Słowo w prologu Jana

Kim, a może czym jest słowo w prologu Ewangelii Jana? Czy było preegzystującym Bogiem-Synem, planem Boga, który znalazł wypełnienie w narodzinach Jezusa – wyczekiwanego Mesjasza, a może innym określeniem na Jezusa? Podczas naszej dyskusji zajęliśmy się dwoma stanowiskami.

Podczas rozmowy pod lupę wzięliśmy prolog Jana. „Na początku było Słowo…”, chociaż jak twierdzi pierwszy z uczestników dyskusji, nie ma powodów, by nie przetłumaczyć tego wersetu jako „Na początku był Słowo…”. Z takim poglądem nie zgadza się drugi z uczestników naszej wymiany zdań. Zapraszamy do zapoznania się z cała dyskusją i argumentami obydwu stron.

Słowo w prologu Jana – nagranie dyskusji

Zobacz także: Jana 1:1 [komentarz]

Słowo w prologu Jana – wykorzystane wersety

Omawiane wersety biblijne
Ewangelia Jana 1:1-14
Ks. Objawienia 19:13
1 List Jana 1:1-5
Ks. Micheasza 5:2
1 Piotra 1:23-25
Ew. Jana 12:48
Ew. Jana 14:24
Ew. Łukasza 8:11
L. Jakuba 1:18
L. do Rzymian 1:3
1 L. do Koryntian 15:54
L. do Rzymian 9:9
K. Hioba 10:13
2 Samuela 12:9-10
Ks. Syracha 24:8
1 Koryntian 1:30
1 Koryntian 2:1
Ks. Przysłów 8:22-31
Słowo w prologu Jana / Ew. Jana 1:1-16

Słowo w prologu Jana / Ew. Jana 1:1-16

Zobacz przykładową definicję słowa Logos