Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

List do Rzymian 1:1

Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany apostoł, odłączony do głoszenia ewangelii Boga;

List do Rzymian 1:2

(Którą przedtem obiecał przez swoich proroków w Pismach świętych);

List do Rzymian 1:3

O jego Synu, Jezusie Chrystusie, naszym Panu, który według ciała pochodził z potomstwa Dawida;

List do Rzymian 1:4

A pokazał z mocą, że jest Synem Bożym, według Ducha świętości, przez zmartwychwstanie;

List do Rzymian 1:5

Przez którego otrzymaliśmy łaskę i apostolstwo, by przywieść do posłuszeństwa wierze wszystkie narody dla jego imienia;
List do Rzymian 1:5

List do Rzymian 1:5

List do Rzymian 1:6

Wśród których jesteście i wy, powołani przez Jezusa Chrystusa.

List do Rzymian 1:7

Wszystkim, którzy jesteście w Rzymie, umiłowanym Boga, powołanym świętym: Łaska wam i pokój od Boga, naszego Ojca, i Pana Jezusa Chrystusa.

List do Rzymian 1:7

List do Rzymian 1:7

List do Rzymian 1:8

Najpierw dziękuję mojemu Bogu przez Jezusa Chrystusa za was wszystkich, że wasza wiara słynie na cały świat.

List do Rzymian 1:9

Bóg bowiem, któremu służę w moim duchu w ewangelii jego Syna, jest mi świadkiem, że nieustannie czynię wzmiankę o was w moich modlitwach;

List do Rzymian 1:10

Zawsze prosząc, żeby wreszcie kiedyś udało mi się za wolą Bożą odbyć podróż do was.

List do Rzymian 1:11

Pragnę bowiem zobaczyć was, abym wam mógł udzielić jakiegoś daru duchowego dla waszego utwierdzenia;

List do Rzymian 1:12

To znaczy, abyśmy się wzajemnie pocieszyli obopólną wiarą, waszą i moją.

List do Rzymian 1:13

A nie chcę, abyście i wy, bracia, nie wiedzieli, że często zamierzałem przybyć do was (ale byłem dotąd zatrzymywany), abym miał jakiś owoc zarówno wśród was, jak i wśród innych pogan.

List do Rzymian 1:14

Jestem dłużnikiem zarówno Greków, jak i barbarzyńców, zarówno mądrych, jak i niemądrych;

Przekład interlinearny

List do Rzymian 1:14: przekład interlinearny

Ἕλλησίν τε καὶ Βαρβάροις, σοφοῖς τε καὶ
Hellēsin te kai barbarois sophois te kai
Greków zarówno i barbarzyńców mądrych jak i
             
ἀνοήτοις ὀφειλέτης εἰμί·
anoētois opheiletēs eimi
głupich dłużnikiem jestem
     

List do Rzymian 1:15

Tak że na ile mogę, jestem gotowy i wam, którzy jesteście w Rzymie, głosić ewangelię.

List do Rzymian 1:16

Nie wstydzę się bowiem ewangelii Chrystusa, ponieważ jest ona mocą Boga ku zbawieniu dla każdego, kto uwierzy, najpierw Żyda, potem i Greka.

List do Rzymian 1:16

List do Rzymian 1:16

List do Rzymian 1:17

W niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boga z wiary w wiarę, jak jest napisane: Sprawiedliwy będzie żył z wiary.

List do Rzymian 1:18

 Gniew Boży bowiem objawia się z nieba przeciwko wszelkiej bezbożności i niesprawiedliwości ludzi, którzy zatrzymują prawdę w niesprawiedliwości.

List do Rzymian 1:19

Ponieważ to, co można wiedzieć o Bogu, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił.

List do Rzymian 1:19-20

List do Rzymian 1:19-20

List do Rzymian 1:20

To bowiem, co niewidzialne, to znaczy jego wieczna moc i bóstwo, są widzialne od stworzenia świata przez to, co stworzone, po to, aby oni byli bez wymówki.

List do Rzymian 1:21

Dlatego że poznawszy Boga, nie chwalili go jako Boga ani mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmiło się ich bezrozumne serce.

List do Rzymian 1:22

Podając się za mądrych, zgłupieli;

List do Rzymian 1:22

List do Rzymian 1:22

List do Rzymian 1:23

I zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobieństwo obrazu zniszczalnego człowieka, ptaków, czworonożnych zwierząt i gadów.

List do Rzymian 1:24

 Dlatego też Bóg wydał ich nieczystości przez pożądliwości ich serc, aby hańbili swoje ciała między sobą.

List do Rzymian 1:25

Oni to zamienili prawdę Bożą w kłamstwo i czcili stworzenie, i służyli jemu raczej niż Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki.
Amen.

List do Rzymian 1:26

Dlatego wydał ich Bóg haniebnym namiętnościom, gdyż nawet ich kobiety zamieniły naturalne współżycie na przeciwne naturze.

List do Rzymian 1:27

Także mężczyźni, opuściwszy naturalne współżycie z kobietą, zapałali w swej pożądliwości jedni ku drugim, mężczyzna z mężczyzną, popełniając haniebne czyny i ponosząc na sobie samych należną za swój błąd zapłatę.

List do Rzymian 1:28

A skoro im się nie spodobało zachowanie poznania Boga, wydał ich Bóg na pastwę wypaczonego umysłu, aby robili to, co nie wypada;

List do Rzymian 1:29

Będąc napełnieni wszelką nieprawością, nierządem, przewrotnością, chciwością, złośliwością; pełni zazdrości, morderstwa, sporu, podstępu, złych obyczajów;

List do Rzymian 1:30

Plotkarze, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, wynalazcy złych rzeczy, nieposłuszni rodzicom;

List do Rzymian 1:31

Bezrozumni, niedotrzymujący słowa, bez naturalnej miłości, nieprzejednani i bez miłosierdzia.

List do Rzymian 1:32

Oni to, poznawszy wyrok Boga, że ci, którzy robią takie rzeczy, są godni śmierci, nie tylko sami je robią, ale też pochwalają tych, którzy tak postępują.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska