Ewangelia Mateusza 6 / Przekład toruński Nowego Przymierza

Czytaj poprzedni rozdział – Mateusza 5 – kliknij!

1.  Uważajcie, abyście swojego daru miłosierdzia nie czynili przed ludźmi, po to, by być widzianymi przez nich, inaczej nie macie zapłaty* u Ojca waszego, który jest w niebiosach.

– Mateusza 16:27; 23:5; Łukasza 12:1; 16:15;
* gr.: misthos – nagroda, zapłata za pracę 1 Koryntian 9:17; Hebrajczyków 11:26

2. Dlatego, gdy dajesz dar miłosierdzia*, nie trąb przed sobą, tak jak czynią to obłudnicy w synagogach i na ulicach, aby przez ludzi została oddana im chwała**. Zaprawdę mówię wam: Już w całości otrzymują swoją zapłatę.

* lub: wsparcie dla ubogich, jałmużna
– Dzieje Apostolskie 9:36; Powtórzonego Prawa 15:7-8
** gr.: doksadzo – sławić, chwalić, otoczyć chwałą

3. Ale ty, gdy dajesz dar miłosierdzia*, niech nie wie twoja lewa ręka, co czyni twoja prawa ręka,

* por. Mateusza 6:2*
– Jana 7:4; Mateusza 25:37; Rzymian 12:8

4. By twój dar miłosierdzia* pozostał w ukryciu, a twój Ojciec, który widzi w ukryciu, On ci odda jawnie**.

* por. Mateusza 6:2*
– Mateusza 10:42; Łukasza 14:14
** gr.: faneroo – ujawnić to, co było zakryte, ukazać publicznie

5. A gdy się modlisz, nie bądź jak obłudnicy; gdyż oni lubią* stać i modlić się w synagogach i na rogach placów, aby ludzie ich widzieli. Zaprawdę mówię wam, że już w całości** otrzymują** swoją zapłatę.

– Mateusza 23:5
* gr.: fileo – kochać, okazywać czułość – por. Jana 21:15***
** gr.: apecho – mieć całkwicie, otrzymać w pełni

6. Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do swojej komórki* i zamknij swoje drzwi, módl się do Ojca twojego, który jest w ukryciu; a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda ci jawnie.

* tj. magazyn bez okien, pomieszczenie prywatne lub tajne – Mateusza 24:26**

7. Modląc się natomiast, nie paplajcie* jak poganie; albowiem wydaje im się, że w** swojej wielomówności zostaną wysłuchani.

* gr.: battalogeo – powtarzać w kółko to samo, używać wielu niepotrzebnych słów, dosł. jąkać się;
** lub: dzięki, przez (swoją)

8. Nie bądźcie do nich podobni*, gdyż Ojciec wasz wie, czego potrzebujecie, zanim Go poprosicie.

* gr.: homoioo – por. Hebrajczyków 2:17*
– Psalm 139:4; Mateusza 6:32

9. Wy więc módlcie się tak: Ojcze nasz, który jesteś w niebiosach! Niech Twoje imię zostanie uświęcone*.

– Psalm 111:9; Jana 16:23; Judy 1:20
* gr.: hagiadzo – oddzielić od tego co pospolite, przeznaczyć do

10. Niech przyjdzie Twoje Królestwo; niech się stanie Twoja wola jak w niebie, tak i na ziemi.

* Daniela 2:44; 7:27; Kolosan 1:13; Objawienia 11:15; Łukasza 22:42

11. Chleba naszego codziennego* daj nam dzisiaj.

– Przysłów 30:8; Jana 6:32-35
* gr.: epiousios – potrzebny na cały dzień, konieczny do życia

12. I odpuść nam nasze winy*, jak i my odpuszczamy tym, którzy są wobec nas winni**.

* lub: długi;
** naszym dłużnikom
– Dzieje Apostolskie 13:38; 1 Jana 1:9; Mateusza 18:21

13. I nie wprowadź* nas w pokusę, ale uratuj** nas od złego; gdyż Twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki. Amen.

* tryb przyp.;
* lub jako idiom: nie dopuść abyśmy ulegli pokusie (doświadczeniu, próbie)? – Marshall, The Gospel of Luke New Internat. Greek Test. Commentary 462;
** gr.: hryomai – Łukasza 11:4**

14. Bo jeśli odpuścicie ludziom ich upadki, i wam odpuści Ojciec wasz niebiański.

15. Ale jeśli nie odpuścicie ludziom ich upadków*, także Ojciec wasz nie odpuści wam waszych upadków.

– Marka 11:25-26
* gr.: paraptoma – spaść obok lub czegoś, fałszywy krok, upadek

16. A gdy pościcie, nie stawajcie się smutni* tak jak obłudnicy; wykrzywiają bowiem swoje twarze, aby ludzie widzieli, że poszczą. Zaprawdę mówię wam: Już otrzymują całą swoją zapłatę.

* por. Łukasza 24:17*
– Izajasza 58:3; Daniela 9:3; Łukasza 2:37

17. Ale ty, gdy pościsz, namaść* swoją głowę i umyj swoją twarz;

* gr.: aleifo – namaszczać oliwą

18. Abyś nie był widziany przez ludzi, że pościsz, ale przez Ojca twojego, który jest w ukryciu; a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda ci jawnie*.

* gr.: faneros – por. Łukasza 8:17*

19. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą, i gdzie złodzieje przekopują* ściany i kradną;

* tj. włamują się

20. Ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczy, i gdzie złodzieje nie przekopują ścian i nie kradną.

21. Albowiem gdzie jest wasz skarb*, tam będzie i wasze serce.

* gr.: thesauros – por. Łukasza 12:34*

22. Lampą ciała jest oko. Jeśli więc twoje oko jest prosto* patrzące, całe twoje ciało będzie jasne.

– Łukasza 11:34
* lub: proste, szczere, dobrze funkcjonujące – tj. nie zezowate

23. Jeśli natomiast twoje oko jest złe*, całe twoje ciało będzie ciemne. Jeśli więc światłość, która jest w tobie, jest ciemnością, sama ciemność jakąż wielką będzie?

* złe oko – hebr. idiom – być skąpym – por. D. H. Stern – Komentarz Żydowski Nowego Testamentu

24. Nikt nie może dwom panom służyć, jednego bowiem znienawidzi, a drugiego będzie miłował; albo do jednego przylgnie*, a drugim pogardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie**.

* lub: będzie się trzymać
– 1 Tymoteusza 6:9; Jozuego 24:15
** z aram.- synonim bogactwa, bożek kanaanejski – por. Łukasza 16:9*

25. Dlatego mówię wam: Nie martwcie* się o swoje życie**, co będziecie jedli, albo co będziecie pili; ani o swoje ciało, w co będziecie się ubierać. Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż ubranie?

– 1 Piotra 5:7
* lub: nie troszczcie;
** gr.: psyche – dusza, życie, osoba

26. Przypatrzcie się ptakom na niebie, że nie sieją, ani nie żną, ani nie zbierają do spichlerzy, a Ojciec wasz niebiański je żywi. Czy
wy nie jesteście o wiele ważniejsi od nich?

27. A kto z was, martwiąc się, może dodać do swojego wzrostu* jeden łokieć**?

* helikia – czas życia, wiek, dojrzałość, postura, wzrost i postawa
** gr.: pechys – ramię, łokieć, odcinek czasu, 1 łokieć – ok. 45 cm

28. A o ubranie dlaczego się martwicie*? Zwróćcie uwagę** na lilie polne, jak rosną; nie pracują, ani nie przędą,

– Łukasza 3:11; 12:27
* gr.: merimnao – troszczyć się, zabiegać o coś, niepokoić się
** gr.: katamanthano – starannie rozważyć, poznać dokładnie

29. A mówię wam, że nawet Salomon w całej swojej chwale* nie ubrał się, jak jedna z nich.

* gr.: doksa – splendor, majestat, blask
– 1 Królewska 10:5

30. Jeśli więc trawę polną, która dziś jest, a jutro zostanie wrzucona do pieca, Bóg tak ubiera, czy nie o wiele bardziej was, ludzie małej wiary?

– Izajasza 40:6-8; Łukasza 12:28; Jakuba 1:10

31. Nie martwcie się więc, mówiąc: Co będziemy jedli? Albo: Co będziemy pili? Albo: W co się ubierzemy?

– Sofoniasza 2:3; Mateusza 4:4; Psalm 37:3; Psalm 78:18

32. Bo tego wszystkiego szukają poganie*. Wie bowiem Ojciec wasz niebiański, że tego wszystkiego potrzebujecie.

– Ef 4:17; Łukasza 11:11; Psalm 103:1
* gr.: ethnos – narody,grupy etniczne, nie-Żydzi

33. Ale szukajcie* najpierw Królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, a to wszystko zostanie wam dodane.

– 1 Królewska 3:11; Psalm 34:10; 1 Tymoteusza 4:8
* gr.: zeteo – dociekać, badać, dążyć, zabiegać, wnikać, pragnąć

34. Nie martwcie się więc o jutro; albowiem jutro martwić się będzie o siebie. Wystarczy dniowi jego zło*.

– Wyjścia 16:19; Jana 14:27; Mateusza 10:19
* gr.: kakia – bieda, nędza, utrapienie, podłość, zazdrość

Ewangelia Mateusza 6 – skrócony komentarz New European Commentary

Komentarz do Mateusza 6:3 – ,,niech nie wie twoja lewa ręka” – nie wspominaj o swoich dobrych uczynkach. Wykonuj je i o nich zapominaj. Ci przyjęci do Królestwa Bożego szczerze nie pamiętają momentów, kiedy karmili głodnych (Mateusza 25:37).

Komentarz do Mateusza 6:4 – ,,odda Ci” – kiedy Jezus powróci, aby założyć Królestwo Boga na ziemi.

Oto przychodzę wkrótce. Moja zapłata jest ze Mną. Oddam każdemu zgodnie z jego czynem (Objawienia 22:12)

Komentarz do Mateusza 6:10 – ,,na ziemi” – modlimy się o to, aby Królestwo Boże przyszło na ziemię; tzn. aby Jezus wkrótce powrócił na ziemię.

Komentarz do Mateusza 6:18 – ,, abyś nie był widziany” – musimy świadomie starać się ukrywać nasze dobre uczynki, aby inni ludzie ich nie zauważali. Kiedy ostatni raz tak robiłeś?

Komentarz do Mateusza 6:24 – niewiele osób powiedziałoby, że ,,nienawidzi” Boga. Ale jeśli kochamy bogactwo [,,mamonę”], wtedy w Jego oczach, tak właśnie mówimy.

Komentarz do Mateusza 6:26 – ,,Ojciec wasz niebiański je żywi” – jak czytaliśmy w Mateusza 5:34, Bóg świadomie pozostaje w kontakcie ze swoim stworzeniem i ma pewien związek ze zwierzętami (Hioba 41:1-5).