Droga do Emaus a chrzest eunucha

Narracja Drogi do Emaus ma dla autora Ewangelii Łukasza głębokie znaczenie. Przesycona symbolicznym językiem, stanowi swoiste podsumowanie całej Ewangelii Łukasza. Zarys tej historii służy temu samemu autorowi do skonstruowania narracji w Dziejach Apostolskich 8, w których przedstawia motyw chrztu, wg podobnego wzorca literackiego. Podobieństwa w kolejnych etapach obu historii przedstawiliśmy w tabeli poniżej.

Droga do Emaus a chrzest eunucha: tabela

Wydarzenie Łukasza 24 Dzieje 8
Podróżujący spotyka podróżującego Łukasza 24:15
Czytaj werset
A gdy tak rozmawiali i wspólnie się zastanawiali, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi.
Dzieje 8:29
Czytaj werset
A Duch powiedział do Filipa: Podejdź i przyłącz się do tego wozu.
Pytanie jest odpowiedzią na pytanie Łukasza 24:17-18
Czytaj werset
I zapytał ich: Cóż to za rozmowy prowadzicie między sobą w drodze? Dlaczego jesteście smutni?  A jeden z nich, któremu było na imię Kleofas, odpowiedział mu: Czy jesteś tylko przychodniem w Jerozolimie i nie wiesz, co się tam w tych dniach stało?
Dzieje 8:30-31
Czytaj werset
Kiedy Filip podbiegł, usłyszał, jak tamten czyta proroka Izajasza, i zapytał: Rozumiesz, co czytasz?  A on odpowiedział: Jak mogę rozumieć, jeśli mi nikt nie wyjaśni? I zaprosił Filipa, aby wszedł i przy nim usiadł.
Tematem rozmowy jest śmierć i zmartwychwstanie Jezusa, poparta interpretacją Pisma Łukasza 24:26-27
Czytaj werset
Czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć i wejść do swojej chwały?  I zaczynając od Mojżesza i wszystkich proroków, wykładał im, co było o nim napisane we wszystkich Pismach.
Dzieje 8:32-35
Czytaj werset
A czytał ten fragment Pisma: Jak owca na rzeź był prowadzony i jak baranek milczący wobec tego, który go strzyże, tak on nie otworzył swoich ust. W jego poniżeniu pozbawiono go sądu, a któż wypowie jego ród? Jego życie bowiem zostało zabrane z ziemi. I zapytał eunuch Filipa: Proszę cię, o kim to prorok mówi? Sam o sobie czy o kimś innym? Wtedy Filip otworzył swe usta i zaczynając od tego fragmentu Pisma, głosił mu Jezusa.
Zaproszenie / prośba Łukasza 24:29
Czytaj werset
Lecz oni go przymusili, mówiąc: Zostań z nami, bo zbliża się wieczór i dzień się już kończy.
Wszedł więc, aby z nimi zostać.
Dzieje 8:36
Czytaj werset
A gdy jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę. Wówczas eunuch powiedział: Oto woda; co stoi na przeszkodzie, żebym mógł być ochrzczony?
Sakrament Łukasza 24:30-31
Czytaj werset
A gdy siedział z nimi za stołem, wziął chleb, pobłogosławił i łamiąc, podawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali go, lecz on zniknął im z oczu.
Dzieje 8:38
Czytaj werset
 Kazał więc zatrzymać wóz.
Obaj, Filip i eunuch, zeszli do wody i ochrzcił go.
Zniknięcie nauczyciela Łukasza 24:31
Czytaj werset
Wtedy otworzyły się im oczy i poznali go, lecz on zniknął im z oczu.
Dzieje 8:39
Czytaj werset
A gdy wyszli z wody, Duch Pański porwał Filipa i eunuch go więcej nie widział, ale jechał swoją drogą, radując się.
Emocjonalna reakcja  Łukasza 24:32
Czytaj werset
I mówili między sobą: Czy nasze serce nie pałało w nas, gdy rozmawiał z nami w drodze i otwierał nam Pisma?
Dzieje 8:39
Czytaj werset
A gdy wyszli z wody, Duch Pański porwał Filipa i eunuch go więcej nie widział, ale jechał swoją drogą, radując się.

Czytaj cały rozdział Ewangelii Łukasza 24 – tutaj.

porównanie za: Richard I. Pervo; The Mystery of Acts. Unraveling Its Story; Polebridge Press; 2008 r.; s. 87

Droga do Emaus a chrzest eunucha

Droga do Emaus a chrzest eunucha