Królestwo Boże Izraela a przyszłe Królestwo Boże

Aby umożliwić nam lepsze zrozumienie Bożego planu, Bóg posługuje się symbolami, które pozwalają nam wyobrazić sobie przyszłą chwałę Królestwa Bożego, o przyjście którego codziennie się modlimy. Cieniem zapowiadanego przez Pana Jezusa Królestwa było to, które stało się udziałem Izraela. Porównajmy obydwa, aby lepiej zobaczyć Boży plan, opisany na kartach Biblii.

Królestwo Boże Izraela a przyszłe Królestwo Boże

KRÓLESTWO BOŻE IZRAELA PRZYSZŁE KRÓLESTWO BOŻE
Król Król
1 Kronik 28:4
Dawid powiedział: Jednakże Pan, Bóg Izraela, wybrał mnie spośród całego domu ojca mego, abym był królem nad Izraelem na zawsze; Judę bowiem wybrał na władcę, a z rodu Judy – dom ojca mego i z synów ojca mego mnie raczył ustanowić królem nad Izraelem
Łukasza 1:32-33
Jezus Chrystus będzie rządził Izraelem i światem jako potomek króla Dawida: Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca
Poddani Poddani
Powtórzonego Prawa 7:6
Poddanymi z narodu Izraela byli Żydzi, o których Bóg powiedział: ty bowiem jesteś narodem poświęconym Panu, Bogu twojemu. Ciebie wybrał Pan, Bóg twój, byś spośród wszystkich narodów, które są na powierzchni ziemi, był ludem będącym Jego szczególną własnością
Ezechiela 37:21-24
Tak mówi Pan Bóg: Oto wybieram Izraelitów spośród ludów, do których pociągnęli, i zbieram ich ze wszystkich stron, i prowadzę ich do ich kraju. I uczynię ich jednym ludem w kraju, […] i jeden król będzie nimi wszystkimi rządził. […] Sługa mój, Dawid, będzie królem nad nimi.Wśród poddanych nie będą jedynie Żydzi, ale wszystkie narody, jak jest napisane:
I oddadzą mu pokłon wszyscy królowie, wszystkie narody będą mu służyły (Psalm 72:11)
Ziemia Ziemia
cała ziemia należy do Boga. Kapłańska 25:23:
Nie wolno sprzedawać ziemi na stałe; ziemia należy bowiem do mnie, a wy jesteście u mnie tylko przechodniami i gośćmi
Dobitnie mówi o tym zacytowana powyżej Księga Ezechiela 37:21-25:
Prowadzę ich do ich kraju. I uczynię ich jednym ludem w kraju, na górach Izraela. […] Będą mieszkali w kraju, który dałem słudze mojemu, Jakubowi, w którym mieszkali wasi przodkowie Królestwo obejmie cały świat.
Zachariasza 14:9:
A Pan będzie królem nad całą ziemiąPsalm 72:8:
I panować będzie od morza do morza, od rzeki aż po krańce ziemi
Stolica Stolica
Jerozolima. Psalm 132:13-14:
Pan bowiem wybrał Syjon, tej siedziby zapragnął dla siebie: To jest miejsce mego odpoczynku na wieki, tu będę mieszkał, bo tego pragnąłem dla siebie.
Jeremiasza 3:17:
W tamtych czasach Jerozolima będzie się nazywała Tronem Pana. Zgromadzą się w niej wszystkie narody w imię Pana
Prawo Prawo
Prawo dane Mojżeszowi. Powtórzonego Prawa 5:5:
W tym czasie ja stałem między Panem a wami, aby wam oznajmić słowa Pana.
O tym czytamy w Ks. Izajasza 2:3:
Mnogie ludy pójdą i rzekną: Chodźcie, wstąpmy na Górę Pańską do
świątyni Boga Jakubowego! Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami. Bo prawo wyjdzie z Syjonu i słowo Pańskie – z Jeruzalem.

Pozostałą część materiału na temat Królestwa Bożego przeczytasz w publikacji chrystadelfian Podstawowe Zasady Biblijne: Królestwo Boże.

Królestwo Boże Izraela a przyszłe Królestwo Boże

Królestwo Boże Izraela a przyszłe Królestwo Boże

Czytaj także: Jezus i mesjańska przyszłość. Serce chrześcijaństwa – Królestwo Boże