Prof. Colin Brown: Co oznacza tytuł Syn Boży

 Profesor Colin Brown (Fuller Theological Seminary) w piśmie teologicznym Ex Auditu, zawarł następujący opis, kim jest Syn Boży. Analizując wersety, zawierające sformułowanie „Syn Boży”, stwierdził:

W świetle tych fragmentów w ich kontekście, tytuł „Syn Boży” sam w sobie nie jest określeniem osobowego bóstwa ani wyrażeniem metafizycznego rozróżnienia w obrębie samego Bóstwa (Trójcy – red.). tak naprawdę, aby być „Synem Bożym” oznacza, iż trzeba być istotą, która nie jest Bogiem. To określenie opisujące stworzenie, wskazujące na jego szczególną relację z Bogiem. W szczególności, odnosi się ono do reprezentanta Boga, Bożego wiceregenta (Colin Brown, Ex Auditu 7, 1991, strony 83-100).

Fuller dostrzega więc istotną różnicę między interpretacją tytułu „Syn Boży” w sensie substancjonalnym, co posłużyło do sformułowania późniejszych doktryn na temat Jezusa Chrystusa. Badacz dostrzega znaczenie tytułu w kontekście teologii Izraela I wieku, co znajduje odzwierciedlenie w Nowym Testamencie. W Jana 1:49 czytamy:

Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela! (Biblia Tysiąclecia)

– słowa, które Natanael kieruje do Pana Jezusa, pokazują, że nazywa go jednocześnie:
* rabbim (nauczycielem)
* Królem Izraela
* Synem Bożym

Ten i inne wersety wskazują, że niemożnością jest postrzeganie tytułu „Syn Boży” jako jednej osoby z bytu, który teologowie późniejszego chrześcijaństwa nazwali Trójcą; w umyśle Hebrajczyka I wieku zrównanie jedynego Boga (tak interpretują tytuł „Syn Boży” trynitarni teologowie) z nauczycielem czy nawet królem było ciężkim bluźnierstwem.

 W dziale cytaty prezentujemy jedynie krótkie fragmenty prac lub wypowiedzi. Bardziej pogłębione teksty na temat Jezusa Chrystusa znajdziesz w kategorii Pytania i odpowiedzi – Jezus Chrystus 
Prof. Colin Brown: Co oznacza tytuł Syn BożyProf. Colin Brown: Co oznacza tytuł Syn Boży

Prof. Colin Brown: Co oznacza tytuł Syn Boży