Rzymian 5:10: treść

Jeżeli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem dzięki śmierci Jego Syna, to tym bardziej dostąpimy zbawienia dzięki Jego życiu, gdy jesteśmy z nim pojednani. (B. Poznańska)

Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć jego Syna, tym bardziej, będąc pojednani, będziemy ocaleni przez jego życie. (UBG)

Rzymian 5:10: komentarz

Rzymian 5:10: Chrystus umarł – naprawdę

Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć jego Syna , tym bardziej, będąc pojednani, będziemy ocaleni przez jego życie.

Zwraca uwagę czytelnika, że apostoł pisze wprost o śmierci Chrystusa. Doktryna trynitarna zakłada, że ukrzyżowany Jezus na jakiś sposób żyje (upraszczając, umiera jego ludzka natura, boska nadal żyje), ale Paweł nie czyni podobnego rozróżnienia. Dla niego Chrystus umarł w pełni – jakkolwiek to brzmi, a jego wyjątkowość względem innych przedstawicieli rodzaju ludzkiego to fakt, że jak wierzył Paweł, Jezus zmartwychwstał. Autorzy pism Nowego Testamentu nie znają późniejszych subtelności teologicznych Kościoła: wg Objawienia 1:18 Jezus stwierdza: „byłem umarły”, wg Hebrajczyków 2:9 Jezus doznaje „śmierci męczeńskiej” (B. Poznańska), a mowa Piotra (Dzieje 2:23-24) do zgromadzonych w Jerozolimie zawiera takie stwierdzenia jak: „ukrzyżowaliście i zabiliście” i ” Bóg wskrzesił, uwolniwszy od boleści śmierci”. Paweł w innych miejscach potwierdza swój pogląd na śmierć Jezusa (Rzymian 5:8; 1 Koryntian 15:3; Filipian 2:8).

Rzymian 5:10: śmierć Chrystus – nie sama idea męczeństwa

Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć jego Syna, tym bardziej, będąc  pojednani , będziemy ocaleni przez jego życie .

Dla Pawła kluczową ideą jest, że ze śmiercią Chrystusa związane jest pojednanie z Bogiem; por. Kolosan 1:21-22; 2 Koryntian 5:19 (por. Hebrajczyków 2:17; Hebrajczyków 10:19-22; Jana 10:15; Objawienia 5:9; Kapłańska 17:11; Izajasza 53:5).

Rzeczownik katallagē (pojednanie) pojawia się u Pawła łącznie 4 razy (Rzymian 5:11; Rzymian 11:15; 2 Koryntian 5:18-19); czasownik katallassō pięć razy (dwukrotnie w Rzymian 5:10; 2 Koryntian 5:18; ; 2 Koryntian 5:19; 2 Koryntian 5:20; czasownik apokatallassō (ze wzmacniającym znaczenie przedrostkiem) trzy razy (Efezjan 2:16; Kolosan 1:20; Kolosan 1:22). Paweł zaledwie raz używa słowa związanego z pojednaniem (czasownik katallassō) w znaczeniu pozateologicznym (1 Koryntian 7:11). 1 .

Mounce zauważa: „W klasycznej Grece katallassō zwykle oznaczało zejście się dwóch osób po okresie wrogości; było rzadko używane w sensie religijnym. Prawdopodobnie wynika to z faktu, że w religiach pogańskich relacji ludzko-boskiej brakowało osobistego zaangażowania i zamiast tego wymagano obłaskawianie bóstwa”.2

Rzymian 5:10: śmierć tak, ale również zmartwychwstanie!

Należy też podkreślić, że kluczowe dla zrozumienia teologii Pawła jest zdanie sobie sprawy, że ważniejsze niż śmierć męczeńska jest zmartwychwstanie. W innym miejscu (1 Koryntian 15:13-14) pisze:

(13) Jeśli bowiem nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wskrzeszony.
(14) A jeśli Chrystus nie został wskrzeszony, to daremne jest nasze głoszenie, daremna też wasza wiara.

Sama śmierć nic nie rozwiązuje: nie jest okupem w popularnym rozumieniu, o ile po niej nie następuje zmartwychwstanie, które staje się udziałem wszystkich wierzących.

Rzymian 5:10: Pawłowe porównanie

Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć jego Syna,  tym bardziej , będąc pojednani, będziemy ocaleni przez jego życie.

Paweł pisze: πολλῷ μᾶλλον καταλλαγέντες σωθησόμεθα ἐν τῇ ζωῇ αὐτοῦ, posługując się celownikiem dla dokonania porównania. Ta konstrukcja jest dość rzadka, Daniel B. Wallace opisuje ją tak:

Rzeczownik w celowniku, gdy występuje po lub przed przymiotnikiem lub przysłówkiem w stopniu wyższym, może być użyty do wskazania stopnia, do jakiego porównanie jest prawdziwe lub stopnia różnicy, która istnieje w porównaniu. To użycie jest dość rzadkie. 3

Paweł używa podobnego zabiegu werset wcześniej (Rzymian 5:9: Tym bardziej więc teraz, będąc usprawiedliwieni jego krwią); zobacz także: Filipian 1:23; Filipian 2:12; Hebrajczyków 1:4; Hebrajczyków 10:25; Mateusza 6:30; Marka 10:48; Łukasza 18:39; Rzymian 5:15; Rzymian 5:17; 2 Koryntian 3:9; 2 Koryntian 3:11.

Rzymian 5:10

Rzymian 5:10

Przypisy
  1. Dictionary of Ethics and Scripture; red. Joel B. Green; Baker Academic; 2011 r.; s. 659
  2. „Mounce’s Complete Expository Dictionary of Old and New Testament Words; red. William D. Mounce; s. 565
  3. Daniel B. Wallace; Greek Grammar. Beyond the Basics; 1996 r.; s. 167-168