżej:  Wiek grzechu ). Lecz z przestępstwem nie jest tak, jak z darem łaski. Jeśli bowiem przez przestępstwo  jednego  wielu umarło, tym obficiej spłynęła na wielu łaska Boga i dar przez łaskę  jednego człowieka, Jezusa Chrystusa .  I nie tak ma się sprawa z darem, jak ze skutkiem grzechu jednego  człowieka ; albowiem wyrok za jeden upadek przyniósł potępienie, ale dar łaski przynosi usprawiedliwienie z wielu upadków.

  • Rzymian 5:18-19: A zatem, jak przez upadek  jednego człowieka  przyszło potępienie na wszystkich ludzi, tak też przez dzieło usprawiedliwienia  jednego  przyszło dla wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku żywotowi. Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka  wielu stało się grzesznikami, tak też przez posłuszeństwo  jednego  wielu dostąpi usprawiedliwienia.

  • 1 Koryntian 15:45: Tak też jest napisane: Stał się pierwszy człowiek,  Adam , duszą żyjącą, a  ostatni Adam  duchem ożywiającym (por. poniżej:  Narodziny Ostatniego Człowieka  i  Wiek życia )

  • 1 Koryntian 15:47-49: Pierwszy  człowiek z ziemi  — ziemski (por.  Narodziny Pierwszego Człowieka ) jest, a  drugi człowiek  — z nieba. Jaki  ziemski , tacy i ziemscy, a jaki  niebieski , tacy i niebiescy. Przeto jakośmy nosili obraz  ziemskiego , tak nośmy i obraz  niebieskiego .

  • 1 Koryntian 15:21-23: Skoro bowiem śmierć przyszła przez  człowieka , przez  człowieka przyszło też zmartwychwstanie umarłych. Jak bowiem w  Adamie wszyscy umierają, tak też w  Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. Ale każdy w swojej kolejności,  Chrystus jako pierwszy plon, potem ci, którzy należą do Chrystusa, w czasie jego przyjścia.