Kiedy urodził się Jezus Chrystus

Kiedy urodził się Jezus Chrystus?

Kiedy urodził się Jezus Chrystus?

Biblia zawiera kilka faktów, które pozwalają nam ustalić prawdopodobną datę narodzin Mesjasza. Nie jest ona pewna, ale zbiega się z biblijnym świętem, które ustanowił nasz Ojciec – Bóg, a jak wiemy, wiele z kluczowych wydarzeń w historii ludu Bożego (doskonałym przykładem jest wypełnienie wiosennych świąt biblijnych w śmierci i zmartwychwstaniu Mesjasza) miały właśnie miejsca podczas wyznaczonych czasów (moedim / מ֣וֹעֲדִ֔ים).

Kiedy urodził się Jezus Chrystus: Wieść od Boga dla Zachariasza

Z relacji apostoła Łukasza dowiadujemy się, że kapłan Zachariasz był ze zmiany Abiasza (Łukasza 1:5). To jemu miał się urodzić syn – Jan, nazwany później Chrzcicielem (Zanurzycielem). Ten fakt pozwala nam umiejscowić w czasie służbę, którą pełnił w świątyni (Łukasza 1:8). Jak podaje 1 Kronik 24:1-19 poszczególne zmiany kapłanów pełniły służbę w wyznaczonej kolejności, a ósmy los padł na Abiasza (1 Kronik 24:10; zwróćmy uwagę, że kolejna była zmiana… Jeszuy – 1 Kronik 24:11). Służono dwa razy na rok – po tygodniu, a także podczas świąt, kiedy nie było podziału na zmiany kapłańskie. Zachariasz mógł pełnić swą służbę w 10. tygodniu (po 7. zmianach, a także po 2 świętach), Talmud lokuje ten czas na późny czerwiec.

Nie wydaje się, by miało to miejsce podczas święta Szawuot, kiedy obrządek sprawował naczelny kapłan, a sprawozdanie biblijne nie informuje, by Zachariasz nim był.

Kiedy Zachariasz skończył swą służbę udał się do swego domu (Łukasza 1:23). Biblia informuje:

Po tych dniach Elżbieta, jego żona, poczęła i pozostawała w całkowitym ukryciu się przez pięć miesięcy

Kiedy urodził się Jezus Chrystus: Zwiastowanie Marii sześć miesięcy później

Jednak dla nas najważniejszym faktem jest zwiastowanie Marii przez anioła Gabriela, które nastąpiło szóstego miesiąca (Łukasza 1:26). Te 6 miesięcy należy dodać do poprzedniego punktu kluczowego w chronologii, który opisaliśmy powyżej. A więc do czerwca / początku lipca należy dodać 6 miesięcy, co sprawia, że poczęcie Marii nastąpiło w grudniu, bądź najpóźniej na początku stycznia. Doliczenie 9 miesięcy ciąży sytuuje narodziny Mesjasza na wrzesień bądź początek października.

Kiedy urodził się Jezus Chrystus: Warunki pogodowe i przepełniona gospoda

Ten czas powoduje, że narracja biblijna zbieżna jest z warunkami pogodowymi panującymi w Izraelu. Grudzień w tej strefie klimatycznej to chłody i deszcze, co wyklucza, tymczasem Łukasza 2:8 podaje:

W tejże okolicy pasterze pełnili straż nocną i czuwali nad swoim stadem

co wydaje się wykluczone, gdyby narodziny miały miejsce podczas ogólnie przyjętej daty. Do tego narodziny Mesjasza przypadły na spis ludności zarządzany przez władze rzymskie. Biblia relacjonuje:

(4) Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida,
(5) żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna (Łukasza 2:4-5)

Wydaje się mało prawdopodobne, by spis zarządzono w miesiącach zimowych, kiedy podróżowanie było znacznie utrudnione. Zdecydowanie bardziej możliwy termin to druga połowa września, kiedy ludność, głównie trudniąca się rolnictwem, miała więcej czasu po zakończeniu żniw. Niewykluczone, że władze mogły wykorzystać fakt, że większość populacji regionu zdążała na święta jesienne – w tym Święto Namiotów (Sukkot) do Jerozolimy, gdzie można było przeprowadzić spis, bez potrzeby specjalnego wymuszania przybycia do Jerozolimy w innym terminie.

Z tym wiąże się inny pośredni dowód, który wskazuje na narodziny Pana Jezusa pod koniec września. Chodzi właśnie o przypadające Święto Namiotów. To czas, kiedy do Jerozolimy przybywają tłumy pielgrzymów, tak więc nie dziwi brak miejsc w gospodzie („nie było dla nich miejsca w gospodzie” – Łukasza 2:7).

Kiedy urodził się Jezus Chrystus: Narodziny zbieżne z proroctwem Daniela

Co Biblia podaje za pewnik, to śmierć Mesjasza, która miała miejsce w czasie Paschy. Tymczasem proroctwo o Jego przyjściu z księgi Daniela 9 sugeruje, że jego śmierć nastąpi w trzy i pół roku później (Daniela 9:27). Kiedy dodamy pół roku do końca września, wychodzi, że Pan Jezus został zabity pod koniec marca (np. Pascha w 2021 r. przypada na koniec marca) lub początek kwietnia (przy założeniu, że poczęcie miało miejsce na początku lipca).

Kiedy urodził się Jezus Chrystus: Święto Namiotów i Ew. Jana 1:14

Prorocza zapowiedź narodzin w czasie Święta Namiotów zdaje się znajdować także w Ewangelii Jana 1:14, gdzie czytamy:

A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas.

Szczególnie ciekawym słowem jest σκηνόω (εσκηνωσεν) – skenou (eskenosen), czyli dosłownie „rozbić namiot”. Dlatego Biblia Gdańska (2012) tłumaczy ten werset:

A Słowo pełne łaski i prawdy stało się cielesną naturą oraz rozbiło wśród nas namiot.

Kiedy urodził się Jezus Chrystus: przyjście Eliasza / Jana Chrzciciela

Narodziny Jana Chrzciciela mogły mieć również swoje prorocze wypełnienie. Jeśli Elżbieta poczęła pod koniec czerwca / na początku lipca, narodziny miały miejsce pod koniec marca / na początku kwietnia, co sprawia, że ponownie następuje koincydencja z biblijnym świętem – Paschą. To czas, który kojarzy się z ocaleniem ludu Bożego (Wyjścia 12:13), podobnie posłanie Eliasza wiązało się z jego zachowaniem (Malachiasza 4:5-6). Stąd też tradycja w żydowskich domach o pozostawieniu kielicha dla Eliasza w nadziei, że pojawi się właśnie wtedy. Narodziny Jana Chrzciciela w tym czasie stanowi piękne wypełnienie tych oczekiwań. Jak wiemy, Jan Zanurzyciel szedł przed Panem „w duchu i mocy Eliasza”:

pójdzie przed Nim w duchu i mocy Eliasza, „aby nawrócić serca ojców do synów” i nieposłusznych do roztropności sprawiedliwych i przygotować Panu lud dobrze usposobiony. (Łukasza 1:16)

Kiedy urodził się Jezus Chrystus: urzeczywistnienie Bożego planu

Jeśli powyższe rozważania są prawdziwe, data narodzin Zbawiciela pięknie harmonizuje z Bożym planem zapisanym w świętach danych narodowi Izraela i jednocześnie jest zgodna z proroctwem Daniela, nie wspominając o uwarunkowaniach klimatycznych.

Wydaje się więc, że data 25 grudnia, która została wyznaczona przez Juliusza Afrykańskiego (zm. ok. 240 r.) – chrześcijanina, a zarazem historyka i podróżnika rzymskiego, który uczynił to jako pierwszy („The Feast of Christmas”, Joseph F. Kelly), jest fałszywa.

Kiedy urodził się Jezus Chrystus: punkt widzenia innych

Możliwy związek poczęcia z Chanuką

Poniższe wyliczenie ze trony BiblijnaWiara.pl wskazuje na dzień 19/20 września. Oto wnioski końcowe:

Narodziny Mesjasza były w 1. dobę Chag Sukot czyli 15. dobę biblijnego 7. miesiąca Etanim/Tiszri rozpoczynającą się wtedy wieczorem 19/20 września według wskazań ówczesnego kalendarza juliańskiego (jest to najwcześniejszy możliwy termin tego święta); a jego pierwszy dzień przypadał wtedy w Szabat, zatem Jana 7:22-23 Jeszua mógł mówić o swej sytuacji: został obrzezany na ciele w tygodniowy Szabat będący też Szemini Aceret – 8. dniem święta. Zarówno Narodziny Mesjasza jak i jego obrzezanie przypadły w 2 szabatowe święta Boga z Tory, co jest bardzo istotnym znakiem w tej historii.

Chanuka(h) podczas której powinno nastąpić poczęcie w 9. roku p.n.e. trwała od 9/10 do 17/18 grudnia (po wieczorze 9., 10 grudnia był pierwszym, a 17 grudnia ostatnim, 8. dniem święta) […]

Podobną datę (jako jedną z proponowanych dwóch) potwierdza także katolicki uczony prof. Michał Jerzy Wojciechowski, który pisał w 1987 r.:

View post on imgur.com

źródło cytatu: Synopsa