Ewangelia Mateusza 2

Rozdział 2 [czytamy: 1 stycznia / 2 lipca]

Mędrcy odwiedzają dzieciątko Jezus

Mateusza 2:1

A kiedy Jezus urodził się w Betlejem w Judei za dni Heroda – króla, astrolodzy ze wschodu przybyli do Jerozolimy, mówiąc:

Mateusza 2:2

Gdzie jest ten, który się narodził, Król Żydów? Ponieważ widzieliśmy jego gwiazdę na wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon.

Mateusza 2:3

A kiedy król Herod usłyszał to, zaniepokoił się, a cała Jerozolima wraz z nim.

Mateusza 2:4

I zgromadziwszy wszystkich arcykapłanów i uczonych w piśmie ludu, wypytywał ich, gdzie Chrystus ma się narodzić.

Mateusza 2:5

I powiedzieli mu: w Betlejem w Judei. Ponieważ tak jest napisane przez proroka:

Mateusza 2:6

A ty Betlejem, ziemio Judy, wcale nie jesteś najmniejsza spośród książąt Judy. Ponieważ z ciebie wyjście Władca, który będzie pasterzem Mojego ludu Izraela.

Mateusza 2:7

Wtedy Herod potajemnie wezwał Magów i dowiedział się od nich dokładnie, kiedy ukazała się gwiazda.

Mateusza 2:8

I posłał ich do Betlejem, mówiąc: Idźcie i poszukajcie dokładnie małego dziecka, a kiedy je znajdziecie, donieście mi o tym, abym mógł i ja przyjść i oddać mu pokłon.

Mateusza 2:9

A oni, usłyszawszy króla, odeszli swoją drogą; i gwiazda, którą zobaczyli na wschodzie, posuwała się przed nimi, dopóki nie doszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie znajdowało się dziecko.

Mateusza 2:10

A kiedy zobaczyli gwiazdę, ucieszyli się bardzo wielką radością.

Mateusza 2:11

A kiedy weszli do domu i zobaczyli małe dziecko z Marią, jego matką, upadli i oddali mu pokłon, a otworzywszy swoje skarby, ofiarowali mu dary, złoto, kadziło i mirrę.

Mateusza 2:12

A będąc ostrzeżeni we śnie, że nie powinni wracać do Heroda, udali się do swojego kraju inną drogą.

Mateusza 2:13

A kiedy odeszli, anioł Pana ukazał się Józefowi we śnie, mówiąc: Powstań i weź dziecko oraz jego matkę i uciekaj do Egiptu. I zostań tam, dopóki nie powiem ci, ponieważ Herod będzie szukał dziecka, aby je zgładzić.

Przekład interlinearny
Ewangelia Mateusza 2:13: greka
Ἀναχωρησάντων δὲ αὐτῶν, ἰδοὺ ἄγγελος κυρίου φαίνεται κατ’ ὄναρ τῷ Ἰωσὴφ λέγων Ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ φεῦγε εἰς Αἴγυπτον, καὶ ἴσθι ἐκεῖ ἕως ἂν εἴπω σοι· μέλλει γὰρ Ἡρῴδης ζητεῖν τὸ παιδίον τοῦ ἀπολέσαι αὐτό.

tekst: Nestle (1904)

Ewangelia Mateusza 2:13: przekład interlinearny

Ἀναχωρησάντων δὲ αὐτῶν ἰδοὺ ἄγγελος κυρίου φαίνεται
Anachōrēsantōn de autōn idou angelos kyriou phainetai
κατ’ ὄναρ τῷ Ἰωσὴφ λέγων Ἐγερθεὶς παράλαβε
kat’ onar Iōsēph legōn Egertheis paralabe
τὸ παιδίον  καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ
to paidion kai tēn mētera autou kai
φεῦγε εἰς Αἴγυπτον,  καὶ ἴσθι ἐκεῖ ἕως
pheuge eis Aigypton kai isthi ekei heōs
ἂν εἴπω σοι· μέλλει γὰρ Ἡρῴδης ζητεῖν
an eipō soi mellei gar Hērōdēs zētein
τὸ παιδίον τοῦ ἀπολέσαι αὐτό.
to paidion tou apolesai auto

Mateusza 2:14

Wstał i wziął w nocy dziecko i jego matkę. I udał się do Egiptu.

Mateusza 2:15

I pozostał tam aż do śmierci Heroda, aby się wypełniło, co zostało powiedziane przez Pana za pośrednictwem proroka, mówiącego: z Egiptu wezwałem mego syna.

Mateusza 2:16

Wtedy Herod, kiedy zobaczył, że został oszukany przez astrologów, wpadł we wściekłość i wysłał żołnierzy. I zamordował wszystkich chłopców, którzy byli w Betlejem i we wszystkich jego granicach, w wieku dwóch lat i młodszych, zgodnie z czasem, który został określony przez Magów.

Mateusza 2:17

Wtedy wypełniło się to, co zostało powiedziane przez Jeremiasza, proroka, mówiącego:

Mateusza 2:18

Głos został usłyszany w Ramie, płacz i wielkie zawodzenie, Rachela opłakująca swoje dzieci; i nie daje się pocieszyć, bo ich nie ma.

Mateusza 2:19

Ale kiedy Herod umarł, anioł Pana ukazał się we śnie Józefowi w Egipcie, mówiąc:

Mateusza 2:20

Powstań i weź dziecko oraz jego matkę i idź do ziemi Izraela, ponieważ umarli ci, którzy szukali życia dziecka.

Mateusza 2:21

Więc wstał i wziął dziecko oraz jego matkę i przyszedł do ziemi Izraela.

Mateusza 2:22

Ale kiedy usłyszał, że Achelaus panuje nad Judeą zamiast swojego ojca Heroda, bał się tam iść. A będąc ostrzeżony przez Boga we śnie, wycofał się w okolice Galilei.

Mateusza 2:23

poszedł więc i zamieszkał w mieście zwanym Nazaret. Aby się mogło spełnić, co zostało powiedziane przez proroków, że będzie nazywany Nazarejczykiem.

Ew. Mateusza 2:23: poszedł więc i zamieszkał w mieście zwanym Nazaret. Aby się mogło spełnić, co zostało powiedziane przez proroków, że będzie nazywany Nazarejczykiem.

Ew. Mateusza 2:23: poszedł więc i zamieszkał w mieście zwanym Nazaret. Aby się mogło spełnić, co zostało powiedziane przez proroków, że będzie nazywany Nazarejczykiem.