O Synu Jego, który narodził się z potomstwa Dawida według ciała

List do Rzymian 1:3 / Przekład Toruński Nowego Przymierza

περὶ τοῦ Υἱοῦ αὐτοῦ τοῦ γενομένου ἐκ σπέρματος Δαυεὶδ κατὰ σάρκα

List do Rzymian 1:3 / Novum Testamentum Graece 1904

על דבר בנו הנולד מזרע דוד לפי הבשר׃

Orthodox Jewish Hebrew Bible

List do Rzymian 1:3 [komentarze]

,,Narodził się…”

Greckie ,,γενομένου” (genomenou) oznacza dosłownie uczyniony, co sprawia, że ten werset jest niezwykle kłopotliwy dla wierzących w preegzystencję Mesjasza. Darrell L. Bock w The Biblie Knowledge Word Study pisze:

Czasownik „ginomai” jest użyty zamiast „gennao”, aby pokazać, że Syn Boga zaistniał poprzez linię rodową Dawida jako wypełnienie nadziei wynikającej ze starotestamentowych proroctw 1

,,Z potomstwa…”

W grece czytamy σπέρματος (spermatos), więc dosłownie oryginał mówi o ,,nasieniu” w znaczeniu biblijnym.

,,Z potomstwa Dawida…”

Porównaj: 2 Samuela 7:8-16 oraz Psalm 2:7, mówiące o królu z potomstwa Dawida. W kontekście całej Biblii warto pamiętać, że tytuł Syna Bożego przypisywany był również m.in. Izraelowi (porównaj: Wyjścia 4:22-23, Ozeasza 11:1). ,,The Jewish annotated New Testament” podkreśla:

Królewskie roszczenia niosły za sobą implikacje dla narodu żydowskiego (Psalm 2:8, Dzieje 2:36, Psalm Salomona 17:3, Psalm Salomona 17:21) i wiązał się z ukrytym wyzwaniem rzuconym rzymskiemu cesarzowi, będącemy ,,synem Boga” (np. Klaudiusz, Neron), jak również jego królów-wasali w Judei (np. Herod Agryppa II).

Rzym szczycił się swoją historią sięgaącą 753 r. p.n.e, dlatego głoszący Chrystusa mogli wydawać się nowinkarzami (porównaj: Dzieje 17:18). Ale Paweł podkreśla rodowód Mesjasza, który jest potomkiem Dawida, króla Izraela, który panował niemal 1000 lat p.n.e, a więc wcześniej, niż istniało Imperium, co stanowiło policzek dla dumnych z tradycji Rzymian (Revised English Version).

,,Według ciała…”

Katolicka Biblia Jerozolimska przyznaje, że ,,słowa „według ciała” oznaczają, że Jezus był w sensie fizycznym potomkiem Dawida”

Porównaj: Galacjan 4:4

Czytaj także: Komentarz do Rzymian 1:2

  1. Darrell L. Bock, „The Bible Knowledge Word Study: Acts-Ephesians” (2006 r., s. 126)