Jak będzie wyglądał Dzień PANA – co mówi Biblia

Dzień Pana

Dzień Pana

Biblia jest niezwykle konsekwentna w rysowaniu scenariusza Dni Ostatnich i tego, w jaki sposób Bóg położy kres królestwom ludzi. Poniższa tabela wskazuje na związek między wieloma księgami, pisanymi w różnych okresach czasu, używającymi podobnych sformułowań, by nakreślić, jak będzie wyglądał ostateczny koniec skonfliktowanych państw, by zaprowadzić Królestwo Boże.

Czytaj także: Królestwo Boże a Królestwo Izraela

Werset Co się stanie Powód Kto Miejsce Treść wersetu
Objawienia 16:14 zgromadzenie bitwa cała ziemia „Armageddon” są to bowiem duchy demonów, które czynią znaki i które idą do królów całego zamieszkałego świata, aby ich zgromadzić do bitwy w ten wielki dzień Wszechmogącego Boga.
Joela 3:9-14 zgromadzenie wojna wszystkie narody Jerozolima (9) Rozgłoście to wśród pogan, ogłoście wojnę, pobudźcie wojowników, niech przybędą i niech wyruszą wszyscy mężowie waleczni.
(10) Przekujcie wasze lemiesze na miecze, a wasze sierpy na oszczepy; kto słaby, niech powie: Jestem silny.
(11) Zgromadźcie się i przyjdźcie, wszystkie okoliczne narody – zbierzcie się.
Sprowadź tam, PANIE, swoich wojowników.
(12) Niech poganie się ockną i nadciągną na Dolinę Jehoszafata.
Tam bowiem zasiądę, aby sądzić wszystkie okoliczne narody.
(13) Zapuśćcie sierp, bo dojrzało żniwo.
Pójdźcie i zstąpcie, bo tłocznia jest pełna, kadzie przelewają się, bo ich zło jest wielkie.
(14) Tłumy, tłumy w dolinie wyroku.
Bliski bowiem jest dzień PANA w dolinie wyroku.
Micheasza 4:8-13 zgromadzenie zbezczeszczenie wiele narodów Jerozolima (8) A ty, wieżo trzody, twierdzo córki Syjonu, wiedz, że do ciebie przyjdzie, przyjdzie pierwsze panowanie, królestwo córki Jerozolimy.
(9) Czemu teraz tak bardzo krzyczysz? Czy nie ma króla u ciebie? Czy twój doradca zginął, że cię ból ogarnął jak rodzącą?
(10) Odczuwaj ból i jęcz, córko Syjonu, jak rodząca, bo już wyjdziesz z miasta i zamieszkasz w polu, i pójdziesz aż do Babilonu.
Tam będziesz wybawiona, tam cię PAN odkupi z rąk twoich wrogów.
(11) Teraz zebrało się przeciwko tobie wiele narodów, które mówią: Niech będzie zbezczeszczona, niech nasze oko patrzy na Syjon.
(12) One jednak nie znają myśli PANA ani nie rozumieją jego rady.
On bowiem je zgromadzi jak snopy na klepisku.
(13) Wstań i młóć, córko Syjonu, bo twój róg uczynię z żelaza i twoje kopyta uczynię ze spiżu, i zmiażdżysz wiele narodów.
Poświęcę PANU ich łupy i ich bogactwo Panu całej ziemi.
Zachariasza 14:1-5 zgromadzenie bitwa wszystkie narody Jerozolima (1) Oto przychodzi dzień PANA, a twój łup będzie rozdzielony pośród ciebie.
(2) Zgromadzę bowiem do bitwy wszystkie narody przeciwko Jerozolimie, a miasto zostanie zdobyte, domy splądrowane i kobiety zgwałcone.
Połowa miasta pójdzie do niewoli, a resztka ludu nie będzie wygnana z miasta.
(3) Wtedy PAN wyruszy i będzie walczył przeciwko tym narodom, tak jak wtedy, gdy walczył w dniu bitwy.
(4) I jego nogi staną w tym dniu na Górze Oliwnej, która leży naprzeciw Jerozolimy od strony wschodniej, a Góra Oliwna rozpadnie się na pół, na wschód i na zachód, tworząc wielką dolinę; i połowa tej góry cofnie się na północ, a połowa jej – na południe.
(5) Wtedy będziecie uciekać do doliny tych gór, bo dolina tych gór będzie sięgać aż do Azal.
Będziecie uciekać, jak uciekaliście przed trzęsieniem ziemi za dni Uzjasza, króla Judy.
Potem przyjdzie PAN, mój Bóg, a z nim wszyscy święci.
Ezechiela 38 i 39 zgromadzone wzięcie łupów lista narodów Izrael * Ezechiela 38
* Ezechiela 39

Czytaj także na stronie polskich chrystadelfian: Jerozolima – miasto wielkiego Króla