List do Rzymian 1:8

Na samym początku składam dzięki Bogu mojemu przez Jezusa Chrystusa za was wszystkich; ponieważ o wierze waszej mówi się po całym świecie.

Biblia Tysiąclecia II

Πρῶτον μὲν εὐχαριστῶ τῷ Θεῷ μου διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ περὶ πάντων ὑμῶν, ὅτι ἡ πίστις ὑμῶν καταγγέλλεται ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ.

Novum Testamentum Graece 1904

בראשונה אודה לאלהי בישוע המשיח על כלכם אשר ספר אמונתכם בכל העולם׃

,,Na samym początku”

Komentarz ,New European Version” zwraca uwagę, że priorytetem dla Pawła byli ci, którzy wzrastali w wierze (podobny ton daje się zauważyć w 2 i 3 Liście Jana. Również naszym celem numer powinno być pomaganie innym osiągnięcie Królestwa. Paweł nie koncentruje się na sobie, lecz na innych.

,,składam dzięki Bogu mojemu przez Jezusa Chrystusa”

Porównaj: 1 List do Koryntian 1:4

,,przez Jezusa Chrystusa”

W oryginale czytamy ,,dia” (διὰ). Sprawdźmy, jak ten grecki przyimek jest używany:

Mateusza 14:3 – Gdyż Herod schwytał Jana, związał go i umieścił w więzieniu z powodu Herodiady, żony jego brata Filipa.
Mateusza 15:3 – On zaś odpowiedział: Dlaczego i wy dla waszej tradycji przekraczacie przykazanie Boga?
Mateusza 17:20 – A On im na to: Z powodu waszej małej wiary. Zapewniam was bowiem, jeśli macie wiarę jak ziarno gorczycy i powiecie tej górze: Przenieś się stąd tam – przeniesie się; i nic nie będzie dla was niemożliwe.
Mateusza 23:14 – Biada wam, znawcy Prawa i faryzeusze, obłudnicy! Pożeracie domy wdów; wasze długie modlitwy to pozory! Dlatego spadnie na was surowszy wyrok.
Mateusza 24:9 – Wtedy zaczną was dręczyć, będą was zabijać; wszystkie narody was znienawidzą ze względu na moje imię.

Tak więc widzimy, że Jezus nie jest kanałem, który umożliwia kontakt z Bogiem. Paweł dziękuje raczej Bogu ze względu na Jezusa Chrystusa, którego ofiara umożliwia ratunek ludziom. Potwierdzenie takiego zrozumienia znajduje się w 7. rozdziale Listu do Rzymian:

(24) Nędzny ja człowiek! Kto mnie wybawi z tego ciała śmierci?
(25) Bogu niech będą dzięki — przez (dia) Jezusa Chrystusa, naszego Pana! Tak więc ja sam służę umysłem Prawu Boga, ale ciałem — prawu grzechu. [Rzymian 7:24-25]

Zobacz także: Kolosan 3:17, Efezjan 5:20

,,wierze waszej”

Środowiska mesjańskie podkreślają, że słowo wiara nie do końca oddaje koncept, który jest obecny od pierwszych stron Biblii. Dlatego David Stern tłumaczy to słowo jako ,,ufność”, angielskojęzyczne przekłady sugerują ,,wierność”. Nie chodzi jedynie o jednorazowy akt mentalnego przekonania, że Bóg istnieje, akcent praczej ołożony jest na trwałe pokładaniu zaufania w Jego obietnice względem nas.

,,o wierze waszej mówi się po całym świecie”

Porównaj: List do Rzymian 16:19 oraz 1 List do Tesaloniczan 1:8.

Oczywiście w pierwszych latach czy nawet dziesięcioleciach sformułowanie głoszenie Ewangelii,,po całym świecie” miało znaczenie hiperboliczne (jednak zgodne z duchem i językiem epoki – Dzieje Apostolskie 17:6). Ale celem jest obwieszczenie Dobrej Nowiny ,,każdemu stworzeniu pod niebem” (Kolosan 1:23). Rzym był świetnym przyczółkiem do rozpoczęcia wielkiej misji o zasięgu ogólnoświatowym – zgodnie z powiedzeniem ,,wszystkie drogi prowadzą do Rzymu”, miasto to stanowiło centrum imperium, z którego wychodziły nitki traktów łączące najodleglejsze punkty ówczesnego świata.