1 Księga Kronik 16

1 Księga Kronik 16

Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

Arka umieszczona w namiocie

1 Księga Kronik 16:1

A gdy przynieśli arkę Boga i umieścili ją pośrodku 1 namiotu 2 wzniesionego przez Dawida, złożyli całopalenia i ofiary pojednawcze przed Bogiem.

Podobne wersety
Podobne wersety: Wyjścia 18:12; Wyjścia 40:32; Kapłańska 1:3; Kapłańska 4:14; Kapłańska 7:29; Kapłańska 17:5; Liczb 6:16; Liczb 10:10; Powtórzonego Prawa 1:17; Powtórzonego Prawa 26:10; Powtórzonego Prawa 27:7; Jozuego 4:5; Jozuego 7:23; 1 Samuela 5:1; 1 Samuela 5:2; 1 Samuela 5:10; 1 Samuela 10:8; 1 Samuela 17:45; 2 Samuela 3:35; 2 Samuela 6:2; 2 Samuela 6:4; 2 Samuela 6:6; 2 Samuela 6:12; 2 Samuela 6:17; 2 Samuela 6:18; 2 Samuela 7:2; 2 Samuela 15:32; 1 Królewska 3:15; 1 Królewska 8:64; 1 Królewska 11:2; 1 Królewska 15:3; 1 Kronik 13:5; 1 Kronik 13:6; 1 Kronik 13:10; 1 Kronik 13:12; 1 Kronik 13:13; 1 Kronik 15:1; 1 Kronik 15:2; 1 Kronik 16:1; 1 Kronik 16:2; 1 Kronik 16:6; 1 Kronik 17:16; 1 Kronik 22:1; 2 Kronik 1:4; 2 Kronik 7:7; 2 Kronik 35:3; Ezdrasza 8:35; Hioba 1:6; Psalmów 27:9; Ezechiela 34:24

1 Księga Kronik 16:2

A gdy Dawid skończył składanie całopaleń i ofiar pojednawczych, błogosławił lud w imię PANA. 3

1 Księga Kronik 16:3

I rozdał wszystkim Izraelitom, tak mężczyźnie, jak i kobiecie, po bochenku chleba i po kawałku mięsa oraz po bukłaku wina. 4

1 Księga Kronik 16:4

Ustanowił też niektórych Lewitów sługami przed arką PANA, aby wspominali i chwalili go, i dziękowali PANU, Bogu Izraela:

1 Księga Kronik 16:5

Asafa, naczelnika, a po nim Zachariasza, Jejela, Szemiramota, Jechiela, Mattitiasza, Eliaba, Benajasza i Obed-Edoma: Jejela do gry na instrumentach: cytrach i harfach, a Asafa – na cymbałach;

1 Księga Kronik 16:6

A kapłanów Benajasza i Jachaziela, aby stali nieustannie z trąbami przed arką przymierza Boga.

1 Księga Kronik 16:7

Wtedy w tym dniu Dawid postanowił po raz pierwszy, aby Asaf i jego bracia chwalili PANA tym psalmem 5:

Psalms 105, 96 and 106

Pieśń dziękczynna Dawida 

1 Księga Kronik 16:8

Wysławiajcie PANA, wzywajcie jego imienia, opowiadajcie między narodami sprawy jego. 6 7

1 Księga Kronik 16:9

Śpiewajcie mu, śpiewajcie mu psalmy, rozmawiajcie o wszystkich jego cudach.

1 Księga Kronik 16:10

Chlubcie się jego świętym imieniem, niech się raduje serce szukających PANA. 8

1 Księga Kronik 16:11

Szukajcie PANA i jego mocy, szukajcie zawsze jego oblicza 9.

1 Księga Kronik 16:12

Przypominajcie sobie dzieła, które czynił, jego cuda i wyroki jego ust.

1 Księga Kronik 16:13

Wy, potomkowie Izraela, jego sługi; wy, synowie Jakuba, jego wybrańcy!

1 Księga Kronik 16:14

On jest PANEM, naszym Bogiem, jego sądy na całej ziemi.

1 Księga Kronik 16:15

Pamiętajcie zawsze o jego przymierzu, o słowie, które nakazał po tysiąc pokoleń; 10

1 Księga Kronik 16:16

O przymierzu, które zawarł z Abrahamem 11, i o przysiędze złożonej Izaakowi.

1 Księga Kronik 16:17

Ustanowił je jako prawo dla Jakuba 12, jako wieczne przymierze dla Izraela;

1 Księga Kronik 16:18

Mówiąc: Tobie dam ziemię Kanaan jako dział waszego dziedzictwa;

1 Księga Kronik 16:19

Kiedy było was niewielu, byliście nieliczni i obcy w niej.

1 Księga Kronik 16:20

I wędrowali od narodu do narodu, z jednego królestwa do innego ludu;

1 Księga Kronik 16:21

Nikomu nie pozwolił ich krzywdzić, nawet karcił królów z ich powodu 13, mówiąc;

1 Księga Kronik 16:22

Nie dotykajcie moich pomazańców, a moim prorokom nie czyńcie nic złego.

1 Księga Kronik 16:23

Śpiewaj PANU, cała ziemio, opowiadajcie dzień po dniu o jego zbawieniu. 14

1 Księga Kronik 16:24

 Głoście wśród narodów jego chwałę, pośród wszystkich ludów – jego cudowne dzieła;

1 Księga Kronik 16:25

Wielki bowiem jest PAN i godny wszelkiej chwały, straszliwszy nad wszystkich bogów;

1 Księga Kronik 16:26

Gdyż wszyscy bogowie narodów  bożkami, a PAN uczynił niebiosa.

1 Księga Kronik 16:27

Chwała i cześć przed nim, moc i radość w jego przybytku 15.

1 Księga Kronik 16:28

Oddajcie PANU, rodziny narodów, oddajcie PANU chwałę i moc.

1 Księga Kronik 16:29

Oddajcie PANU chwałę jego imienia. Przynoście dary i przychodźcie przed jego oblicze. Oddajcie PANU pokłon w ozdobie świętości.

1 Księga Kronik 16:30

Zadrżyj przed nim, cała ziemio. Świat będzie utwierdzony, aby się nie poruszył.

1 Księga Kronik 16:31

Niech się weselą niebiosa i niech się raduje ziemia, niech mówią wśród narodów: PAN króluje!

1 Księga Kronik 16:32

Niech zaszumi morze 16i to, co je napełnia, niech radują się pola i wszystko, co jest na nich. 17

1 Księga Kronik 16:33

Wtedy radośnie wykrzykną leśne drzewa przed PANEM, bo idzie, aby sądzić ziemię. 18

1 Księga Kronik 16:34

Wysławiajcie PANA, bo jest dobry, bo jego miłosierdzie trwa na wieki. 19

1 Księga Kronik 16:35

I mówcie: Zbaw nas, BOŻE naszego zbawienia, i zgromadź nas, i wybaw nas od pogan, abyśmy wielbili twoje święte imię i chlubili się twoją chwałą.20

1 Księga Kronik 16:36

Błogosławiony PAN, Bóg Izraela, na wieki wieków 21. I cały lud powiedział: Amen i chwalił PANA.

Ludzie wyznaczeni do służby przed arką

1 Księga Kronik 16:37

Dawid zostawił tam przed arką przymierza PANA Asafa i jego braci, aby nieustannie pełnili służbę przed arką, według potrzeby każdego dnia;

1 Księga Kronik 16:38

Także Obed-Edoma i ich braci, sześćdziesięciu ośmiu; a Obed-Edoma, syna Jedutuna, i Chosę uczynił odźwiernymi.

1 Księga Kronik 16:39

Kapłana Sadoka i jego braci kapłanów pozostawił przed przybytkiem PANA na wyżynie w Gibeonie 22;

1 Księga Kronik 16:40

Aby składali PANU nieustannie, rano i wieczorem, całopalenia na ołtarzu całopaleń, zgodnie ze wszystkim, co jest napisane w Prawie PANA, które nadał on Izraelowi;

1 Księga Kronik 16:41

A z nimi pozostawił Hemana i Jedutuna oraz resztę wybranych, imiennie wyznaczonych, aby chwalili PANA, bo jego miłosierdzie trwa na wieki.

1 Księga Kronik 16:42

I u nich, u Hemana i Jedutuna, pozostawił trąby i cymbały dla grających na tych i na innych instrumentach muzycznych dla Boga. Synowie zaś Jedutuna byli odźwiernymi.

1 Księga Kronik 16:43

Potem cały lud się rozszedł, każdy do swego domu. Dawid też wrócił, aby błogosławić swojemu domowi. 23

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj

Przypisy

W dużej mierze oparte na komentarzach DailyReadings.co.uk

 1. 1 Krn 16:1: centralna pozycja arki nieprzypadkowa
 2. 1 Krn 16:1: por. 1 Kronik 15:1:  A gdy Dawid zbudował sobie domy w mieście Dawida, przygotował miejsce dla arki Boga i rozbił jej namiot.
 3. 1 Krn 16:2: por. Powtórzonego Prawa 12:7 – błogosławieństwo obejmowało radość i wspólne świętowanie („Będziecie je tam jedli przed PANEM, waszym Bogiem, i będziecie się radowali całym dobytkiem waszych rąk, wy i wasze rodziny, którymi pobłogosławił cię PAN, twój Bóg”) oraz zapewnienie pożywienia (por. Jakuba 2:15-16). Można spekulować, czy Dawid korzystał ze słów Aarona: Liczb 6:23-26 
 4. 1 Krn 16:3: por. Rodzaju 14:18 i to, co uczynił Melchizedek, król Salemu (Jerozolimy). Melchizedek stanowi typ Jezusa (porównaj: Ostatnia Wieczerza), ale też Dawida, pełniącego tu rolę kapłana-króla. Chrystus, podobnie jak Dawid (por. poprzedni werset), błogosławi swoich uczniów, kiedy wstępuje do Boga (Łukasza 24:50)
 5. 1 Krn 16:7: oparty na Psalmie 105; Psalmie 96 i Psalmie 106 (w tej kolejności) – pokazuje to, że Psalmy były pisane pod wpływem ważnych wydarzeń w życiu narodu
 6. 1 Krn 16:8-22 – por. Psalm 105:1-15.
 7. 1 Krn 16:8: Echa wersetu znajdują się także w Izajasza 12:4: Wysławiajcie PANA, wzywajcie jego imienia, rozgłaszajcie wśród ludów jego dzieła, przypominajcie, że jego imię jest wywyższone 
 8. 1 Krn 16:10: Owocem Ducha Świętego jest radość: Galacjan 5:22; por. Habakuka 3:18. Stąd napomnienie Pawła w Liście do Filipian w kolejnych wersetach: Filipian 1:4; Filipian 1:18; Filipian 1:25-26; Filipian 2:2; Filipian 2:17-18; Filipian 2:28; Filipian 3:3; Filipian 4:4; Filipian 4:10
 9. 1 Krn 16:11: wg Psalmu 27:8 Dawid szukał oblicza PANA swoim sercem, teraz te słowa kieruje do całego ludu. Szukanie PANA to nasz obowiązek – Izajasza 55:6.
 10. 1 Krn 16:15: porównaj: Powtórzonego Prawa 7:9 – Uznaj więc, że PAN, twój Bóg, jest Bogiem, Bogiem wiernym, który zachowuje przymierze i miłosierdzie do tysiącznego pokolenia względem tych, którzy go miłują i przestrzegają jego przykazań
 11. 1 Krn 16:16: dzięki Chrystusowi stajemy się częścią przymierza (Galacjan 3:29); umiejscowienie arki w Jerozolimie to jeden z etapów wypełniania Bożej obietnicy – Rodzaju 17:8.
 12. 1 Krn 16:17: Chrystus będzie panował nad domem Jakuba – Łukasza 1:33; a wraz z nim wybrani – Objawienia 5:10; Objawienia 20:6
 13. 1 Krn 16:21: porównaj sytuację z Abimelechem – Rodzaju 20:3
 14. 1 Krn 16:23-33 – por. Psalm 96:2-13
 15. 1 Krn 16:27: werset Psalmu 96:6 brzmi bardzo podobnie, ale zamiast מָקוֹם (makom/przybytek, miejsce) używa słowa מִקְדָּשׁ (mikdasz) – świątynia, co pokazuje inny czas powstania 1 Księgi Kronik.
 16. 1 Krn 16:32: Morze bywa ukazane jako narody – por. Izajasza 5:30.
 17. 1 Krn 16:32: Werset brzmi bardzo podobnie do: Psalm 96:11; Psalm 98:7
 18. 1 Krn 16:33: porównaj: Psalm 96:12-13 – czyżby drzewa symbolizowały ludzi, którzy oczekują na sąd? Porównaj werset poprzedni.
 19. 1 Krn 16:34: 1 Księga Kronik 16:34 – por. Psalm 106:1
 20. 1 Krn 16:35-36– por. Psalm 106:1 i Psalm 106:47-48
 21. 1 Krn 16:36: lub: od wieku do wieku; por. Psalm 106:48
 22. 1 Krn 16:39:Przybytek w Gibeonie, wykonany z brązu (miedzi), który istniał obok arki w Jerozolimie, może symbolizować Prawo Mojżeszowe – 1 Kronik 16:39-42; 1 Kronik 21:29; 2Kronik 1:2-3; 2Kronik 1:5-6; 1 Królewska 3:4. Tymczasem Arka w Jerozolimie może wskazywać na Nowe Przymierze – zwróćmy uwagę, że nie znajduje się w Przybytku, ale Dawid stawia dla niej namiot – porównaj werset 1. W powyższej pieśni nie ma też wymienionego Mojżesza, mimo że Arka była częścią nakazanego przez Mojżesza Prawa. Kolejne wersety powyższej pieśni – w. 8, 14, 23-24, 28-33, pokazują, że chwała Boga miała dotrzeć do narodów, a nie tylko do jednego z nich – np. w. 24: „Głoście wśród narodów jego chwałę, pośród wszystkich ludów – jego cudowne dzieła”. Przy arce nie ma wspomnianych całopaleń – tymczasem w Gibeonie one były – por. werset 40. Zapowiedź zniesienia obowiązkowych ofiar?
 23. 1 Krn 16:43: 2 Samuela 6:19-20 odnotowuje, że Dawida spotkała przykrość: „I Mikal, córka Saula, wyszła naprzeciw Dawidowi, i powiedziała: O jakże wspaniały był dziś król Izraela, który się obnażył dziś na oczach służących swych sług, tak jak się obnaża jakiś niepoważny człowiek!”