Izaak – Jezus

W Ewangelii Jana 8:56 czytamy charakterystyczne słowa, które pokazują ścisły związek między Abrahamem i Izaakiem a Jezusem, którego ofiara została zapisana w typie Izaaka. 

Wasz praojciec Abraham cieszył się na to, że zobaczy mój dzień. Widział i bardzo się ucieszył.

Oto najbardziej uderzające podobieństwa między historią Izaaka a ofiarą Jezusa

Abraham jako typ ojca

Rodzaju 17:4: będziesz ojcem wielu narodów. Efezjan 4:6:  Jeden Bóg i Ojciec wszystkich

Czytaj także: Księga Rodzaju i jej struktura wskazują na zapowiedzianą ofiarę

Cudowne narodziny [Izaak – Jezus]

Zapowiedź:
Rodzaju 17:19: 
twoja żona Sara urodzi ci syna i nadasz mu imię Izaak. I utwierdzę moje przymierze z nim jako wieczne przymierze i z jego potomstwem po nim.

Zapowiedź:
Mateusza 1:21: I urodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów.

Rodzaju 18:12: Sara roześmiała się więc w sobie, mówiąc: Teraz, gdy się zestarzałam i mój pan jest starcem, mam doznawać rozkoszy?  Łukasza 1:34: A Maria rzekła do anioła: Jak się to stanie, skoro nie znam męża?
Narodziny:
Rodzaju 21:6-7

(6) Wtedy Sara powiedziała: Bóg dał mi powód do śmiechu; ktokolwiek o tym usłyszy, będzie się śmiał ze mną.
(7) I dodała: Kto by powiedział Abrahamowi, że Sara będzie karmiła piersią dzieci? Gdyż urodziłam mu syna w jego starości.
Narodziny:
Mateusza 1:20:

Józefie, synu Dawida, nie bój się przyjąć do siebie Maryi, małżonki twojej; to bowiem, co się w niej poczęło, pochodzi od Ducha Świętego.

Długo wyczekiwany potomek [Izaak – Jezus]

Rodzaju 12:3:  będę błogosławił tym, którzy tobie będą błogosławić; a tych, którzy przeklinają ciebie, będę przeklinać. W tobie będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Rodzaju 3:15: I wprowadzę nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zrani ci głowę, a ty zranisz mu piętę.

Moria jako typ Golgoty [Izaak – Jezus]

Abraham i Izaak (Rodzaju 22) Bóg i Jezus
Rodzaju 22:1: Po tych wydarzeniach Bóg wystawił Abrahama na próbę 1 Koryntian 13:1: Próba was [jeszcze] nie dopadła, za wyjątkiem ludzkiej; Bóg jednak jest wierny; On nie dopuści, aby was próbowano ponad to, co jesteście w stanie [znieść], ale wraz z próbą uczyni i wyjście, abyście mogli przetrwać [porównaj: Izajasza 53:10-11: Jeśli wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo […] Po udrękach swej duszy, ujrzy światło i nim się nasyci
Rodzaju 22:2: Weź teraz swego syna, twego jedynego Jana 1:14 A to Słowo stało się ciałem i mieszkało wśród nas (i widzieliśmy jego chwałę, chwałę jako jednorodzonego od Ojca), pełne łaski i prawdy.
Rodzaju 22:2: I Bóg powiedział: Weź teraz swego syna, twego jedynego, którego miłujesz [אָהַב – ahaw – 1. użycie słowa w Biblii], Izaaka, Mateusza 3:17: I rozległ się głos z nieba: To jest mój umiłowany Syn, w którym mam upodobanie [porównaj: Łukasza 3:22] Kolosan 1:13: „[…] swego umiłowanego Syna”
Rodzaju 22:2: idź do ziemi Moria [obecnie część Jerozolimy] Uwaga: Moria w LXX – „kraina wysoko położona” (por. Jana 3:14 – „tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego”) Jezus został stracony w Jerozolimie
porównaj-> 2 Kronik 3:1: Wreszcie Salomon zaczął budować dom Pański w Jerozolimie na górze Moria, która została wskazana jego ojcu, Dawidowi, w miejscu, jakie przygotował Dawid na klepisku Ornana Jebusyty
Rodzaju 22:2: i tam złóż go na ofiarę całopalną Efezjan 5:2: Chrystus umiłował nas i wydał samego siebie za nas jako dar i ofiarę Bogu na miłą woń
Rodzaju 22:3: wziął ze sobą dwóch służących i swego syna Izaaka Mateusza 27:38: Ukrzyżowano też z nim dwóch bandytów, jednego po prawej, a drugiego po lewej stronie.
Rodzaju 22:4: A trzeciego dnia Abraham podniósł swe oczy

 

1 Koryntian 15:3-4: (3) Przekazałem wam na początku to, co przejąłem: że Chrystus umarł – zgodnie z Pismem – za nasze grzechy, (4) że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem
Rodzaju 22:4: dostrzegł z daleka Hebrajczyków 11:13: W wierze pomarli oni wszyscy, nie osiągnąwszy tego, co im przyrzeczono, lecz patrzyli na to z daleka i pozdrawiali, uznawszy siebie za gości i pielgrzymów na tej ziemi.
Jana 8:56: Abraham, ojciec wasz, rozradował się z tego, że ujrzał mój dzień – ujrzał [go] i ucieszył się
Rodzaju 22:5: Zostańcie tu z osłem, a ja i chłopiec pójdziemy tam, oddamy cześć Bogu i wrócimy do was [nadzieja zmartwychwstania]. Marka 9:31:  Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi i zabiją go, ale gdy będzie zabity, trzeciego dnia zmartwychwstanie.
Rodzaju 22:6: Wziął więc Abraham drwa (ξύλον – ksylon – LXX) na ofiarę całopalną i włożył je na swego syna Izaaka Jana 19:17-18:
(17) A on, niosąc swój krzyż, wyszedł na miejsce zwane Miejscem Czaszki, a po hebrajsku Golgotą;
(18) Gdzie go ukrzyżowali, a z nim dwóch innych z obu stron, pośrodku zaś Jezusa.

Galacjan 3:13:
„Przeklęty każdy, którego powieszono na drzewie (ξύλον – ksylon)
Rodzaju 22:6: i obaj poszli razem Dzieje 10:38: […] Bóg był z Nim
Rodzaju 22:8: Bóg sobie upatrzy baranka na ofiarę całopalną, mój synu Jana 1:29: A nazajutrz Jan zobaczył Jezusa przychodzącego do niego i powiedział: Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata
Rodzaju 22:8: związał swego syna Izaaka i położył go na ołtarzu na drwach. Łukasza 22:42: Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ten kielich ode Mnie, ale nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie
Izajasza 53:7: Dręczono Go, lecz sam się dał gnębić, nawet nie otworzył ust swoich. Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca niema wobec strzygących ją, tak On nie otworzył ust swoich!
Rodzaju 22:9-10:
(9) A gdy przyszli na miejsce, o którym mu Bóg powiedział, Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył na nim drwa, związał swego syna Izaaka i położył go na ołtarzu na drwach.
Mt 27:33: Gdy przyszli na miejsce zwane Golgotą, to znaczy Miejscem Czaszki
Mateusza 27:2: Więc go związali, odprowadzili i poddali go namiestnikowi Poncjuszowi Piłatowi.
Rodzaju 22:10Potem Abraham wyciągnął [שָׁלַח / szalach] rękę i wziął nóż, aby zabić swego syna. Rodzaju 3:22Byleby tylko nie wyciągnął [שָׁלַח / szalach] teraz ręki swej i nie zerwał owocu także z drzewa życia
Komentarz: Ostatni Adam uczynił zupełnie inaczej niż Pierwszy Adam.
Rodzaju 22:12: Nie podnoś ręki na chłopca i nic mu nie czyń, bo teraz wiem, że boisz się Boga Objawienia 1:18:  i Żyjący. Byłem umarły, a oto jestem żyjący
Rodzaju 22:13: i nie odmówiłeś mi swego jedynego syna. Komentarz: Bóg od początku do końca jest świadom ofiary Abrahama podobnie my możemy wyobrazić sobie ofiarę Boga, wydającego na śmierć jedynego Syna
-> Rzymian 8:32: On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał
Rodzaju 22:13: A Abraham podniósł swe oczy i spojrzał, a oto za nim baran zaplątał się rogami w zaroślach. Jana 19:2: A żołnierze upletli koronę z cierni, włożyli mu ją na głowę
Rodzaju 22:13: A Abraham podniósł swe oczy i spojrzał, a oto za nim baran zaplątał się rogami w zaroślach. Marka 15:34: Jezus donośnym głosem: Eloi, Eloi, lama sabachtani? Co się wykłada: Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?
Uwaga: „sabachtani”- to możliwa gra słów – więcej tutaj
wiek Izaaka: dorosły mężczyzna (wg tradycji żydowskiej 37 lat) wiek Jezusa: dorosły mężczyzna (33 lata, maksymalnie 36)
Rodzaju 22:14 [Cylkow]: I nazwał Abraham imię miejsca onego: Wiekuisty upatrzy (czas przyszły – red.); ztąd mówią po dziś dzień: na górze Wiekuistego ukaże się. ___
Rodzaju 22:14:
PNŚ: 
Na górze Jehowy zostanie to zapewnione
Paulistów: PAN ukazuje się na wzgórzu (porównaj -> New American Standard Bible)
Seacha Pecaric: Na górze Bóg będzie widziany
Nowa Biblia Gdańska: 
Na górze WIEKUISTEGO będzie ukazane
UBG
Na górze PANA będzie upatrzony
hebrajskie רָאָה – ra’ach
1 Samuela 16:17: 
Saul odpowiedział swoim sługom: Proszę, upatrzcie (ra’ach) mi człowieka (porównaj Przysłów 28:27: Kto daje ubogim – nie zazna biedy, kto zamyka oczy, zbierze wiele przekleństw. (komentarz: zamykanie oczu jest utożsamiane z niezapewnieniem środków ubogim)
Komentarz: podobnie Bóg nie był biernym obserwatorem wydarzeń na Golgocie – nie tylko widział, ale też zapewnił (JHWHjireh).
Rodzaju 22:14-15: Przysięgam na Siebie powiada JHWH […] pobłogosławię cię i rozmnożę twoje potomstwo jak gwiazdy nieba, jak piasek, co jest na brzegu morza Hebrajczyków 6:13: Bóg zaś, gdy dawał obietnicę Abrahamowi i nie miał nic większego, na co mógłby przysiąc, poprzysiągł na siebie samego
Hebrajczyków 11:17-19
(17) Przez wiarę Abraham, wystawiony na próbę, ofiarował Izaaka. On, który otrzymał obietnicę, złożył w ofierze jednorodzonego syna;
(18) On, któremu powiedziano: W Izaaku będzie nazwane twoje potomstwo;
(19) Uważał, że Bóg może nawet wskrzesić z martwych, skąd go też otrzymał na podobieństwo zmartwychwstania.

Rebeka jako typ Oblubienicy [Izaak – Jezus]

Rodzaju 24:4 – pierwsza wzmianka o Izaaku od Rodzaju 22:9 – „Tam wzniósł Abraham ołtarz i ułożył drwa, a związawszy syna swego Izaaka”
porównaj: Rodzaju 22:19 – Potem powrócił Abraham do swoich sług
Łukasza 13:35 Oto dom wasz [tylko] dla was pozostanie. Albowiem powiadam wam, nie ujrzycie Mnie, aż <nadejdzie czas, gdy> powiecie: Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie
Łukasza 24:5-6Dlaczego szukacie żywego między umarłymi? Nie ma Go tu, zmartwychwstał 
Rodzaju 24:2-4:  (2) Abraham rzekł do swego sługi, najstarszego w swoim domu, który zarządzał tym, co posiadał: […] pójdziesz do mojego kraju, do mojej rodziny, aby przywieść żonę dla mojego syna Izaaka.
Rodzaju 24:67: A Izaak wprowadził ją do namiotu swojej matki Sary i wziął Rebekę za żonę, i kochał ją [אָהַב – ahaw – 2. użycie słowa w Biblii] Efezjan 5:25: Mężowie, miłujcie swoje żony, jak i Chrystus umiłował kościół i wydał za niego samego siebie
Izaak - Jezus

Izaak – Jezus