List do Kolosan 1

List do Kolosan 1

Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

List do Kolosan 1: tekst

Pozdrowienia (1-2)

List do Kolosan 1:1

Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa z woli Boga, i Tymoteusz, brat;

List do Kolosan 1:2

Do świętych i wiernych braci w Chrystusie Jezusie, którzy są w Kolosach. Łaska wam i pokój od Boga, naszego Ojca, i od Pana Jezusa Chrystusa.

Dziękczynienie i modlitwa za zgromadzenie

List do Kolosan 1:3

Dziękujemy Bogu i Ojcu naszego Pana Jezusa Chrystusa, nieustannie modląc się za was;

List do Kolosan 1:4

Odkąd usłyszeliśmy o waszej wierze w Chrystusa Jezusa i o miłości względem wszystkich świętych;

List do Kolosan 1:5

Z powodu nadziei odłożonej dla was w niebie. O niej to przedtem słyszeliście w słowie prawdy ewangelii;

List do Kolosan 1:6

Która dotarła do was, jak i na cały świat, i wydaje owoc, tak jak u was od dnia, w którym usłyszeliście i poznaliście łaskę Boga w prawdzie;

List do Kolosan 1:7

Jak też nauczyliście się od naszego umiłowanego współsługi Epafrasa, który jest wiernym sługą Chrystusa dla was;

List do Kolosan 1:8

Który też oznajmił nam waszą miłość w Duchu.

Modlitwa za wzrost zgromadzenia

List do Kolosan 1:9

Dlatego i my od tego dnia, w którym to usłyszeliśmy, nie przestajemy za was się modlić i prosić, abyście byli napełnieni poznaniem jego woli we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu;

List do Kolosan 1:10

Abyście postępowali w sposób godny Pana, by podobać mu się we wszystkim, w każdym dobrym uczynku wydając owoc i wzrastając w poznawaniu Boga;

List do Kolosan 1:11

Umocnieni wszelką mocą według jego chwalebnej potęgi, ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości z radością;

List do Kolosan 1:12

Dziękując Ojcu, który nas uzdolnił do uczestnictwa w dziedzictwie świętych w światłości;

List do Kolosan 1:13

Który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna;

List do Kolosan 1:14

W którym mamy odkupienie przez jego krew, przebaczenie grzechów.

Centralna rola Chrystusa

List do Kolosan 1:15

On jest obrazem Boga niewidzialnego i pierworodnym wszelkiego stworzenia.

List do Kolosan 1:16

Przez niego bowiem wszystko zostało stworzone, to, co w niebie i to, co na ziemi, to, co widzialne i co niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone.
Przekład interlinearny/audio
List do Kolosan 1:16: przekład interlinearny
ὅτι ἐν αὐτῷ ἐκτίσθη τὰ πάντα ἐν
hoti en autō ektisthē ta panta en
ponieważ w nim zostały stworzone wszystkie w
τοῖς οὐρανοῖς καὶ ἐπὶ τῆς γῆς   τὰ
tois ouranois kai epi tēs gēs ta
niebiosach i na ziemi
ὁρατὰ καὶ τὰ ἀόρατα   εἴτε θρόνοι εἴτε
horata kai ta aorata eite thronoi eite
widzialne i niewidzialne czy to trony czy to
κυριότητες εἴτε ἀρχαὶ εἴτε ἐξουσίαι   τὰ πάντα
kyriotētes eite archai eite exousiai ta panta
panowania czy to zwierzchności czy to władze wszystko
δι’ αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτὸν ἔκτισται  
di’ autou kai eis auton ektistai
przez niego i dla niego zostało stworzone

List do Kolosan 1:17

On jest przed wszystkim i wszystko istnieje dzięki niemu.

List do Kolosan 1:18

On też jest głową ciała – kościoła; on jest początkiem i pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy;

List do Kolosan 1:19

Ponieważ upodobał sobie Ojciec, aby w nim zamieszkała cała pełnia;

List do Kolosan 1:20

I żeby przez niego pojednał wszystko ze sobą, czyniąc pokój przez krew jego krzyża; przez niego, mówię, to, co jest na ziemi, jak i to, co jest w niebie.

Cel Pawła podczas służby

List do Kolosan 1:21

I was, którzy kiedyś byliście obcymi i wrogami umysłem w niegodziwych uczynkach, teraz pojednał;

List do Kolosan 1:22

W jego doczesnym ciele przez śmierć, aby was przedstawić jako świętych, nieskalanych i nienagannych przed swoim obliczem;

List do Kolosan 1:23

Jeśli tylko trwacie w wierze, ugruntowani i utwierdzeni, niedający się odwieść od nadziei ewangelii, którą usłyszeliście, a która jest głoszona wszelkiemu stworzeniu pod niebem, której ja, Paweł, stałem się sługą;

List do Kolosan 1:24

Teraz raduję się w swoich cierpieniach dla was i tego, czego z udręk Chrystusa brakuje w moim ciele, dopełniam dla jego ciała, którym jest kościół.

List do Kolosan 1:25

Jego sługą stałem się zgodnie z zarządzeniem Boga, danym mi dla was, abym wypełnił słowo Boże;

List do Kolosan 1:26

Tajemnicę, która była ukryta od wieków i pokoleń, ale teraz została objawiona jego świętym;

List do Kolosan 1:27

Którym Bóg zechciał oznajmić, jakie jest wśród pogan bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały.

List do Kolosan 1:28

Jego to głosimy, napominając każdego człowieka i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby każdego człowieka przedstawić doskonałym w Chrystusie Jezusie.

List do Kolosan 1:29

Nad tym też się trudzę, walcząc według jego mocy, która potężnie działa we mnie.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj