Pan Jezus, jaki wyłania się z kart Pisma Świętego, jest diametralnie różny od Jego obrazu, który jest przedstawiany przez chrześcijańską ortodoksję. IV-wieczne doktryny o istnieniu Boga Ojca i Boga Syna stoją w jawnej sprzeczności z prostą nauką Biblii od ks. Rodzaju do samego jej końca. W poniższym wykładzie zostały przedstawione dowody, świadczące o tym, że Pan Jezus był Synem Bożym w biblijnym tego słowa znaczeniu.

Wykład: Jezus jako Syn Boży według Biblii

Wykorzystane wersety
Księga Rodzaju 3:14-15
Księga Micheasza 5:2
List do Efezjan 3:8-11
1 List Piotra 1:20
Księga Powtórzonego Prawa 18:15
Księga Powtórzonego Prawa 18:18-19
Księga Hioba 33:4-6
Psalm 139:13-16
Ewangelia Łukasza 1:31-35
Psalm 8:5-9
List do Hebrajczyków 2:5-9
List do Rzymian 5:13-14
1 Koryntian 15:45
List do Rzymian 1:3-4
Psalm 91
List do Hebrajczyków 7:14-15
List do Galacjan 4:4-5
2 Samuela 7:12-14
Psalm 2:7
Dzieje Apostolskie 13:32-33