Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

Dzieje Apostolskie 7: tekst

Obrona Stefana przed Radą

Dzieje Apostolskie 7:1

Wtedy najwyższy kapłan zapytał: Czy tak się sprawy mają?

Dzieje Apostolskie 7:2

A on odpowiedział: Mężowie bracia i ojcowie, słuchajcie! Bóg chwały ukazał się naszemu ojcu Abrahamowi, gdy był w Mezopotamii, zanim zamieszkał w Charanie.

Dzieje Apostolskie 7:3

I powiedział do niego: Opuść swoją ziemię i swoją rodzinę i idź do ziemi, którą ci wskażę.

Dzieje Apostolskie 7:4

Wtedy wyszedł z ziemi chaldejskiej i zamieszkał w Charanie. A stamtąd, gdy umarł jego ojciec, Bóg przeniósł go do tej ziemi, w której wy teraz mieszkacie.

Dzieje Apostolskie 7:5

I nie dał mu w niej dziedzictwa nawet na stopę jego nogi. Obiecał tylko, że da ją w posiadanie jemu i jego potomstwu po nim, gdy jeszcze nie miał dziecka.

Dzieje Apostolskie 7:6

I tak mu Bóg powiedział: Twoje potomstwo będzie przebywać w obcej ziemi, wezmą je w niewolę i będą je uciskać przez czterysta lat.

Dzieje Apostolskie 7:7

Lecz ten naród, u którego będzie w niewoli, ja będę sądził – powiedział Bóg. A potem wyjdą i będą mi służyć na tym miejscu.

Dzieje Apostolskie 7:8

I zawarł z nim przymierze obrzezania. Tak to Abraham spłodził Izaaka i obrzezał go ósmego dnia, a Izaak Jakuba, a Jakub dwunastu patriarchów.

Dzieje Apostolskie 7:9

A patriarchowie z zawiści sprzedali Józefa do Egiptu. Lecz Bóg był z nim.

Dzieje Apostolskie 7:10

I wyrwał go ze wszystkich jego utrapień, i dał mu łaskę i mądrość w oczach faraona, króla Egiptu, który ustanowił go przełożonym nad Egiptem i nad całym swoim domem.

Dzieje Apostolskie 7:11

Potem nastał głód i wielka niedola w całej ziemi Egiptu i Kanaan, a nasi ojcowie nie znajdowali żywności.

Dzieje Apostolskie 7:12

A gdy Jakub usłyszał, że w Egipcie jest zboże, wysłał naszych ojców pierwszy raz.

Dzieje Apostolskie 7:13

A za drugim razem Józef dał się poznać swoim braciom i faraon dowiedział się o rodzie Józefa.

Dzieje Apostolskie 7:14

Potem Józef posłał po swego ojca Jakuba i całą swoją rodzinę liczącą siedemdziesiąt pięć dusz.

Dzieje Apostolskie 7:15

Jakub przybył do Egiptu i tam umarł on sam i nasi ojcowie.

Dzieje Apostolskie 7:16

I zostali przeniesieni do Sychem i złożeni w grobie, który Abraham kupił za pieniądze u synów Chamora, ojca Sychema.

Dzieje Apostolskie 7:17

A gdy zbliżył się czas obietnicy, którą Bóg złożył Abrahamowi, lud w Egipcie rozrodził się i rozmnożył;

Dzieje Apostolskie 7:18

Aż nastał inny król, który nie znał Józefa.

Dzieje Apostolskie 7:19

Ten, działając podstępnie wobec naszego narodu, uciskał naszych ojców tak, że musieli porzucać swoje niemowlęta, żeby nie zostawały przy życiu.

Dzieje Apostolskie 7:20

W tym czasie urodził się Mojżesz, a był miły Bogu i wychowywano go przez trzy miesiące w domu jego ojca.

Dzieje Apostolskie 7:21

A gdy go porzucono, wzięła go córka faraona i wychowała go jak syna.

Dzieje Apostolskie 7:22

I wyuczono Mojżesza całej mądrości egipskiej, i był potężny w słowach i czynach.

Dzieje Apostolskie 7:23

A gdy miał czterdzieści lat, przyszło mu na myśl odwiedzić swych braci, synów Izraela.

Dzieje Apostolskie 7:24

A kiedy zobaczył, że jednemu z nich wyrządzano krzywdę, ujął się za nim i pomścił skrzywdzonego, zabijając Egipcjanina.

Dzieje Apostolskie 7:25

Sądził bowiem, że jego bracia zrozumieją, że Bóg przez jego ręce daje im wybawienie. Lecz oni nie zrozumieli.

Dzieje Apostolskie 7:26

Następnego dnia zjawił się wśród nich, gdy się ze sobą bili, i próbował ich pogodzić, mówiąc: Ludzie, jesteście braćmi, dlaczego krzywdzicie jeden drugiego?

Dzieje Apostolskie 7:27

Lecz ten, który krzywdził bliźniego, odepchnął go, mówiąc: Kto cię ustanowił wodzem i sędzią nad nami?

Dzieje Apostolskie 7:28

Czy chcesz mnie zabić, tak jak wczoraj zabiłeś Egipcjanina?

Dzieje Apostolskie 7:29

Na te słowa Mojżesz uciekł i był cudzoziemcem w ziemi Madian, gdzie spłodził dwóch synów.

Dzieje Apostolskie 7:30

Po czterdziestu latach ukazał mu się na pustyni góry Synaj anioł Pana w płomieniu ognia w krzaku.

Dzieje Apostolskie 7:31

Kiedy Mojżesz to ujrzał, zdziwił się na ten widok. A gdy podszedł, aby się temu przyjrzeć, rozległ się głos Pana:

Dzieje Apostolskie 7:32

Ja jestem Bogiem twoich ojców, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. A Mojżesz zadrżał i nie śmiał się przypatrywać.

Dzieje Apostolskie 7:33

Wtedy Pan powiedział do niego: Zdejmij z nóg obuwie, bo miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą.

Dzieje Apostolskie 7:34

Patrząc, widziałem utrapienie mego ludu, który jest w Egipcie, i słyszałem jego wzdychanie, i zstąpiłem, żeby go wybawić. Dlatego teraz chodź, poślę cię do Egiptu.

Dzieje Apostolskie 7:35

Tego Mojżesza, którego się wyparli, mówiąc: Któż cię ustanowił wodzem i sędzią? – tego Bóg posłał jako wodza i wybawiciela przez rękę anioła, który mu się ukazał w krzaku.

Dzieje Apostolskie 7:36

On wyprowadził ich, czyniąc cuda i znaki w ziemi Egiptu, nad Morzem Czerwonym i na pustyni przez czterdzieści lat.

Dzieje Apostolskie 7:37

To jest ten Mojżesz, który powiedział synom Izraela: Proroka jak ja wzbudzi wam Pan, wasz Bóg, spośród waszych braci. Jego będziecie słuchać.

Dzieje Apostolskie 7:38

On to był w zgromadzeniu na pustyni z aniołem, który mówił do niego na górze Synaj i z naszymi ojcami. On przyjął żywe słowa Boże, aby nam je przekazać.

Dzieje Apostolskie 7:39

Lecz nasi ojcowie nie chcieli mu być posłuszni, ale odepchnęli go i zwrócili swoje serca ku Egiptowi.

Dzieje Apostolskie 7:40

Powiedzieli do Aarona: Zrób nam bogów, którzy będą szli przed nami, bo nie wiemy, co się stało z tym Mojżeszem, który nas wyprowadził z ziemi Egiptu.

Dzieje Apostolskie 7:41

I zrobili cielca w tych dniach, i złożyli ofiarę temu bożkowi, i cieszyli się dziełami swoich rąk.

Dzieje Apostolskie 7:42

Wtedy Bóg odwrócił się od nich i oddał ich w służbę zastępom nieba, jak jest napisane w księdze proroków: Czy mi składaliście zabite zwierzęta i inne ofiary na pustyni przez czterdzieści lat, domu Izraela?

Dzieje Apostolskie 7:43

Raczej obnosiliście namiot Molocha i gwiazdę waszego boga Remfana, wizerunki, które sobie zrobiliście, żeby oddawać im cześć. Dlatego zaprowadzę was poza Babilon.

Dzieje Apostolskie 7:44

Nasi ojcowie mieli na pustyni Namiot Świadectwa, jak zarządził ten, który powiedział Mojżeszowi, aby go uczynił według wzoru, który widział.

Dzieje Apostolskie 7:45

Nasi ojcowie z Jozuem wzięli go i wnieśli do posiadłości pogan, których Bóg wypędził sprzed oblicza naszych ojców, aż do dni Dawida;

Dzieje Apostolskie 7:46

Który znalazł łaskę przed Bogiem i prosił, aby mógł znaleźć przybytek dla Boga Jakuba.

Dzieje Apostolskie 7:47

Lecz Salomon zbudował mu dom.

Dzieje Apostolskie 7:48

Najwyższy jednak nie mieszka w świątyniach uczynionych ręką, jak mówi prorok:

Dzieje Apostolskie 7:49

Niebo jest moim tronem, a ziemia podnóżkiem moich stóp. Jakiż dom mi zbudujecie, mówi Pan, albo gdzie jest miejsce mego odpoczynku?

Dzieje Apostolskie 7:50

Czy tego wszystkiego nie uczyniła moja ręka?

Dzieje Apostolskie 7:51

Ludzie twardego karku, nieobrzezanego serca i uszu! Wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu. Jak wasi ojcowie, tak i wy!

Dzieje Apostolskie 7:52

Którego z proroków nie prześladowali wasi ojcowie? Pozabijali też tych, którzy przepowiadali przyjście Sprawiedliwego, którego wy staliście się teraz zdrajcami i mordercami.

Dzieje Apostolskie 7:53

Wy, którzy otrzymaliście prawo przez rozporządzenie aniołów, lecz nie przestrzegaliście go.

Stefan zamordowany

Dzieje Apostolskie 7:54

Gdy to usłyszeli, wpadli w gniew i zgrzytali na niego zębami.

Dzieje Apostolskie 7:55

A on, pełen Ducha Świętego, patrzył uważnie w niebo i ujrzał chwałę Boga i Jezusa stojącego po prawicy Boga.

Dzieje Apostolskie 7:56

I powiedział: Oto widzę niebiosa otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Boga.

Dzieje Apostolskie 7:57

oni podnieśli wielki krzyk, zatkali sobie uszy i jednomyślnie się na niego rzucili.

Dzieje Apostolskie 7:58

Wyrzucili go poza miasto i kamienowali, a świadkowie złożyli swoje szaty u stóp młodzieńca zwanego Saulem.

Dzieje Apostolskie 7:59

Tak kamienowali Szczepana, modlącego się tymi słowy: Panie Jezu, przyjmij mojego ducha.

Dzieje Apostolskie 7:60

A upadłszy na kolana, zawołał donośnym głosem: Panie, nie poczytaj im tego za grzech. A gdy to powiedział, zasnął.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańskawięcej o Biblii Gdańskiej tutaj