Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

1 List Jana 1: tekst

komentarz -> kliknięcie powoduje przeniesienie do komentarza do wersetu poniżej tekstu rozdziału

Słowo życia

1 List Jana 1:1

To, co było od początku, co słyszeliśmy, co widzieliśmy na własne oczy, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce, o Słowie życia; [komentarz]

Przekład interlinearny
ἦν ἀπ’ ἀρχῆς ἀκηκόαμεν
Ho ēn ap’ archēs ho akēkoamen ho
co było od początku co słyszeliśmy co
G3739 G1510 G575 G746 G3739 G191 G3739
ἑωράκαμεν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν   ἐθεασάμεθα καὶ
heōrakamen tois ophthalmois hēmōn ho etheasametha kai
widzieliśmy oczami naszymi co zobaczyliśmy i
G3708 G3588 G3788 G1473 G3739 G2300 G2532
αἱ χεῖρες ἡμῶν ἐψηλάφησαν περὶ τοῦ Λόγου
hai cheires hēmōn epsēlaphēsan peri tou logou
ręce nasze dotykały o słowie
G3588 G5495 G’1473 G5584 G4012 G3588 G3056
τῆς ζωῆς
tēs zōēs
życia
G3588 G2222

1 List Jana 1:2

(Bo życie zostało objawione, a my je widzieliśmy i świadczymy o nim, i zwiastujemy wam to życie wieczne, które było u Ojca, a nam zostało objawione). [komentarz]

Przekład interlinearny

1 List Jana 1:2: przekład interlinearny

καὶ ζωὴ ἐφανερώθη, καὶ ἑωράκαμεν καὶ
kai zōē ephanerōthē kai heōrakamen kai
i życie zostało objawione i widzieliśmy i
G2532 G3588 G2222 G5319 G2532 G3708 G2532
μαρτυροῦμεν καὶ ἀπαγγέλλομεν ὑμῖν τὴν ζωὴν τὴν
martyroumen kai apangellomen hymin tēn zōēn tēn
dajemy świadectwo i ogłaszamy wam życie
G3140 G2532 G518 G4771 G3588 G2222 G3588
αἰώνιον, ἥτις ἦν πρὸς τὸν Πατέρα καὶ
aiōnion hētis ēn pros ton patera kai
wieczne które było u Ojca i
G166 G3748 G1510 G4314 G3588 G3962 G2532
ἐφανερώθη ἡμῖν,—
ephanerōthē hēmin
zostało objawione nam
G5319 G1473

1 List Jana 1:3

To, co widzieliśmy i słyszeliśmy, to wam zwiastujemy, abyście i wy mieli z nami społeczność, a nasza społeczność to społeczność z Ojcem i z jego Synem, Jezusem Chrystusem. [komentarz]

Przekład interlinearny

1 List Jana 1:3: przekład interlinearny

ἑωράκαμεν καὶ ἀκηκόαμεν ἀπαγγέλλομεν καὶ ὑμῖν
ho heōrakamen kai akēkoamen apangellomen kai hymin
co widzieliśmy i słyszeliśmy ogłaszamy i wam
G3739 G3708 G2532 G191 G518 G2532 G4771
ἵνα καὶ ὑμεῖς κοινωνίαν ἔχητε μεθ’ ἡμῶν
hina kai hymeis koinōnian echēte meth’ hēmōn
aby także wy wspólnotę mielibyście z nami
G2443 G2532 G4771 G2842 G2192 G3326 G1473
καὶ κοινωνία δὲ ἡμετέρα μετὰ
kai koinōnia de hēmetera meta
i wspólnota a nasza z
G2532 G3588 G2842 G1161 G3588 G2251 G3326
τοῦ Πατρὸς καὶ μετὰ τοῦ Υἱοῦ αὐτοῦ
tou Patros kai meta tou Huiou autou
Ojcem i z Synem jego
G3588 G3962 G2532 G3326 G3588 G5207 G846
Ἰησοῦ Χριστοῦ
Iēsou Christou
Jezusem Chrystusem
G2424 G5547

1 List Jana 1:4

A piszemy to wam, aby wasza radość była pełna. [komentarz]

Przekład interlinearny/audio

1 List Jana 1:4: przekład interlinearny

καὶ ταῦτα γράφομεν ἡμεῖς ἵνα χαρὰ
kai tauta graphomen hēmeis hina chara
i te piszemy my aby radość
H2532 H3778 H1125 H1473 H2443 H3588 H5479
ἡμῶν πεπληρωμένη
hēmōn ē peplērōmenē
nasza była pełna
H1473 H1510 H4137

Chodzenie w świetle

1 List Jana 1:5

Przesłanie zaś, które słyszeliśmy od niego i wam zwiastujemy, jest takie: Bóg jest światłością i nie ma w nim żadnej ciemności.

1 List Jana 1:6

Jeśli mówimy, że mamy z nim społeczność, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie czynimy prawdy.

1 List Jana 1:7

A jeśli chodzimy w światłości, tak jak on jest w światłości, mamy społeczność między sobą, a krew Jezusa Chrystusa, jego Syna, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu.

1 List Jana 1:8

Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, sami siebie zwodzimy i nie ma w nas prawdy.

1 List Jana 1:9

Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby nam przebaczyć grzechy i oczyścić nas z wszelkiej nieprawości.

1 List Jana 1:10

Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, robimy z niego kłamcę i nie ma w nas jego słowa.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj

1 List Jana 1:: komentarze

1 List Jana 1:1: Ciekawa różnica w porównaniu z prologiem Ewangelii Jana

treść wersetu: 1 Jana 1:1 - kliknij, żeby rozwinąć
Piszemy wam o tym, co było od początku.
O tym, co słyszeliśmy i widzieliśmy na własne oczy, co oglądaliśmy i dotykaliśmy własnymi rękami – o Słowie Życia. (B. Paulistów)

Fragment nawiązuje do prologu Ewangelii Jana (Jana 1), ale wbrew tradycyjnej identyfikacji Słowa z Jezusem, w powyższym wersecie autor nie personalizuje Słowa Życia – użyty zostaje zaimek w rodzaju nijakim („co było od początku”, zamiast „ten, który był od początku”).

1 List Jana 1:2: Życie wieczne a Słowo z prologu Jana

treść wersetu: 1 Jana 1:2 - kliknij, żeby rozwinąć
bo Życie zostało objawione i widzieliśmy Je, i świadczymy o Nim, i głosimy wam Życie wieczne, które było zwrócone ku Ojcu, a nam zostało objawione (P. Ekum.)

Trzy czasowniki w stronie czynnej, ale dwa w czasie teraźniejszym. Najpierw uczniowie „widzieli Życie”, a teraz „świadczą” i „głoszą” je.

Inne nawiązanie do prologu to słowa” Życie wieczne, które było zwrócone ku Ojcu” – bądź „było u Ojca”, jak chce większość przekładów. Greka ma to samo wyrażenie w Jana 1:1, różni je jedynie dopełnienie:
a) Słowo było – πρὸς τὸν Θεόν (u Boga)
b) Życie wieczne było – πρὸς τὸν Πατέρα (u Ojca)

Porównując oba teksty, dochodzimy do wniosku, że dla autora (autorów) 0bu fragmentów Bóg = Ojciec, a Życie Wieczne = Słowo.

Cały werset to paranteza (zdanie wtrącone) – myśl autora z w. 1. jest kontynuowana w kolejnym wersecie – 3.

1 List Jana 1:3: Brak trynitarnej formuły

treść wersetu: 1 Jana 1:3 - kliknij, żeby rozwinąć
to, co widzieliśmy i usłyszeliśmy, głosimy również wam, abyście i wy trwali we wspólnocie z nami. My zaś trwamy we wspólnocie z Ojcem i Jego Synem, Jezusem Chrystusem. (P. Ekum.)

Ważne rozróżnienie – Syn nie jest „Bogiem Synem”, ale jego, czyli Boga Synem. Syn Boży jest synem Boga (patrz poprzedni komentarz).

Werset nie ma również słynne formuły trynitarnej – społeczność nie jest więc z osobami Trójcy, ale Bogiem i jego synem (brak Ducha Świętego).

1 List Jana 1:4: Wariant tekstowy

treść wersetu: 1 Jana 1:4 - kliknij, żeby rozwinąć
 Piszemy to w tym celu, aby nasza radość była pełna. (B. Tysiąclecia V)

Różnica między Textus Receptus a obecnie uznawanym tekstem greckim NT (np. Nestle Aland) w tym wersecie to zastąpienie „υμιν” (wam) przez  „hēmeis” (my) my piszemy. Przeważająca większość wariantów tekstowych NT jest właśnie takiego typu, czyli niemających wpływu na przesłanie tekstu. Jednak oba czytania obecnie są uważane za równie możliwe, co potwierdza np. Novum Testamentum Graece (USB5).