Pismo Ignacy z Antiochii
Ewangelia Mateusza Akc.
List Ignacego do Efezjan 14:2
Ewangelia Marka
Ewangelia Łukasza Akc.
Ewangelia Jana
Dzieje Apostolskie Akc.
List do Rzymian Akc.
1 List do Koryntian Akc.
2 List do Koryntian
Galacjan
Efezjan Akc.
Filipian
Kolosan Akc.
1 Tesaloniczan Akc.
2 Tesaloniczan
1 Tymoteusza
2 Tymoteusza
Tytusa
Filemona
Hebrajczyków
Jakuba
1 Piotra
2 Piotra
1 Jana
2 Jana
3 Jana
Judy
Objawienia
Ewangelia Tomasza
Ewangelia Prawdy
Ewangelia Świętych Dwunastu
Ewangelia Piotra
Ewangelia Bazylidesa
Ewangelia Egipcjan
Ewangelia Hebrajczyków
Ewangelia Macieja
Tradycje Macieja
Kazanie Piotra
Dzieje Andrzeja
Dzieje Pawła
Dzieje Jana
List do Laodycejczyków
1 List Klemensa
List Barnaby
Didache
Pasterz Hermasa
Apokalipsa Piotra
Kanon Nowego Testamentu

Kanon Nowego Testamentu

źródło