Syn Boży w Starym Testamencie

„Syn Boży” to tytuł, który w Biblii odnosi się do całego narodu Izraela (Wyjścia 4:22; Ozeasza 11:1), uczniów Jezusa (por. Mateusza 23:8-10; 1 Jana 3:1-2) czy króla Izraela (1 Kronik 28:6; Psalm 2:7). I właśnie o królu Izraela jako Synu Bożym pisał Joseph Ratzinger w swojej książce „Einführung in das Christentum” („Wprowadzenie w chrześcijaństwo”).

Joseph Ratzinger: Syn Boży w Starym Testamencie

Joseph Ratzinger: Syn Boży w Starym Testamencie

Joseph Ratzinger: Syn Boży w Starym Testamencie

Ratzinger zauważa, że wyrażenie „Syn Boży” wywodzi się z teologii „króla” w Starym Testamencie, która „opiera się na demitologizacji orientalnej teologii „króla” i wyraża jej przemianę w teologię „narodu wybranego” Izraela”. Orientalna teologia zostaje przekształcona w teologię wybrania. W Psalmie 2:7 („Ty jesteś moim synem, dzisiaj cię zrodziłem. Proś mnie, a dam ci narody w dziedzictwo i krańce ziemi”) król Izraela słyszy słowa, które wywodzą się z orientalnych obrzędów koronacyjnych. Jednak zrodzenie nie jest dosłowne – takim było jedynie w Egipcie. W Babilonie już „ten sam rytuał został w dużej mierze zdemitologizowany, a pogląd, że król jest synem Bożym, był postrzegany jako nadanie sankcji prawnej”.

Ratzinger pisze:

Następnie formułę przejął dwór Dawida, sens mitologiczny z pewnością został całkowicie odsunięty na bok. Ideę fizycznego spłodzenia króla przez bóstwo zastępuje się poglądem, że król staje się synem tu i teraz; akt prokreacji polega na akcie wybrania przez Boga. Król jest synem nie dlatego, że został zrodzony przez Boga, ale dlatego, że został wybrany przez Boga. Nie chodzi tu o wydarzenie fizyczne (…)

Następnie zwraca uwagę na ewolucję w postrzeganiu synostwa Bożego. Wcześniej to cały naród jest tak nazywany (np. Wyjścia 4:22), następnie „w czasach królów opis ten przenosi się na władcę, oznacza to, że to w nim, następcy Dawida, skupia się powołanie Izraela; że stoi za Izraelem i jednoczy w sobie tajemnicę obietnicy, powołania, miłości, która spoczywa nad Izraelem”.

Joseph Ratzinger; „Wprowadzenie w chrześcijaństwo” – powyżej wykorzystano przekład na angielski (161-162): „Introduction to Christianity”, 1969 r.; s. 161-162

Zobacz także: Syn Boży w Biblii: król Izraela czy Bóg Syn?